Praca w życiu człowieka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3318
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Praca w życiu człowieka - strona 1 Praca w życiu człowieka - strona 2 Praca w życiu człowieka - strona 3

Fragment notatki:

praca w życiu człowieka. Notatka ma 8 stron i porusza zagadnienia takie jak: definicja pojęcia praca, potrzeby intelektualne, rozwój moralny, moc socjotórcza, rewolucja naukowo-techniczna, aspekt filozoficzny, aspekt fizjologiczno ? psychologiczny, aspekt ekonomiczny, aspekt społeczny, aspekt wychowawczy, aspekt moralny, gwarancja pracy, warunek egzystencji, znaczenie pracy w życiu człowieka, niewolnictwo, starożytność, warstwy wyższe, Stanisław Brzozowski, zasada współwymierności, Św. Tomasz z Akwinu, tomizm, miernik wartości człowieka, bezrobocie, kategoria pedagogiczna, prakseologia, ?Traktat o dobrej robocie?, proces pracy, społeczeństwo, działalność człowieka, moralny rozwój, samorealizacja, źródło zarobkowania, stymulator, dobrobyt, relacja naukowo-techniczna, świat materialny, potrzeby, wychowanie, szacunek do pracy, praca zawodowa, wytwory pracy, praca prosta i złożona, praca fizyczna i umysłowa, lekka i ciężka, kształtowanie osobowości, fizyczny rozwój człowieka.

Praca w życiu człowieka
Jeżeli mamy rozpocząć rozważanie na temat roli pracy w życiu i rozwoju ogólnym człowieka musimy podjąć się zdefiniowania pojęcia „praca”. Ogólnie ujmując „praca” to celowa (świadoma) działalność człowieka, polegająca na przekształcaniu dóbr przyrody i przystosowaniu ich do zaspokajania potrzeb ludzkich. Można powiedzieć, że praca wypełnia człowiekowi ponad połowę życia jest źródłem jego egzystencji, zapewnia materialne warunki realizacji i decyduje o jego rozwoju i ukierunkowaniu w życiu.
Praca obok nauki i zabawy jest jedną z podstawowych działalności człowieka, czyli takim działaniem, któremu nadaje pewien wyższy poziom wartości i ważności.
Praca ma wpływ na moralny rozwój człowieka i dzięki niej następuje współpraca i współdziałanie wzajemne ludzi i grup ludzkich. Pracę można traktować jako powołanie, źródło zarobkowania i szansę samorealizacji.
Dzięki pracy powstają dobra materialne, tworzone są też wartości kulturowe i społecznie znaczące usługi.
W procesie pracy powstają wytwory społeczne użyteczne, warunkujące nieustanny rozwój społeczno - ekonomiczny i dobrobyt jednostki. Praca gwarantuje konieczny człowiekowi kontakt społeczny oraz realizację jego różnorodnych potrzeb.
Praca jest stymulatorem do zaspokajania potrzeb intelektualnych, a także źródłem egzystencji ludzkiej, czyli tworzenia jego własnego życia. Jest również warunkiem biologicznej egzystencji człowieka, ponieważ człowiek musi produkować i tym właśnie różni się od zwierząt, które korzystają z tego co czerpią bezpośrednio z przyrody.
W wyniku pracy człowiek przekształca się i podporządkowuje sobie przyrodę, stwarzając własne środowisko społeczne, własną kulturę, cywilizację. A więc praca jest podstawą i swoistą formą aktywności człowieka. Praca jako kategoria społeczna obejmująca umiejętności pracy, sposoby jej organizowania, narzędzia, urządzenia techniczne a także wyprodukowane dobra, stanowi element kultury danego społeczeństwa. Wytwarzanie narzędzi i posługiwanie się nimi wyodrębniło człowieka ze świata zwierząt. Dzięki niej możemy realizować swoje plany i zamierzenia.
Rewolucja naukowo - techniczna wprowadziła nowe elementy do współczesnych przemian w charakterze i treści pracy. Rola pracy w rozwoju społeczeństwa ludzkiego może być rozpatrywana z punktu widzenia rozwoju społecznych stosunków między ludźmi.
Praca to działanie zmieniające świat materialny nastawiony na zaspokojenie ludzkich, podstawowych potrzeb materialnych oraz wyższych, czyli kulturowych i duchowych. Pr

(…)

… się oczywiste, ale przydatność wzniosłych myśli w codzienności człowieka, człowieka pracy jest raczej skromne.
Życie dzisiejsze jak i wieków minionych nakazują traktować pracę w sposób skonkretyzowany i prakseologiczny.
O prakseologii czyli nauce o sprawnym działaniu mówi Tadeusz Kotarbiński w „traktacie o dobrej robocie”. Prakseologia to ogólna teoria sprawnego działania tzn. racjonalnego i skutecznego. Jest też dziedziną wielu badań naukowych. W jej skład wchodzą badania operacyjne. Są to metody ułatwiające podejmowanie decyzji, które zapewniałaby maksymalną realizację zamierzonych celów przez skoordynowane działanie zespołowe.
„Traktat o dobrej robocie” to sprecyzowanie takich pojęć jak: cel, środek, metoda, czyn, plan, sprawność, wydajność, ekonomiczność, oszczędność - pojęć składających się na określenie…
… można wykształcić i pozyskać dopiero w toku normalnej działalności zawodowej poszerzonej przez różne formy dalszego kształcenia.
Pracą i jej znaczeniem w życiu człowieka zajmuje się wiele dyscyplin naukowych.
Są to : filozofia pracy, fizjologia pracy, ergonomia, psychologia pracy, socjologia pracy, pedagogika pracy, prakseologia, teoria organizacji i zarządzania, oraz inne nauki o pracy.
Pracę można ujmować…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz