Postępowania odwoławcze 1

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowania odwoławcze 1 - strona 1 Postępowania odwoławcze 1 - strona 2

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE rozpoczyna bieg od dnia, w którym organ odwoławczy otrzymał odwołanie wraz z aktami sprawy  rozpoczęcie biegu terminu załatwienia sprawy (art. 35§2 k.p.a.  jeden miesiąc )
Organ, który wydał decyzję w I inst. ma obowiązek przekazania akt sprawy w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie .
Badanie dopuszczalności odwołania. (art. 134) Niedopuszczalne, gdy:
Odwołanie od decyzji, od której odwołanie nie przysługuje (patrz: art. 127§3)
Wniesione przez osobę nie będącą stroną
Wniesione przez osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych
Doszło do uchybienia terminu  następuje gdy odwołanie złożono po upływie terminu określonego w k.p.a. lub innych przepisach szczególnych.
Nie: zrzeczenie się przez stronę prawa do wniesienia odwołania!
Niedopuszczalność odwołania organ II inst. stwierdza w formie postanowienia , na które nie służy zażalenie .
Organ może wydać także postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji organu I inst. (art. 135 k.p.a.)
Wniesienie powołania powoduje dewolucję kompetencji - przeniesienie całej sprawy na organ II instancji.
Organ może przeprowadzić uzupełniające postępowanie dowodowe z urzędu lub na wniosek strony, gdy dowody w aktach nie dają pełnego stanu faktycznego.
Dwie metody przeprowadzenia uzupełniającego postępowania wyjaśniającego:
We własnym zakresie
Zlecenie przeprowadzenia organowi I inst.
Brak jest przesłanek wyboru którejś z metod. Należy to do decyzji organu II inst.
Ocena wyników postępowania wyjaśniającego w I inst. nie wiąże organu II inst., a jedynie podlega jego ocenie.
Strona może cofnąć odwołanie do momentu wydania decyzji przez wł. organ odwoławczy (patrz: art. 137 k.p.a.). Nie może być ono jednak cofnięte, gdy powodowałoby to utrzymanie w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes społeczny.
Organ odwoławczy podejmuje decyzję, w której (art. 138 k.p.a.):
Utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję (§1 pkt 1), albo
Uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części (§1 pkt 2)
i w tym zakresie zastrzega co do istoty,
bądź uchylając tę decyzję umarza postępowanie I inst.
umarza postępowanie odwoławcze (§1 pkt 3)
Może wydać decyzję kasacyjną , tylko w szczególnych przypadkach:
uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie do ponownego rozpatrzenia
rozstrzygnięcie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części
organ musi wskazać o jakie okoliczności chodzi
W pozostałych przypadkach organ odwoławczy rozstrzyga merytorycznie w sprawie. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz