Postepowanie administracyjne zagadnienia ogólne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3626
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postepowanie administracyjne zagadnienia ogólne - strona 1

Fragment notatki:

Omawia takie zagadnienia jak: postępowanie administracyjne, organy administracji, zasady postępowania administracyjnego, właściwości organu, spory kompetencyjne, strony i uczestnicy postępowania, postępowanie dowodowe, rozprawa, postępowanie egzekucyjne, postępowanie przed NSA.

Postępowanie administracyjne - jest to ciąg czynności organu administracji, innych podmiotów i uczestników postępowania mające na celu rozpatrzenie i rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy administracyjnej przez wydanie decyzji oraz weryfikację tej decyzji.Wyróżniamy trzy stadia w postępowaniu administracyjnym:
wszczęcie postępowania (na wniosek urzędu lub stron),
wyjaśniające (rozpoznawcze) - zbieranie materiału dowodowego,
orzekanie - wydanie decyzji administracyjnej.
Wyróżniamy organy administracji:
samorządu zawodowego,
rządowe,
samorządowe,
zakłady administracji,
organy administracji społecznej i spółdzielczych.
Uczestnikami postępowania - są osoby, które mają pojedyncze obowiązki i uprawnienia w postępowaniu (np. świadków, biegłych i osoby trzecie, które mają okazać przedmiot oględzin).
Indywidualna sprawa administracyjna - dotyczy konkretnej osoby i konkretnej sytuacji.
Weryfikacja (kontrola) decyzji - może się odbywać w toku instancji i odbywa się w formie odwołania, zażalenia do II instancji, poza tokiem instancyjnym stwierdzenie nieważności decyzji, uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej lub wznowienie decyzji.
Kodeks postępowania administracyjnego:
ogólną,
szczegółową (postanowienia w sprawach administracyjnych, o wkroczenia w sprawach karnych, skarbowych, w sprawach dyscyplinarnych, przed organami polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych). Postępowanie egzekucyjne- zespół czynności organów administracji mających na celu zapewnienie wykonania dyrektyw administracyjnych nawet wbrew woli zobowiązanego.
Przymus administracyjny - jest uprawnieniem administracji do zapewnienia realizacji dyrektyw administracji własnymi środkami, a więc bez udziału organów z innego układu niż administracji.
Występuje on w dwóch postaciach:
kary,
egzekucje.
Zasady postępowania administracyjnego:
zasada praworządności (art. 6,7 KPA) - polega na tym, że organy prowadzące postępowanie obowiązane są działać na podstawie przepisów prawa i zgodnie z prawem.
zasada uwzględnienia z urzędu interesu publicznego i słusznego interesu obywateli (art.7 KPA) - nakłada na organy prowadzące postępowanie obowiązek harmonizowania tych interesów jeżeli są one ze sobą sprzeczne.
zasada prawdy obiektywnej (art. 7 KPA) - organy administracji publicznej podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokonania wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy. Środkami do ustalenia prawdy obiektywnej są dowody.
zasada informowania stron - oznacza, że organy administracji zgodnie z art.9 KPA są zobowiązane do udzielenia pełnej informacji o okolicznościach faktycznych i prawnych stronę postępowania. Mają one obowiązek udzielenia informacji o okolicznościach prawnych oraz czuwają nad tym aby strony i uczestnicy postępowania nie ponieśli szkody z powodu nie znajomości prawa.


(…)

… publiczny,
oskarżyciel posiłkowy,
oskarżyciel prywatny,
powód cywilny,
oskarżony lub podejrzany,
pokrzywdzony,
obrońca oskarżonego i pełnomocnik
Zażalenie przysługuje na następujące postanowienia sądu:
zamykające drogę do wydania wyroku, chyba że ustaw stanowi inaczej,
co do środka zabezpieczającego,
na inne postanowienia w wypadkach przewidzianych w ustawie
Sąd Najwyższy wydaje orzeczenia:
jednoosobowo…
….
Wniesienie postępowania wstrzymuje wykonanie decyzji.
Porozumienie administracyjne
Stanowi jedną z nie władczych form działania administracji. Przedmiotem porozumienia są zawsze podmioty leżące w sferze prawa administracji. Porozumienie zawarte jest między równorzędnymi podmiotami lub organami. Służy realizacji określonych zadań administracji i tylko w granicach kompetencji ich działania. Prawną podstawą…
… aby nie wypłacał zajętej części wynagrodzenia. 1/3 nagrodzenia musi zostać pracownikowi.
egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego - organ egzekucyjny przesyła do organu rentowego zawiadomienie o zajęciu części przysługujących świadczeń ( musi zostać minimum socjalne).
egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych - organ egzekucyjny przesyła do banku…
…. w czasie akcji ratowniczej. Każdy organ policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, straży granicznej, pożarnej kierujący akcją ratunkową oraz inne organy powołane do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, porządku w granicach swoich właściwości może zastosować środki egzekucyjne w postaci wykonania zastępczego, odebrania rzeczy ruchomej i przymusu bezpośredniego w celu wyegzekwowania wydanych bezpośrednio…
… - prawna 9 Postępowanie odwoławcze 9 Porozumienie administracyjne 9-10
Zażalenie 10 Postępowanie egzekucyjne w administracji 10 Zasady postępowania egzekucyjnego 10-11
zasada celowości 10
zasada stosowania najmniej uciążliwego środka 10 zasada niezbędności zasada stosowania środków przewidzianych tylko w ustawie 10
zasada poszanowania minimum egzystencji zasada zagrożenia 10 zasada obowiązku prowadzenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz