Powtórzenie podstawowych wiadomości na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powtórzenie podstawowych wiadomości na egzamin - strona 1 Powtórzenie podstawowych wiadomości na egzamin - strona 2 Powtórzenie podstawowych wiadomości na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenia I (modele, powtórzenie podstawowych wiadomości z ekonomii)
Zadanie 1
Zidentyfikuj zmienne endogeniczne i egzogeniczne oraz stałe w poniższych modelach
ekonomicznych:
1) model równowagi rynkowej
Xd=12 – 2P
Xs= -2 + 3P
2) model dochodu narodowego:
Y = C + I0 + G0
C = a + bY
Zadanie 2
Zapisz w postaci funkcji:
a)
popyt charakteryzujący się doskonałą cenową elastycznością,
b)
popyt, którego elastyczność cenowa jest neutralna,
c)
popyt sztywny,
d)
elastyczną podaż,
e)
sztywną podaż,
f)
podaż nieelastyczną.
Zadanie 3
1. Linia budżetowa dana jest równaniem: 10X + 5Y = 100. Wiedząc, że warunek równowagi
konsumenta jest spełniony dla wielkości konsumpcji na poziomie 6 sztuk dobra X i 8 sztuk
dobra Y, pokaż graficznie punkt równowagi konsumenta.
2. Sytuacja uległa zmianie, a nową linię budżetową opisuje równanie: 10X + 10Y = 100.
Optymalna struktura konsumpcji wynosi teraz 4 sztuk dobra X i 6 jednostek dobra Y.
Narysuj nowy punkt równowagi.
3. Czym było spowodowane przesunięcie linii budżetowej?
4. Wyprowadź krzywą indywidualnego popytu.
Zadanie 4
1) Modelowy konsument kupuje dwa dobra X i Y, wydatkując na nie cały swój dochód w
wysokości 80 j.p. Ceny dóbr wynoszą odpowiednio: PX = 10 j.p. i PY = 20 j.p. Napisz
równanie linii budżetowej.
2) Wiedząc, że zależności pomiędzy strukturą konsumpcji a użytecznością całkowitą da się
opisać równaniem: TU = XY (gdzie X 0), przedstaw graficznie mapę krzywych
obojętności dla TU = 4 j.u., TU = 8 j.u. i TU = 12 j.u.
3) Wyznacz algebraicznie i graficznie punkt równowagi konsumenta.
4) Cena dobra X wzrosła i teraz wynosi 20 j.p. Napisz równanie nowej linii budżetowej oraz
wyznacz algebraicznie i graficznie nowy punkt równowagi.
5) Na podstawie powyższych danych napisz równanie opisujące indywidualną krzywą
popytu konsumenta na dobro X oraz przedstaw ja na wykresie.
6) Zakładając, że dobro X jest kupowane przez 100 nabywców oraz że pozostali
konsumenci mają takie same indywidualne krzywe popytu, napisz równanie rynkowej
krzywej popytu na dobro X.
1
Zadanie 5
a) Mając dane funkcje TC(X) = X3 – 2X2 + 6X + 10; TR(X) = –2X2 + 12X, podaj funkcje
opisujące FC(X), VC(X), MC(X), ATC(X), AVC(X), AFC(X), MR(X), AR(X), WE(X).
b) Mając dane funkcje MC(X) = 3X2 – 6X + 4; MR(X) = 5 – X; AFC(X) = 5/X, podaj
funkcje opisujące FC(X), VC(X), TC(X), ATC(X), AVC(X), TR(X), AR(X), WE(X).
Zadanie 6
Na poniższych rysunkach podpisz osie i wykresy. Określ strukturę rynku oraz wskaż poziom
produkcji, przy którym firma optymalizuje swój wynik ekonomiczny.
Zadanie 7
Poniższe wykresy przedstawiają krzywe popytu i podaży na doskonale konkurencyjnym
rynku dobra X (rys. 1) oraz MC i ATC firmy działającej na tym rynku (rys. 2). Opisz osie i
wykresy. Zaznacz wynik ekonomiczny dla punktu równowagi dla każdej z firm.
a) wzrost rynkowego popytu
rys. 1. RYNEK
rys. 2. FIRMA
2
b) wzrost podaży rynkowej
rys. 2. FIRMA
rys. 1. RYNEK
Zadanie 6
Rysunek przedstawia koszty firmy „Mortiis” działającej
na tym rynku.
Rynek, na którym działa firma ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz