Popyt, podaż, rynek-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Popyt, podaż, rynek-wykład - strona 1 Popyt, podaż, rynek-wykład - strona 2 Popyt, podaż, rynek-wykład - strona 3

Fragment notatki:


W4 - Popyt, podaż, rynek PLAN : Idea rynku w ekonomii Popyt, podaż, cena równowagi Czynniki determinujące kształt krzywej popytu i podaży Dynamiczny model pajęczyny 1. Idea rynku w ekonomii RYNEK - zespół warunków, które doprowadzają do kontaktu miedzy kupującymi a sprzedającymi w procesie wymiany dóbr i usług. [D. Begg...]
Rynek - transakcje kupna i sprzedaży oraz warunki , w jakich one przebiegają.
Rynek pełni funkcję regulatora procesów gospodarczych . Przez grę popytu i podaży dokonuje obiektywn ej wycen y poszczególnych towarów, czyli ustala ich ceny. Mechanizm rynkowy w gospodarce rynkowej jest podstawowym mechanizmem alokacji zasobów do poszczególnych dziedzin wytwarzania. RYNEK - jakiekolwiek miejsce , gdzie dokonuje się sprzedaży i zakupu towarów. Równie dobrze może to być konkretne miejsce fizyczne, jak i nie fizyczne - np. światowa sieć telekomunikacyjna, przy pomocy której są nabywane i zbywane akcje.
RYNEK - syntetyczne pojęcie określające proces prowadzący do tego, że decyzje gospodarstw domowych dotyczące konsumpcji alternatywnych dóbr, decyzje przedsiębiorstw o tym, co i jak wytwarzać oraz decyzje pracowników dotyczące tego, jak wiele i dla kogo pracować, zostają wzajemnie uzgodnione dzięki odpowiednim dostosowaniem cen.
RYNEK - to p roces , w którym nabywcy i sprzedawcy określają przedmiot obrotu i warunki tego obrotu, a więc decydują o cenach i ilościach towaru będącego przedmiotem kupna-sprzedaży oraz - ewentualnie - o innych warunkach, takich jak termin dostaw, sposób i termin płatności, rodzaj opakowania itd. Współczesny rynek to niekoniecznie konkretne miejsce styku sprzedaży i kupna; wiele transakcji zawieranych jest telekomunikacyjnie między zainteresowanymi podmiotami. Mechanizm rynkowy - składa się z oddolnych procesów dostosowawczych między zgłaszającymi zapotrzebowanie a występującymi z ofertą towarową. Mechanizm rynkowy ma charakter integralny . Aby w pełni działał, współcześnie muszą funkcjonować wszystkie rynki: produktów gotowych i usług, siły roboczej, ziemi, rynek kapitałowy, a w ramach ostatniego - również walutowy, jeśli procesy dostosowawcze dokonują się w skali międzynarodowej.
„Niewidzialna ręka” - A. Smith w opublikowanym dziele pt. „Bogactwo narodów” dowodził, że kierujące się własnym interesem jednostki są w swoim postępowaniu prowadzone przez „niewidzialną rękę” w kierunku takich działań, które służą celom społeczeństwa jako całości.


(…)

…]
1. W przypadku krzywej popytu wyróżniamy trzy główne obszary determinując kształt badanej krzywej:
ceny innych dóbr (dobra substytucyjne, komplementarne);
dochody nabywców;
Gusty - preferencje konsumentów (moda).
1. CENY INNYCH DÓBR
Dobra substytucyjne (substytuty) - takie dobra, które klienci mogą nabywać zamiennie, np. różne środki transportu;
Dobra komplementarne - wzrost/spadek ceny jednego dobra powoduje wzrost/spadek zainteresowania zakupami dobra innego, np. wzrost ceny benzyny a zakupy samochodów.
Wzrost ceny dobra substytucyjnego (lub spadek ceny dobra komplementarnego) zwiększa rozmiary zapotrzebowania na dane dobro przy zmienionej cenie.
2. DOCHODY NABYWCÓW
Wzrost dochodu konsumenta zwiększa popyt na dane dobro, jeżeli jest to dobro normalne, ale zmniejsza popyt na dobro niższego…
…) na dany towar lub usługę przy założeniu „ceteris paribus”.
Krzywa podaży - ukazuje zależność między ceną a ilością oferowanych towarów (podaży) przy innych wielkościach nie zmienionych („ceteris paribus”): CENA RÓWNOWAGI - cena równoważąca rynek. Oznacza to, że przy tej cenie rozmiary zapotrzebowania są równe ilości oferowanej.
Równowaga - Jest to sytuacja, w której zarówno kupujący, jak i sprzedający są zadowoleni z istniejącej kombinacji cen oraz ilości kupionych i sprzedanych towarów, a przy tym nie ma tendencji do zmiany tego stanu rzeczy.
Cena równowagi rynkowej - cena zrównująca wielkość popytu z wielkością podaży. Jest to więc cena, przy której zrównane są wielkości zamierzonych zakupów z wielkością oferty towarowej.
Nadwyżka popytu - sytuacja na rynku kiedy przy danej cenie wielkość zapotrzebowania…
… rzędu.
Dobra normalne (zwykłe) - dobra na które popyt wzrasta wraz ze wzrostem dochodu (uwaga: paradoks Veblena - przy wzroście ceny rośnie popyt - patrz dobra luksusowe).
Dobra niższego rzędu - dobra na które popyt maleje przy wzroście dochodu (uwaga wyjątki: dobra Giffena - przy wzroście ceny rośnie popyt - dobra niższego rzędu nie posiadające bliskich substytutów).
3. GUSTY
Gusty (preferencje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz