Postępowanie o udzialenie zamówienia publicznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie o udzialenie zamówienia publicznego - strona 1 Postępowanie o udzialenie zamówienia publicznego - strona 2 Postępowanie o udzialenie zamówienia publicznego - strona 3

Fragment notatki:

* POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCY (art.14 ? 28) Zamawiający i wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosują przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964r. ? Kodeks Cywilny.
Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. Może on jednak powierzyć przygotowanie albo przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.
W tym przypadku podmioty te działają jako pełnomocnicy zamawiającego. Gdy jest to uzasadnione, zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia, wyznaczając spośród siebie zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz. Prezes Rady Ministrów może wyznaczyć, spośród podległych mu jednostek organizacyjnych, jednostkę organizacyjną właściwą do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek. Podobnie może postąpić minister kierujący działem administracji rządowej oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.
Względy antykorupcyjne nakazują, aby osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegały wyłączeniu, jeżeli:
- ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;
- pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających, lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; - przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
* zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Dodać trzeba, że osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, które wykluczają je z czynności w postępowaniu. Z ust. 3 art. 17 ustawy wynika, że czynności w postępowaniu o udzielenie za­mówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu powtarza się z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych nie wpływających na wynik postępowania.


(…)

… decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym,
2) wykazać się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Podkreślić należy, że ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z późn. zm.) w art. 39 nakłada wymóg uzyskania decyzji o warunkach zabudowy…
…,
2) roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę.
Do wniosku o pozwolenie na budowę inwestor jest obowiązany dołączyć projekt budowlany wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz ważną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami…
…, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
* wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;
* wymagania dotyczące wadium;
* termin związania ofertą;
* informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego…
… warunków zamówienia jest jednym z podstawowych dokumentów postępowania przetargowego (art.37). Stanowi on podstawę opracowania oferty przetargowej, a następnie zawarcia umowy na podstawie tej oferty.
Obecnie wprowadzono nową zasadę odnoszącą się do specyfikacji istotnych warunków zamówienia ? nieodpłatne udostępnianie specyfikacji. Dotyczy to wszystkich trybów, z wyjątkiem przetargu nieograniczonego
…, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy jedynym kryterium wyboru oferty jest cena, a wartość zamówienia dla robót budowlanych przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 130 000 euro, zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
… obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
· budowa obiektów małej architektury;
· budowa tymczasowych obiektów budowlanych, nie połączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz