Powództwa przciwegzekucyjne.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powództwa przciwegzekucyjne. - strona 1 Powództwa przciwegzekucyjne. - strona 2 Powództwa przciwegzekucyjne. - strona 3

Fragment notatki:

POWÓDZTWA PRZECIWEGZEKUCYJNE Różnica między środkami zaskarżenia a powództwami przeciwegzekucyjnymi:
środki zaskarżenia:
można podnieść tylko zarzuty formalne,
w toku postępowania.
powództwa przeciwegzekucyjne:
można podnieść zarzuty materialne,
powoduje wszczęcie nowego postępowania rozpoznawczego zwanego cywilnym. Powództwo opozycyjne - art. 840-840 2 i art.843. Art. 840. § 1. Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli: przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście; po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie; małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść. żądamy pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w całości, części lub ograniczenia.
legitymacja: dłużnik oraz małżonek dłużnika wymieniony w klauzuli wykonalności na podstawie art. 787 oraz art.787 1 Art. 787.   Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. Art. 787 1 .   Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem jego odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa. powództwem egzekucyjnym możemy zwalczyć tytuł egzekucyjny, jeżeli na jego podstawie można wszcząć postępowanie,


(…)

… przysługuje, jeżeli rzecz znajduje się w posiadaniu dłużnika, a nie osoby trzeciej.
Ochrona:
- praw rzeczowych,
- ograniczonych praw rzeczowych,
- praw obligacyjnych, np. najem.
powództwo osoby trzeciej o zwolnienie zajętego przedmiotu pod egzekucji administracyjnej,
Art. 842. § 1. Dopuszczalne jest również powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji administracyjnej. Do pozwu należy dołączyć…
… prowadzi się egzekucję.
§ 2. Jeżeli egzekucji jeszcze nie wszczęto, powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wytacza się według przepisów o właściwości ogólnej.
sądem rzeczowo właściwym może być sąd okręgowy - decyduje wartość przedmiotu sporu,
art. 840§1 pkt 2 - zdarzeniem, wskutek którego zobowiązanie wygasło, bądź nie może być egzekwowane może być np. zwolnienie z długu, odnowienie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz