Prawo rzymskie - strona 85

Opieka ustanawiana na podstawie testamentu - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 210

183. SPOSOBY POWOŁYWANIA OPIEKUNA. Opiekę ustanawiano na podstawie testamentu (tutela testamentaria) , ustawy ( tutela legitima ) lub poprzez wyznaczenie przez pretora na ten urząd określonej osoby( tutela devita). Na podstawie tych trzech powołań u...

Sukcesja uniwersalna - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

158. SUKCESJA UNIWERSALNA I SYNGULARNA. Sukcesja inaczej następstwo jest to zajęcie przez jedną osobę pozycji podmiotu praw i obowiązków jakizajmowała inna osoba w odniesieniu do tego samego prawa lub obowiązku. Sukcesja może ograniczyć się do pojedynczego prawa lub też do ogółu praw jakie miał popr...

Superficies solo cedit - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 392

232. SUPERFICIES SOLO CEDIT. Zasada rzymska związana z pojęciem nieruchomości. Mówiła ona że wszystko to co zostało związane z gruntem w sposób trwały staje się jego częścią. Zasada to odnosiła się nie tylko do budynków wybudowanych na określonym gruncie ale także do drzew które zapuściły korzenie c...

Testamenty szczególne - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

196. TESTAMENTY SZCZEGÓLNE. Testamenty szczególne akceptowane przez prawo rzymskie miały zastosowanie w specyficznych sytuacjach. Do takich należały epidemie i klęski żywiołowe, wojny oraz inne sytuacje gdzie życie ludzie było zagrożone. Z testamentów tych korzystali więc najczęściej żołnierze bądź ...

Transmisja powołania - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

214. TRANSMISJA POWOŁANIA - TRANSMISSIO. Transmisja powołania dotyczyła osób które z mocy obowiązującego prawa były dziedzicami testora. Prawo do przyjęcia spadku miało charakter osobisty i nie przechodziło początkowo na dziedziców powołanego. Osoba powołana do spadku winna w terminie 1 roku określi...

Tot gradus - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

124. QUOT GENERATIONES, TOT GRADUS. Tzn. ile urodzeń tyle stopni oznacza to że stopnie pokrewieństwa oblicza się w obydwu liniach według liczny urodzeń. System obliczania stopnia pokrewieństwa była bardzo ważny w szczególności przy ro...

Symulacja czynności prawnej - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

148. SYMULACJA CZYNNOŚCI PRAWNEJ. Symulacja czynności prawnej była to zamierzona wada oświadczenia woli. Symulacja a więc pozorność polegała na tym że strony czynności dokonywały poprawnej pod względem zewnętrznym czynności prawnej l...

Nuptias non concubitus - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

163. NUPTIAS NON CONCUBITUS, SED CONSENSUS FACIT. Nie taktyczne współżycie lecz zgodne porozumienie tworzy małżeństwo. Paremia która wprowadzała element zgodnych oświadczeń woli koniecznych do trwałości małżeństw. W myśl tej zasady małżeństwo nie musiało być skonsumowane aby miało moc prawną wystarc...

Adoptio plena i minus plena - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 889

176. ADOPTIO PLENA I MINUS PLENA. Adoptio plena było formą adopcyjną czyli polegało na przysposobieniu osoby adoptowanej przez osobę z jej rodziny. Następowało w ten sposób wzmocnienie węzła naturalnego zwane adoptio plena. Przeciwieństwem tego był...

Powstanie zobowiązania - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Powstanie zobowiązań: Ex delicto - powstaje szkoda, uszczerbek w majątku i sprawca musi tę szkodę naprawić, Ex quasi delicto - powstaje szkoda, ale nie musi być ona związana z osobą właściciela, jest obowiązek naprawienia tej szkody Ex contracto - strony zobowiązania zawierają ze sobą umowę, w kt...