Porządek czynności procesowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Porządek czynności procesowych - strona 1 Porządek czynności procesowych - strona 2 Porządek czynności procesowych - strona 3

Fragment notatki:

Porządek czynności procesowych ( Rozdział 13, Art. 116- 121 ) Przedmiot regulacji - podstawowe reguły porządkowe dla czynności procesowych: i. uprawnienia i obowiązki stron oraz innych uczestników postępowania dokonujących czynności ii. uprawnienia i obowiązki organów procesowych Forma czynności procesowych 1. pisemna ( pismo procesowe ) Wymogi formalne a. oznaczenie organu, do którego jest skierowane ( Art. 119 §1 pkt 1 ) b. oznaczenie sprawy, której dotyczy ( Art. 119 §1 pkt 1 ) c. oznaczenie wnoszącego pismo ( Art. 119 §1 pkt 2 ) d. adres wnoszącego pismo ( Art. 119 §1 pkt 2 ) e. treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem ( Art. 119 §1 pkt 3 ) f. data ( Art. 119 §1 pkt 4 ) g. podpis składającego pismo ( Art. 119 §1 pkt 4 ) Wyjątek: za osobę, która nie może się podpisać, pismo podpisuje osoba przez nią upoważniona, ze wskazaniem przyczyny złożenia swego podpisu ( Art. 119 §2 ). h. inne wymogi określone przepisami szczególnymi Skutki braków formalnych pisma procesowego Przesłanki: ( Art. 120 §1 ) i. pismo nie odpowiada wymogom formalnym przewidzianym w Art. 119 lub w przepisach szczególnych ii. brak ten ma charakter istotny - pismo nie może otrzymać biegu albo - polega na niezłożeniu należytych opłat albo - polega na niezłożeniu upoważnienia do podjęcia czynności procesowej. Procedura: i. wzywa się osobę, od której pismo pochodzi, do usunięcia braków terminie 7 dni ( Art. 120 §1 ) - obowiązek pouczenia ( przy doręczeniu wezwania ) o skutkach niedotrzymania terminu Termin nie podlega przywróceniu. ii. osoba ta może: ( Art. 120 §2 ) - uzupełnić braki w terminie → pismo wywołuje skutki od dnia jego wniesienia, - nie uzupełnić braków w terminie → pismo uważa się za bezskuteczne. Wyjątki: ustawa stanowi inaczej ( np. odrębna procedura dla aktu oskarżenia - zob. niż. ) 2. ustna Zasada: dowolność formy ( Art. 116 ) Wyjątek : ustawa stanowi inaczej Znaczenie czynności procesowych Zasada: decyduje treść, a nie forma: 1. znaczenie czynności procesowej ocenia się według treści złożonego oświadczenia ( Art. 118 §1 ) 2. niewłaściwe oznaczenie czynności procesowej, a zwłaszcza środka zaskarżenia, nie pozbawia czynności znaczenia prawnego ( Art. 118 §2 ). Przykład: "zażalenie na wyrok"- to oczywiście apelacja, badamy, co jest napisane.

(…)

…. niestawiennictwo nie tamuje biegu czynności ( fakultatywne )
i. niestawiennictwo wynikło z przyczyn innych niż wskazane lub
ii. ustawa zezwala na przeprowadzenie czynności mimo niestawiennictwa, bez względu na jego powód, np:
- przedłużenie tymczasowego aresztowania ( Art. 249 §5 )
- rozprawa przeprowadzona przez sąd odwoławczy, jeżeli zawiadomienie było należyte
) Art. 301 )
- wydanie wyroku zaocznego ( Art. 479…
…: niestawiennictwo tamuje bieg czynności, bez względu na jego powód Wyjątek: ustawa stanowi inaczej
- rozprawa bez obecności oskarżonego ( Art. 376, 377 )
- rozprawa bez obecności oskarżyciela publicznego ( Art. 47 )
II. osoby uprawnione do stawiennictwa ( Art. 117 §2 )
a. niestawiennictwo tamuje bieg czynności, gdy
i. brak dowodu, że osoba została powiadomiona o czynności
Art. 117 §- obowiązek informowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz