Postępowanie administracyjne - test 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - test 8 - strona 1 Postępowanie administracyjne - test 8 - strona 2 Postępowanie administracyjne - test 8 - strona 3

Fragment notatki:

1.NSA rozpatruje skargę na: a.decyzje ostateczne b.decyzje ostateczne po wyczerpaniu środków odwoławczych c.decyzje wydane w II instancji 2.Skarga do NSA może być wniesiona przez stronę w terminie: a.30dni b.14 dni c.6 m-cy 3.Wniesienie skargi do NSA może nastąpić na postanowienie: a. ostateczne b. kończące postępowanie w sprawie c. wydane w II instancji 4. Organ wyższego stopnia w stosunku do wojewody to: a. właściwi ministrowie b. Prezes RM c. minister właściwy ds. administracji publicznej 5. Niewykonanie przez stronę warunku powoduje: a. wygaśnięcie decyzji b. umorzenie decyzji c. uchylenie decyzji 6. Świadkiem nie może być osoba: a. Prezes NIK b. osoba niezdolna do postrzegania rzeczywistości c. osoba zobowiązana do zachowania tajemnicy zawodowej 7. Pełnomocnictwo może być udzielone: a. na piśmie i ustnie do protokołu b. poprzez telegraf i telefon c. tylko na piśmie 8. Umarzanie decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa następuje zawsze gdy: a. zawsze gdy decyzja jest niezgodna z prawem b. zawsze gdy jest to oczywiste naruszenie prawa c. gdy decyzja wywołałaby nieodwracalne skutki dla interesu publicznego i byłaby niedopuszczalna w obrocie prawnym 9.Decyzja nie podlega umorzeniu gdy: a. nie sprzeciwiają się temu strony i nie jest to sprzeczne z interesem społecznym b. powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego c. w wyniku sprzeciwu prokuratora 10. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji: a. dla decyzji nie ostatecznej b. która mogłaby spowodować straty dla gospodarki narodowej c. od której przysługuje zażalenie 11. Uzasadnienie faktyczne i prawne powinno być zawsze zawarte w decyzji: a. od której strona może wnieść odwołanie b. w odwołaniu od terminu zawartego, jeżeli strona wykona obowiązek c. w każdym przypadku 12. KPA nie stosuje się do postępowania: a. jurysdykcyjnego b. ordynacji podatkowej c. postępowania w sprawach karno-skarbowych 13. Skarga w toku postępowania: a. złożona podlega rozpatrzeniu zgodnie z przepisami KPA b. zostaje zwrócona c. nie podlega rozpatrzeniu 14. Załatwienie spraw – forma podania: a. pisemnie b. telegraficznie, dalekopis c. obie razem 15. Zażalenie przysługuje na postanowienia: a. wskazane w kodeksie b. wszystkie wydane w toku postępowania c. kończące postępowanie 16. Wniesienie skargi do NSA może nastąpić na postanowienie: a. kończące postępowanie w sprawie b. ostateczne c. wydane w II instancji 17.Nie wykonanie przez stronę warunku powoduje: a. wygaśnięcie decyzji b. umorzenie decyzji c. uchylenie decyzji 18.W jakie formie wyrażona jest ugoda: a. tylko pisemnej b. ustnej, jeśli wymaga tego interes społeczny c. ustnej, kiedy przyśpieszy postępowanie 19. Organ wydaje decyzję, w której strona powinna spełnić warunek i tego nie zrobiła to decyzja: a. wygasa b. jest nieważna c. organ uchyla decyzję 20.Kolegium kompetencyjne przy SN: a. w postępowaniu sądowym b. rozstrzyga spory miedzy organem administracji a sądami ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz