Pozostałe pytania z egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2149
Wyświetleń: 2443
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozostałe pytania z egzaminu - strona 1 Pozostałe pytania z egzaminu - strona 2 Pozostałe pytania z egzaminu - strona 3

Fragment notatki:

ODPOWIEDZI: Rozdział 1: 1a, 2c, 3b, 4a, 5b, 6b, 7c, 8b, 9c, 10c
Rozdział 2: 1a, 2b, 3b, 4c, 5c, 6a, 7a, 8a, 9b, 10a
Rozdział 3: 1b, 2c, 3a, 4a, 5c, 6c, 7a, 8b, 9c, 10c
Rozdział 4: 1c, 2c, 3a, 4c, 5a, 6a, 7c, 8b, 9a, 10b
Rozdział 5: 1b, 2a, 3a, 4b, 5a, 6b, 7b, 8a, 9a, 10a
Rozdział 6: 1b, 2a, 3a, 4c, 5b, 6c, 7c, 8b, 9a, 10c
Rozdział 7: 1a, 2c, 3c, 4c, 5b, 6a, 7c, 8b, 9a, 10a
Rozdział 1:
Do otoczenia wewnętrznego przedsiębiorstwa należy zaliczyć: a. pracowników b. dostawców c. klientów
Strumienie pieniężne ekwiwalentne: a. Nie są regulowane przez mechanizm rynkowy, lecz przez akty normatywne b. Kreują pieniądz c. Powodują powstanie wydatku pieniężnego z jednej strony i wzajemne świadczenie z drugiej strony
Przedsiębiorstwo dokonało transferu ryzyka majątkowego na zakład ubezpieczeń i dokonało płatności składki ubezp wystąpił więc strumień pieniężny o charakterze: a. Ekwiwalentnym b. Transferowym c. Kredytowym
Budowa wskaźnika ROE przedstawia się następująco: a. ROE = ZN/KW b. ROE = ZW/KO c. ROE = ZN
Strumienie pieniężne transferowe: a. Są regulowane przez mechanizm rynkowy b. Nie kreują pieniądza c. Powodują powstanie wydatku pieniężnego z 1 str i wzajemne świadczenie z 2 str.
Przedsiębiorstwo otrzymało pieniądze z emisji obligacji jest to strumień pien: a. Kredytowy b. Transferowy c. Ekwiwalentny
Budowa wskaźnika ROA przedstawia się następująco: a. ROA = ZN/KW b. ROA = KW/KO c. ROA = ZN/ A
Do mikrootoczenia przeds należy zaliczyć: a. Otoczenie demograficzne b. Otoczenie konkurencyjne c. Otoczenie polityczne
Celem niefinansowym przeds jest: a. maksymalizacji wartości rynkowej b. maksymalizacja płynności finansowej c. maksymalizacja udziału w rynku
Przeds otrzymało dotacje z budżetu państwa jest to strumień pieniężny: a. ekwiwalentny b. kredytowy c. transferowy
Rozdział 2:
Wzrost okresów kapitalizacji powoduje, że wartość depozytu: a. wzrasta, b. maleje, c. pozostaje bez zmian.
Realna stopa % jest stopą %, która: a. jest wyższa od st. Inflacji b. jest niższa od st. Nominalnej c. jest wyższa od st. Nominalnej
Przeds zaciągnęło kredyt inwestycyjny w banku. Ma dokonać wyboru harmonogramu spłat rat kredytu, który zminimalizuje koszty odsetek. Która z formuł rozliczania rat kredytu spełni ten warunek: a. jednolite raty kredytu tzn. spłata obejmująca zmienność spłaconego kapitału i odsetek b. stałe raty kapitałowe i zmienność odsetek c. w pierwszej kolejności będą spłacane odsetki
Współczynnik wartości zdyskontowanej przyjmuje następującą formułę:

(…)

… środków pien można ustalić za pomocą wzoru: a. b. OKZ = KU + KZm c. Rozdział 6:
Wewnętrzna stopa zwrotu oznacza: a. nadwyżkę zdyskontowanych wpływów nad zdyskontowanymi wydatkami b. wartość stopy dyskontowej, dla której przych ze sprzed zrównają się z poniesionymi nakładami pieniężnymi c. wartość st dyskontowej, dla której zdyskontowane wpływy finansowe zrównają się z zdyskontowanymi wydatkami Która z poniższych metod oceny projektów inwestycyjnych nie uwzględnia wartości pien w czasie: a. okres zwrotu nakładów b. wewnętrzna stopa zwrotu c. wartość zaktualizowana netto Rachunek przepływów środków pien obejmuje wpływy i wydatki z działalności: a. operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej b. tylko operacyjnej c. tylko finansowej Współczynnik prostej stopy zwrotu wyraża: a. różnie pomiędzy nakładami…
… finans w całym okresie eksploatacji inwestycji b. nie uwzględnianie efektów finansowych inwestycji c. nie uwzględnianie wartości pien w czasie Która z poniższych metod oceny projektów inwest jest zaliczana do tzw. prostych metod oceny projektów inwest: a. wartość zaktualizowana netto oraz okres zwrotu nakładów b. wew stopa zwrotu c. próg rentowności Dla obliczenia ceny granicznej stosowany jest wzór…
…. tylko wskaźnik samofinansowania c. wskaźnik samofinansowania, wskaźnik zadłużenia, wskaźnik zdolności pewności kredytowej Wzrost wskaźnika rentowności kapitałów własnych w wyniku zaangażowania kapitałów obcych oznacza: a. ujemny efekt dźwigni finansowej b. dodatni efekt dźwigni finansowej c. nie jest związany z działaniem dźwigni finansowej Podstawowy wskaźnik struktury majątku przeds ulega w badanym okresie…

Średnioważony koszt kapitału jest: a. sumą iloczynów poszczególnych wag kapitałów i kosztów tych kapitałów b. różnicą iloczynów poszczególnych wag kapitałów i kosztów tych kapitałów c. sumą ilorazów poszczególnych wag kapitałów i kosztów tych kapitałów
Stopień dźwigni finansowej pokazuje: a. podwyższenie wartości sprzedaży przez wzrost zysku netto firmy b. zwiększenie zysku operacyjnego przez wzrost wartości…

Średnioważony koszt kapitału jest: a. sumą iloczynów poszczególnych wag kapitałów i kosztów tych kapitałów b. różnicą iloczynów poszczególnych wag kapitałów i kosztów tych kapitałów c. sumą ilorazów poszczególnych wag kapitałów i kosztów tych kapitałów
Stopień dźwigni finansowej pokazuje: a. podwyższenie wartości sprzedaży przez wzrost zysku netto firmy b. zwiększenie zysku operacyjnego przez wzrost wartości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz