Postepowanie administracyjne - Właściwość rzeczowa, miejscowa i instancyjna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postepowanie administracyjne - Właściwość rzeczowa, miejscowa i instancyjna - strona 1 Postepowanie administracyjne - Właściwość rzeczowa, miejscowa i instancyjna - strona 2 Postepowanie administracyjne - Właściwość rzeczowa, miejscowa i instancyjna - strona 3

Fragment notatki:

1. Pojęcie postępowania administracyjnego: Postępowanie administracyjne jest ogół czynności organu administracyjnego i stron zmierzające do wydania aktu administracyjnego. 2. Rodzaje postępowania admistracyjnego: - postępowanie administracyjne ogólne - w sprawach wydawania zaświadczeń, - w sprawach skarg i wniosków, - w sprawach podatkowych, - w sprawach wykroczenia, - w sprawach patentowych. 3. Postępowanie administracyjne ogólne Jeżeli nie podaje się o jaki rodzaj postępowania chodzi, to jest to postępowanie administracyjne ogólne. 4. Rodzaje postępowania administracyjnego ogólnego: - w sprawach budowlanych, - w sprawach sanitarnych, - w sprawach drogowych, - w sprawach rolnych, - w sprawach leśnych, - w sprawach przemysłowych, - w sprawach melioracyjnych. 5. Źródła prawa postępowania administracyjnego - Kodeks Postępowania Administracyjnego, - ordynacja podatkowa, - ustawa o naczelnym sądzie administracyjnym, - ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 6. Zasady postępowania administracyjnego: - zasada prawdy obiektywnej, - zasada udziału stron w postępowaniu, - zasada kontroli społecznej nad postępowaniem administracyjnym, - zasada uwzględnienia z urzędu interesu społecznego i słusznego interesu strony. 7. Właściwość rzeczowa, miejscowa i insta ncyjna: - przepisy właściwości rzeczowej ustalają jaki organ jest właściwy do rozstrzygniecia sprawy ze względu na rodzaj sprawy - przepisy właściwości miejscowej ustalają jaki organ jest właściwy ze względu na obszar na którym rozciąga się kompetencja danego organu - przepisy właściwości instancyjnej ustalają jaki organ jest właściwy do rozstrzygnięcia sprawy w pierwszej instancji, a jaki w drugiej instancji 8. W postępowania administracyjnym uczestniczą następujące podmioty: - organ administracji publicznej właściwy rzeczowo, miejscowo i instancyjnie, - strony postępowania administracyjnego, - organy stojące na straży praworządności, - inne podmioty i osoby. 9. Stronami w postępowania administracyjnym mogą być: - osoby fizyczne, - osoby prawne (spółka, stowarzyszenie), - inne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej (spółka jawna, cywilna), - organizacje społeczne i zawodowe. 10. Termin załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym: - sprawa nie wymagająca wyjaśnień - natychmiast, - sprawa wymagająca wyjaśnień - nie później niż w ciągu miesiąca, - sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy. 11. Czynności w toku postępowaniu admisitracyjnym: - sprawa do załatwienia, - wszczęcie postępowania, - zawiadomienie stron o wszczęciu, - protokołowanie każdej czynności, - udostępnienie stronom akt sprawy, - postępowanie dowodowe polegające na analizie dowodów, przesłuchiwanie świadków, dokonaniu oględzin, - rozprawa z udziałem stron, świadków, biegłych, - zawieszenie postęp. w uzasadnionych przypadkach, - rozstrzygnięcie sprawy i wydanie decyzji lub postanowienia,

(…)

… do organów adm. społecznych - odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji. 28. Czy decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu wniwsienia odwołania? Reguła jest taka że decyzja nie podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, a wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji. Wyjątki: - decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności; - decyzja podlega…
… najmniej uciążliwego - egzekucja powinna się odbywać z poszanowaniem godności i uwzględnieniem warunków życiowych zobowiązanego; - zasada poszanowania minimum egzystencji zobowiązanego - oznacza że egzekucja nie powinna całkowicie zrujnować zobowiązanego. 42. Przedmiot postęp. egzekucyjnego: - obowiązki o charakterze pieniężnym (podatki, opłaty, daniny, grzywny); - obowiązki o charakterze niepieniężnym…
…); - egzekutor(pracownik organu egzekucyjnego np. poborca skarbowy). 44. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego: - z urzędu - na wniosek wierzycieli. We wniosku wierzyciel może wskazać środek egzekucyjny. Jednakże organ egz. Może zastosować inny środek egzekucyjny niż wskazany we wniosku. Podstawą do wszczęcia postęp. eg. tytuł wykonawczy wystawiony przez właściwy organ adm.(może być wyrok sądowy). Osoba, wobec…
… egzekucyjne w egzekucji obowiązków niepieniężnych: - grzywna w celu przymuszenia; - wykonanie zastępcze czyli wykonanie określonej czynności przez inną osobę, na koszt zobowiązanego; - odebranie rzeczy ruchomej; - odebranie nieruchomości; - przymus bezpośredni. 46. Zawieszenie postęp. egzekucyjnego nastepuje w przypadkach: - wstrzymania wykonania; - śmierci zobowiązanego; - utraty przez zobowiązanego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz