Polski wkład w dorobek teorii organizacji i zarządzania

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polski wkład w dorobek teorii organizacji i zarządzania - strona 1 Polski wkład w dorobek teorii organizacji i zarządzania - strona 2 Polski wkład w dorobek teorii organizacji i zarządzania - strona 3

Fragment notatki:

Polski wkład w dorobku teorii organizacji i zarządzania: Karol Adamiecki (1866 - 1933) - ukończył Wyższą Szkołę Rzemieślniczą w Łodzi, kontynuował studia w Petersburgu, gdzie uzyskał dyplom inżyniera technologa. Pracę zawodową rozpoczął w Dąbrowie Górniczej, gdzie pracował w Hucie Bankowej najpierw jako pracownik biura technicznego, a następnie jako asystent szefa produkcji. Później został dyrektorem w zakładach Cukierniczych „KORWINÓW”. W 1903 r na miesiąc przed ukazaniem się książki F. Taylora - „Zasady zarządzania zakładem wytwórczym”, opublikował wyniki swoich prac w dziele „ O zasadach organizacji pracy zbiorowej”. Jako pierwszy zastosował metodę chronometrażu. W wyniku swoich badań stwierdził, że głównym powodem strat czasu w procesie produkcji jest brak uzgodnienia poszczególnych operacji. Formułuje dwa główne zadania organizatorskie: 1. Harmonijny dobór poszczególnych elementów systemu wytwórczego tak, aby spośród wielu możliwości wybrać elementy dotyczące zasobów o najdoskonalszej charakterystyce ekonomicznej z pkt. widzenia celu procesu produkcyjnego, a więc takich, które pozwalają realizować produkcję wzorcową. 2. Dotyczy funkcjonowania stworzonego systemu wytwórczego i sprowadza się do zharmonizowania w czasie działań wszystkich elementów systemu aby wytwarzać przy jak najmniejszych stratach czasu. Efekty jego pracy: 1. Prawo podziału pracy i wynikająca z tego prawa reguła specjalizacji. 2. Prawo koncentracji - istotą jest łączenie wysoce wyspecjalizowanych komórek w celu wspólnego działania. 3. Praw o harmonii. Działalność publikacyjna i organizatorska - „Harmonizacja jako jedna z głównych podstaw organizacji naukowej” , „Naukowa organizacja i jej rola w życiu gospodarczym” , „O istocie naukowej organizacji”. W 1911 objął katedrę technologii mechanicznej i walcownictwa Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadził cykl wykładów z zakresu organizacji pracy. Później stworzył i został kierownikiem katedry organizacji pracy i kierownictwa Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadził min. wykład „Zasady organizacji pracy”. Dzięki jego pracy powstał Instytut Naukowej Organizacji Pracy, przekształcony później w Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, które funkcjonuje do dziś. Przyznano mu honorowe członkostwo Międzynarodowego Komitetu Naukowej Organizacji w 1932 r na kongresie w Amsterdamie. Funkcja kontroli w zarządzaniu wg Adamieckiego: kontrola powinna być dokładna, wystarczająca, nieustanna, niezwłoczna i zrównoważona. Stanisław Bieńkowski (1882 - 1958) - ukończył wydział mechaniczny politechniki w Charlottenburgu w Niemczech w 1906 r. Był silnie związany z przedsiębiorstwami niemieckimi. Wprowadził system premiowania nastawiony na wzrost wydajności pracy. Uzyskał tytuł doktora dzięki pracy „Wpływ czynników zewnętrznych na kształtowanie wydajności pracy”. W 1911 objął w banku we Lwowie referat uprzemysłowienia w Galicji, gdzie oceniał zdolność kredytową przedsiębiorstw. Nadzorował zakłady w Galicji finansowane przez jego bank. W ciągu dwóch lat opracował różne ekspertyzy dla stu kilkudziesięciu zakładów. Wyprowadza wnioski porównawcze z przemysłem niemieckim. Przeprowadził restrukturyzację kilkudziesięciu przedsiębiorstw. Był autorem systemów innowacyjnych i prekursorem zasad udziału w zyskach przedsiębiorstwa. Praca habilitacyjna - „Organizacja i zarządzanie zakładu przemysłowego”. Później został kierownikiem katedry organizacji i kierowania zarządem przedsiębiorstw przemysłowych w Akademii Handlowej w Krakowie oraz reda

(…)

… i prekursorem zasad udziału w zyskach przedsiębiorstwa. Praca habilitacyjna - „Organizacja i zarządzanie zakładu przemysłowego”. Później został kierownikiem katedry organizacji i kierowania zarządem przedsiębiorstw przemysłowych w Akademii Handlowej w Krakowie oraz redaktorem naczelnym „Przeglądu Organizacji”.
Piotr Drzewiecki (1865 - 1944) - inżynier absolwent Instytutu technologicznego w Petersburgu - pierwszy prezydent Warszawy. Był prekursorem wiedzy o gospodarowaniu i prezesem zarządu towarzystwa Liga Pracy - propagującego wzrost wydajności pracy i rozpowszechniającego metody naukowej organizacji pracy. Walczył z biurokratyzmem. Był od 1912 r prezesem Polskiego Banku Komunalnego oraz członkiem polsko - francuskiego towarzystwa budowy samolotów i samochodów.
Edwin Hauswald (1868 - 1942) - profesor Politechniki Lwowskiej, autor wniosku o wdrożenie do programu nauczania przedmiotu organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem. Poruszał problematykę systemu wynagradzania według zasad racjonalności i oszczędności.
1. Racjonalna org. i zarządzanie przedsiębiorstwem.
2. Problematyka płac.
3. Koszty zarządu.
4. Teoria produktywizmu.
Prace dotyczące czynnika ludzkiego w zarządzaniu. Wskazywał silną rolę…
… obserwacyjnego po dokładnym zestawieniu i uporządkowaniu.
4. klasyfikacji - polega na systematycznym zestawieniu warunków i wyników zjawisk według ich ważności i wzajemnego związku
5. mierzenia - zakłada przeprowadzenie dokładnych pomiarów badanego przedmiotu zamiast ocen przybliżonych
Aleksander Rothart (1870 - ) - politechnika w Darmstadt, „Operatywne planowanie produkcji” - praca dyplomowa. W europie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz