Postępowanie egzekucyjne w administracji - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7315
Wyświetleń: 21952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie egzekucyjne w administracji - opracowanie - strona 1 Postępowanie egzekucyjne w administracji - opracowanie - strona 2 Postępowanie egzekucyjne w administracji - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:...EGZEKUCJA może być:
1) SĄDOWA
2) ADMINISTRACYJNA
Różnica między obiema egzekucjami tkwi w podstawie do wszczęcia postępowania, czyli tzw. TYTUŁ WYKONAWCZY.

W przypadku egzekucji sądowej tytuły wykonawcze mają formę orzeczeń sądowych.
Charakterystyczna jest tu pieczątka z klauzulą wykonalności, którą nadaje zawsze sąd. Istnieje tu dualizm, a więc Komornik Sądowy i Sąd Rejonowy. Komornik sądowy wykonuje wszystkie czynności egzekucyjne z wyjątkiem tych zastrzeżonych tylko dla sądu, czyli tylko tych zawartych w ustawie.
W przypadku egzekucji administracyjnej występuje wielość organów egzekucyjnych w administracji. Występuje tutaj podział na 2 grupy organów:
a) ORGANY EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNEJ – ich zadaniem jest wyegzekwowanie sumy pieniężnej i przekazanie jej wierzycielom
b) ORGANY EGZEKUCJI NIEPIENIĘŻNEJ – ich zadaniem jest doprowadzenie do zaistnienia określonego stanu np. rozbiórka domu. Ta egzekucja będzie polegała na doprowadzeniu do tego przez wykonanie zastępcze, gdzie tej rozbiórki dokona inny podmiot, jeżeli zobowiązana do tego osoba tego nie zrobi.......Organ wydaje to postanowienie o przyznanych prawach do nieruchomości:
a) kiedy postanowienie o przybiciu stało się ostateczne
b) kiedy nabywca uiścił całą cenę nabycia
c) gdy postanowienie o ustaleniu ceny nabycia stało się ostateczne i jednostka lub osoba, która skorzystała z przysługującego prawa pierwokupu uregulowała całą cenę nabycia.

Z chwilą określenia ostateczności postanowienia o przyznaniu własności nieruchomości następują skutki:
a) w tym momencie przechodzi własność nieruchomości na nabywcę
b) z tą chwilą do nabywcy należą pożytki z nieruchomości...


POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI
WYKŁAD 1
Podstawowym aktem prawnym postępowania egzekucyjnego w administracji jest ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (w niniejszym opracowaniu będzie się posługiwało skrótem: upewa). Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana (ostatnio - 13 września 2012 r. został opublikowany nowy tekst do ustawy). Teoretycznie ustawa powinna regulować całość dziedziny. W zakresie nieuregulowanym odpowiednio stosujemy przepisy KPA.
EGZEKUCJA może być:
SĄDOWA ADMINISTRACYJNA
Różnica między obiema egzekucjami tkwi w podstawie do wszczęcia postępowania, czyli tzw. TYTUŁ WYKONAWCZY. W przypadku egzekucji sądowej tytuły wykonawcze mają formę orzeczeń sądowych. Charakterystyczna jest tu pieczątka z klauzulą wykonalności, którą nadaje zawsze sąd. Istnieje tu dualizm, a więc Komornik Sądowy i Sąd Rejonowy. Komornik sądowy wykonuje wszystkie czynności egzekucyjne z wyjątkiem tych zastrzeżonych tylko dla sądu, czyli tylko tych zawartych w ustawie.
W przypadku egzekucji administracyjnej występuje wielość organów egzekucyjnych w administracji. Występuje tutaj podział na 2 grupy organów:
ORGANY EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNEJ - ich zadaniem jest wyegzekwowanie sumy pieniężnej i przekazanie jej wierzycielom
ORGANY EGZEKUCJI NIEPIENIĘŻNEJ - ich zadaniem jest doprowadzenie do zaistnienia określonego stanu np. rozbiórka domu. Ta egzekucja będzie polegała na doprowadzeniu do tego przez wykonanie zastępcze, gdzie tej rozbiórki dokona inny podmiot, jeżeli zobowiązana do tego osoba tego nie zrobi.
RELACJA POMIĘDZY ORZECZNICZYM POSTĘPOWANIEM ADMINISTRACYJNYM (jurysdykcyjnym) A POSTĘPOWANIEM EGZEKUCYJNYM
Zasadą jest, że najpierw wszczyna się orzecznicze postępowanie administracyjne a później postępowanie administracyjne! Istnieją jedna

(…)

… utrudnić lub udaremnić skuteczne prowadzenie egzekucyjne, a odrębne przepisy na to zezwalają.
Od tej zasady jest oczywiście wyjątek (art. 14. upewa):. Otóż są osoby, do których nie można prowadzić egzekucji. To osoby korzystające z przywilejów lub immunitetów dyplomatycznych, które w zakresie przewidzianym przez ustawy, umowy, zwyczaje nie podlega orzecznictwu polskich organów administracyjnych. Minister do spraw administracji wydaje rozstrzygnięcie, jeżeli się nie wie, czy można przeprowadzić egzekucję do danej osoby.
Wyjątek Można prowadzić postępowanie egzekucyjne wobec tych osób korzystających z immunitetów dyplomatycznych lub z przywilejów, jeżeli występują kumulatywnie 2 przesłanki:
organ lub organizacja międzynarodowa wysyłająca w sposób wyraźny wyrzecze się immunitetu lub przywileju
i uczyni…
…, aby dokonać oszacowania;
Wyciągu w razie potrzeby odpisu z księgi wieczystej, jeżeli nieruchomość jest objęta ewidencją gruntów i budynków także wyciągu z ich rejestru
Adresy zamieszkania lub siedziby uczestników postępowania, jeżeli nie można ich ustalić to organ egzekucyjny ustala dla takiej osoby kuratora
Jeżeli nieruchomości nie ma nawet w księdze wieczystej, czy innym zbiorze, to jest zobowiązany…
… państwa obcego na zasadach i w zakresie określonych w ustawie lub ratyfikowanej umowie międzynarodowej, której stroną jest RP
dłużnik zajętej wierzytelności. To specyficzny uczestnik postępowania egzekucyjnego. Może nim być: dłużnik zobowiązanego
bank przy zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego
pracodawca przy zajęciu wynagrodzenia za pracę
podmiot prowadzący działalność maklerską w przypadku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz