Postępowanie apelacyjne - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie apelacyjne - omówienie - strona 1 Postępowanie apelacyjne - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE APELACYJNE Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem (termin ustawowy)
Można jedynie przywrócić Jeśli strona zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia w którym upłynął termin żądania uzasadnienia
Sąd I instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną np. zaskarżenia wyroku, który nie powoduje negatywnych skutków dla strony lub nie została uzupełniona w wyznaczonym terminie
Strona może wnieść w ciągu 2 tygodni od dnia doręczenia apelacji - odpowiedź na apelację do sądu II instancji Sąd II instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym apelację jeśli sąd I instancji ją odrzucił
Rozprawa odbywa się bez względu na stawiennictwo stron, ale wyrok nie jest zaoczny, sąd orzeka na podstawie materiału zebranego przez sąd I instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym
SN 1999- sąd II instancji może zmienić ustalenia faktyczne stanowiące podstawę wydania wyroku bez przeprowadzenia postępowania dowodowego uzasadniającego odmienne ustalenia
Sąd II instancji rozpoznaje postanowienia nie podlegające zaskarżeniu w drodze zażalenia a miały wpływ na rozstrzygnięcie sprawy
Po rozpoznaniu sprawy sąd oddala apelację jeśli jest bezzasadna, Jeśli uwzględnia to zmienia wyrok i orzeka co do istoty sprawy (reformatoryjny)
Uchylenie wyroku (kasatoryjny)
Stwierdzenie nieważności- uchylenie wyroku, zniesienie postępowania dotkniętego wadą i przekazanie do ponownego rozpatrzenia Jeśli pozew podlega odrzuceniu lub zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd II instancji uchyla wyrok i odrzuca pozew lub umarza postępowanie
Uchylenie i przekazanie do ponownego rozpatrzenia tylko w razie nie rozpoznania przez sąd I instancji istoty sprawy albo gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości - wtedy jest uprawnieniem a nie obowiązkiem jak poprzednio (np. sąd I instancji oddalił powództwo na podstawie istnienia przesłanki unicestwiającej roszczenie - przedawnienie, przedwczesność powództwa, nie rozpoznanie podstaw powództwa)
Uchylenie i przekazanie do ponownego rozpatrzenia oznacza iż sąd ma ją rozpoznać w innym składzie, ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wiążą sąd I instancji jak i II instancji przy ponownym rozpoznaniu sprawy chyba że zmianie uległ stan prawny
Sąd nie może zmienić wyroku na niekorzyść strony wnoszącej apelację chyba że strona przeciwna również wniosła apelację
Zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości skutkuje odroczeniem rozpoznania sprawy i przedstawieniu zagadnienia SN
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz