postępowanie egzekucyjne w administracji - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1918
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
postępowanie egzekucyjne w administracji - Bezpieczeństwo i higiena pracy - strona 1

Fragment notatki:

Podstawowe zagadnienie dotyczy tematu :
Postępowanie egzekucyjne w Państwowej inspekcji Sanitarnej. Poruszane kwestie to: upomnienie, grzywna w celu przymuszenia. Dodatkowo można znaleźć przykład przykładowy dokument dotyczący Upomnienia.

Temat 3: Postępowanie egzekucyjne w Państwowej Inspekcji Sanitarnej
W przypadku stwierdzenia na kontroli sprawdzającej niewykonania obowiązków nałożonych decyzją państwowego inspektora sanitarnego wdrażane jest postępowanie egzekucyjne. Sposób prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji określa ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.)
3.1. Upomnienie
Egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do
wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia. Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i są pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. Koszty te podlegają ściągnięciu w trybie określonym dla kosztów egzekucyjnych. Wysokość kosztów upomnienia nie może przekraczać czterokrotnej wysokości kosztów związanych z doręczeniem upomnienia jako przesyłki poleconej.
Przykład:
Warszawa, dnia
PWIS/HKN……………………..
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej …….
ul. ……………
…………………………..
UPOMNIENIE …/HKN/…
Na podstawie art. 15 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 110, poz. 968 z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. Nr 137, poz. 1543) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie na podstawie kontroli przeprowadzonej w dniu …… stwierdza, iż obowiązki wynikające z punktów 6 i 8 decyzji Nr …/I/HKN/…. z dnia …… r. znak PWIS/HKN/……………… dotyczące:
Pkt 6. W magazynie głównym należy umieścić instrukcję określającą sposób składania, pakowania, załadunku i transportu substancji i preparatów chemicznych
Pkt 8. Zorganizować miejsce do przechowywania preparatów biopsyjnych w pojemnikach z formaliną
nie zostały wykonane, pomimo upływu terminu i w związku z tym wzywa zobowiązanego do niezwłocznego wykonania tych obowiązków oraz do powiadomienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o wykonaniu ww. obowiązków.
W razie dalszego nie wykonania w/w obowiązków po upływie 7 dni od daty doręczenia niniejszego upomnienia zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymuszenia do wykonania obowiązku (nałożona zostanie na zobowiązanego grzywna wraz z kosztami egzekucyjnymi).


(…)

… grzywny w oznaczonym terminie z pouczeniem, że w przypadku nieuiszczenia grzywny w terminie zostanie ona ściągnięta w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych; 2) wezwanie do wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym w terminie wskazanym w postanowieniu, z zagrożeniem, że w razie niewykonania obowiązku w terminie, będą nakładane dalsze grzywny w tej samej lub wyższej kwocie, a w przypadku obowiązku wynikającego z przepisów prawa budowlanego lub z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, będzie orzeczone wykonanie zastępcze. Zobowiązanemu służy prawo zgłoszenia zarzutów i wniesienia zażalenia w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego oraz prawo wniesienia zażalenia na postanowienie o nałożeniu grzywny.

… administracyjnej należności pieniężnych.
Do wiadomości:
Dział Ekonomiczno-Administracyjny WSSE w Warszawie
Oddział Nadzoru Higieny Pracy WSSE w Warszawie
a/a
Grzywna w celu przymuszenia
Grzywnę w celu przymuszenia nakłada organ egzekucyjny, który doręcza zobowiązanemu: 1) odpis tytułu wykonawczego 2) postanowienie o nałożeniu grzywny. Tytuł wykonawczy zawiera: 1) oznaczenie wierzyciela; 2) wskazanie imienia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz