Przepływ ładunków w systemach logistycznych

note /search

Art. 6. - praca kierowcy

 • Politechnika Warszawska
 • Przepływ ładunków w systemach logistycznych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987

Art. 6. 1. Czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, w szczególności: 1) prowadzenie pojazdu; 2) załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem; 3) nadzór oraz pomoc os...

Art. 9. - czas dyżuru

 • Politechnika Warszawska
 • Przepływ ładunków w systemach logistycznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1057

Art. 9. 1. Czasem dyżuru jest czas, w którym kierowca pozostaje poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. 2. Do czasu dyżuru zalicza się przerwy przeznaczone na odpoczynek, o któryc...

Art. 10. - okresy dyspozycji

 • Politechnika Warszawska
 • Przepływ ładunków w systemach logistycznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 987

Art. 10. 1. Okresy pozostawania do dyspozycji oznaczają okresy, inne niż przerwy i czas odpoczynku, podczas których kierowca nie jest obowiązany pozostawać na stanowisku pracy kierowcy, będąc jednocześnie w gotowości do rozpoczęcia albo kontynuowania prowadzenia pojazdu albo wykonywania innej pracy....

Art. 11. - czas pracy kierowcy

 • Politechnika Warszawska
 • Przepływ ładunków w systemach logistycznych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 917

Art. 11. 1. Czas pracy kierowcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1 i 3-5. Art. 15. 1. Do kierowców zatrudnionych w

Art. 14. - dobowy odpoczynek

 • Politechnika Warszawska
 • Przepływ ładunków w systemach logistycznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 966

Art. 14. 1. W każdej dobie kierowcy przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Dobowy odpoczynek, z wyłączeniem odpoczynku kierowców o których mowa w rozdziale 4a, może być wykorzystany w pojeździe jeżeli pojazd znajduje się na postoju i jest wyposażony w miejsce do spania...

Art. 15. - przedłużenie wymiaru czasu pracy

 • Politechnika Warszawska
 • Przepływ ładunków w systemach logistycznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Art. 15. 1. Do kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie wymiaru czasu pracy do 10 godzin na dobę, a do pozostałych kierowców do 12 godzin na dobę - w ...

Art. 18. - systemy i rozkłady czasu pracy

 • Politechnika Warszawska
 • Przepływ ładunków w systemach logistycznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 931

Art. 18. 1. Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub...

Art. 20. - praca nadobowiązkowa

 • Politechnika Warszawska
 • Przepływ ładunków w systemach logistycznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1043

Art. 20. 1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad dobowy przedłużony wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego kierowcę systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzi...

Art. 25. - ewidencja czasu pracy

 • Politechnika Warszawska
 • Przepływ ładunków w systemach logistycznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868

Art. 25. 1. Ewidencję czasu pracy, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 2981 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Art. 2981. [Delegacja] Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, zakres prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związ...

Art. 27. okresy przerw w prowadzeniu pojazdu

 • Politechnika Warszawska
 • Przepływ ładunków w systemach logistycznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882

Art. 27. 1. Okresy przerw w prowadzeniu pojazdu, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 i w art. 7 ust. 1 i 2 Umowy AETR, zalicza się do czasu dyżuru, o którym mowa w art. 9. Artykuł 7 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Po okresie prowadzenia pojazdu trwającym cztery i pół godziny kie...