Prawo rzymskie - strona 86

Środki dowodowe-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

71. ŚRODKI DOWODOWE. Środkami dowodowymi w procesach rzymskich byli najczęściej świadkowie (testes ) którzy mieli za zadanie potwierdzić intentio powoda czy też exceptio pozwanego. Dopuszczano także do wprowadzania do sprawy inne środki dowodowe takie jak dokumenty (instrumenta), opinie biegłych czy...

Actiones utiles-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 343

41. ACTIONES UTILES Actiones utiles czyli powództwa analogiczne były formą skarg pretorskich. Powództwa analogiczne polegały na rozszerzeniu ochrony procesowej poprzez przyznawanie określonej grupie osób praw osób znajdujących się w podobnej sytuacji. Powództwa takie doprowadziły do możliwości zastę...

Actor sequitur forum rei-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 238

35. ACTOR SEQUITUR FORUM REI. Właściwość miejscowa zaś była odzwierciedleniem do dziś istniejącej zasady Actor sequitur forum rei a więc powód idzie za sądem pozwanego. W Rzymie istniało odstępstwo od tej zasady wtedy, gdy obie strony się w ten sposób umówiły, bądź też np., gdy proces toczył się o n...

BIS DE EADEM RE AGERE NON LICET-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 210

49. BIS DE EADEM RE AGERE NON LICET. Bis de eadem re agere non licet -Nie można się dwa razy procesować w tej samej sprawie - zasada która uniemożliwiała powtórne dochodzenie praw. Osoba która przegrała proces bądź to z powodu błędu formułkowego, bądź też na mocy decyzji sędziego nie mogła ponownie ...

Cessio bonorum-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

84. CESSIO BONORUM. Cessio bonorum było złagodzoną formą egzekucji majątkowej stosowaną w stosunku do dłużników którzy popadli w trudności finansowe bez swojej winy ( np. na skutek klęsk żywiołowych). Główną cechą tej egzekucji był fakt dobrowolnego odstąpienia swojego majątku przez dłużnika -na pod...

Confessio in iure-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

54. CONFESSIO IN IURE. Confessio in iure jest to przyznanie przez pozwanego racji co do actio powoda a więc uznanie roszczeń wynikających ze skargi procesowej. Samo confessio stanowiło w tym momencie wyrok i było tytułem egzekucyjnym. Poz...

Formułka procesowa-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

61. FORMUŁKA PROCESOWA. Formułkę procesową ustalał pretor lecz także strony procesowe mogły wywierać na nią istotny wpływ. Formula stanowiła instrukcję dla sędziego prywatnego który miał rozstrzygać dany spór jakie okoliczności faktyczne ma ustalić i jaki wydać wyrok.

Ius naturale-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

10. IUS NATURALE. Prawo naturalne przyszło do Rzymu najprawdopodobniej z filozofii greckiej jako prawo uniwersalne, niezmienne i zgodne z naturą. Prawo to oznaczało wspólne prawa istot żyjących nie tylko ludzi, ale i zwierząt. Początkowo było ono porównywane z

Jurysdykcja sporna i niesporna-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1169

25. JURYSDYKCJA SPORNA (PROCESOWA) I NIESPORNA ( NIEPROCESOWA) Władza rozstrzygania sporów nazywała się władzą jurysdykcyjną (iurisdictio) a tę można podzielić na: Iurisdictio voluntaria ( niesporna) - polegała na wykonywaniu przez magistraturę pewnych aktów prawnych pomiędzy stronami nie będącymi w...

Kategorie osób ze względu na status-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 168

100. KATEGORIE OSÓB ZE WZGLĘDU NA STATUS. 1. status libertatis - kategoria rozdzielająca osoby fizyczne ze względu na stan wolności : wolni, niewolnicy, wyzwoleńcy 2. status civitatis - kategoria rozdzielająca osoby ze względu na obywatelstwo :...