Prawo rzymskie - strona 32

Kontrakt zlecenia-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

384. KONTRAKT ZLECENIA. Zlecenie czyli mandatum były to kontrakty realnych i konsensualnych na ich mocy zleceniobiorca jakim był mandatariusz zobowiązywał się wobec zleceniodawcy mandanta do bezpłatnego wykonania określonych czynności w interesie zleceniodawcy lub osoby trzeciej. Aby taki konrakt mó...

Kontrakty konsesualne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364

345. KONTRAKTY KONSESUALNE. Kontrakty konsensualne były wyjątkowe w całej rodzinie kontraktów a to głównie za sprawą samej formy ich zawarcia. Do zawarcia bowiem takiego kontraktu wymagalny był jedynie consensus czyli zgoda stron kontraktu objawiona na zewnątrz bez jakichkolwiek dalszych wymogów. Co...

Nabycie własności poprzez połączenie rzeczy-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

276. NABYCIE WŁASNOSCI POPRZEZ POŁĄCZENIE RZECZY. Nabycie własności poprzez połączenie rzeczy było następstwem uproszczeń jakie stosowali rzymianie co do samej materii własności. Starano się eliminować stosunki w których określenie własności będzie niepewne. W związku z powyższym powstała zasada acc...

Najem, dzierżawa, podnajem-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

379. NAJEM, DZIERŻAWA - PODNAJEM. Najem, dzierżawa podnajem wchodziły w skład kontraktów realnych i konsensualnych a dotyczył najmu rzeczy. Zakres korzystania z rzeczy będących przedmiotami kontraktu określała sama rzecz. Niektóre rzeczy można było tylko i wyłącznie oddać do użytkowania (najem) inne...

NEGOTORIUM GESTIO-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

403. NEGOTORIUM GESTIO. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia należało do zobowiązań quasi ex contractu czyli jak gdyby z kontraktu. Zobowiązanie takie występowało wówczas gdy jedna osoba gestor bez żadnego obowiązku podejmowała się z własnej inicjatywy prowadzić jakąś sprawę w interesieosoby trzec...

Obowiązki stron w kontrakcie sprzedaży-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

369. OBOWIĄZKI STRON W KONTRAKCIE SPRZEDAŻY. Obowiązek sprzedającego skupiały się głównie wokół wydania rzeczy będącej przedmiotem sprzedaży kupującemu. Wiązało się z tym czuwanie nad rzeczą aby jej stan nie został pogorszony od momentu zawarcia kontraktu do momentu przeniesienia posiadania. Głównym...

Ochrona posiadania-opracowanie - Obrona konieczna

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371

255. OCHRONA POSIADANIA. Początkowo ochrona posiadania opierała się niemal wyłącznie na samopomocy i obronie koniecznej. Spowodowane było to nie przystosowaniem prawa do rozstrzygania spraw o posiadanie rzeczy. Sprawy według procesu legisa...

Odpowiedzialność deliktowa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

410. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA. Odpowiedzialność deliktowa w prawie rzymskim była odpowiedzialnością jednostkową czyli nie mogła dotyczyć większej liczby osób odpowiedzialnych za dane przestępstwo. Odpowiedzialność ta wynikająca...

Odpowiedzialność sędziego za prowdzenie procesu-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

422. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SĘDZIEGO ZA PROWADZENIE PROCESU. Odpowiedzialnośc sędziego za prowadzenie procesu podlegała przestępstwom jak gdyby z deliktu. Jeżeli sedzia poprzez naruszenie swoich obowiązków rozstrzygnął spór w sposób niewłasciwy narażając tym samym daną strone na straty majatkowe ściągał s...

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady prawne i fizyczne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

373. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA WADY PRAWNE I FIZYCZNE. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady prawne opierała się w głównym stopniu na ewikcji czyli na odbiorze przedmiotu kontraktu przez osobę mającą roszczenia w stosunku do niej od nabywcy. Odpowiedzialności z tytułu ekwicji przybrały trzy formy...