Polski rynek ubezpieczeniowy - ubezpieczenia rzeczowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polski rynek ubezpieczeniowy - ubezpieczenia rzeczowe - strona 1 Polski rynek ubezpieczeniowy - ubezpieczenia rzeczowe - strona 2 Polski rynek ubezpieczeniowy - ubezpieczenia rzeczowe - strona 3

Fragment notatki:

Polski rynek ubezpieczeniowy 1. Wstęp Przełomowym momentem dla rozwoju ubez­pieczeń w Polsce był rok 1990. Zaszły wtedy w naszym kraju radykalne zmiany ustrojowe i gospo­darcze. Ich wyrazem była m.in. ustawa o działal­ności ubezpieczeniowej z 28 lipca 1990 roku, pod­dana znaczącej nowelizacji w 1995 roku. Ustawa miała doprowadzić do radykalnej przebudowy pols­kiego rynku ubezpieczeniowego, opartego dotych­czas o monopol i pomóc w tworzeniu rzeczywi­stego, konkurencyjnego rynku ubezpieczeniowe­go. Wraz z wejściem w życie ustawy doszło do faktycznego kształtowania się rynku ubezpiecze­niowego w Polsce. Co prawda pewne możliwości w tym zakresie stworzyła już wcześniej obowią­zująca ustawa z 20 września 1984 roku, która także dopuszczała tworzenie nowych zakładów ubezpieczeń państwowych lub spółdzielczych. Nie­stety miała ona wiele wad. Była pisana z pozycji centralistycznego ustroju i utrzymywała szeroki zakres ubezpieczeń obowiązkowych, a także nie uwzględniała ścisłego podziału zakładów ubez­pieczeń na życiowe i pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe.
Dopiero ustawa o działalności ubezpieczenio­wej z 1990 roku umożliwiła wchodzenie na rynek ubezpieczeniowy w Polsce nowym zakładom ubez­pieczeń, które wprowadzając nowe produkty i po­dejmując walkę konkurencyjną spowodowały stop­niową, faktyczną demonopolizację tego rynku. Wprowadziła ona podział zakładów ubezpie­czeń na dwa działy — prowadzące działalność w dziale ubezpieczeń życiowych oraz w dzia­le pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątko­wych. Zakłady ubezpieczeń, które wcześ­niej sprzedawały produkty w obu działach musiały zawęzić swoją działalność tylko do jednego działu lub utworzyć drugą spółkę, która przejęłaby część dotychczasowej działalności. Zostały też zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej ze spół­dzielczej bądź państwowej na spółkę akcyjną.
Ostatnie lata przyniosły niezwykle dynamiczny wzrost rynku ubezpieczeń, wyrażony wielkością zebranej składki. Wzrost ten wystąpił zarówno w segmencie ubezpieczeń na życie jak i majątkowych.
Już dawno odeszła w przeszłość sytuacja, gdzie na rynku istniały tylko dwie firmy WARTA i PZU. Wcześniej PZU zajmowało się ubezpieczeniami krajowymi a WARTA zagranicznymi. Z tego faktu wybór firmy ubezpieczeniowej a tym samym produktu (polisy) był fikcją. Obecnie na polskim rynku działa 51 firm i ta liczba będzie rosła (26 zajmuje się ubezpieczeniami majątkowymi i osobowymi a 25 oferuje ubezpieczenia życiowe). Polska jest atrakcyjnym 40 milionowym państwem stąd coraz większe zainteresowanie zachodnich firm sprzedażą ubezpieczeń.

(…)

… i prowadzenia działalności w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Usługi ubezpieczeniowe można świadczyć wyłącznie za zezwoleniem Ministra Finansów.
Działalność zakładu ubezpieczeń może być prowadzona wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych jest zakład, który ubezpiecza swych członków na zasadzie wzajemności.
Ubezpieczenia dzielimy na dobrowolne i obowiązkowe.
Ubezpieczeniami obowiązkowymi są:
1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów,
2) ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
4…
… nie może być wyższe od poniesionej szkody, chyba że umowa stanowi inaczej. Uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń.
6. Powstanie, podstawy prawne oraz cel działania funduszy emerytalnych.
Zasady tworzenia i funkcjonowania Powszechnych Towarzystw Emerytalnych określa ustawa z dnia 28 sierpnia…
… wartościowych
do 75 proc. środków OFE mogą lokować w świadectwa rekompensacyjne dla sfery budżetowej i emerytów do 40 proc. w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie do 20 proc. w depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe do 15 proc. w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i w obligacje komunalne dopuszczone do publicznego obrotu do 10 proc. w akcje spółek…
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Klienci w tym przypadku nic nie stracą na tych ubezpieczeniach.
2. Sytuacja na polskim rynku ubezpieczeń majątkowych
Polski rynek ubezpieczeniowy charakteryzuje się wysoką koncentracją. W segmencie ubezpieczeń majątkowych zdecydowaną dominacje posiada PZU S.A. - 57% udziałów w rynku (dane na początek roku 2000). Drugim ważnym towarzystwem jest Warta S.A, posiadająca…
… członków; osoby urodzone po 1968 roku muszą przystąpić do drugiego filara, osoby urodzone pomiędzy 1949 i 1968 rokiem mogły wybrać uczestnictwo w drugim filarze lub pozostanie w ZUS. trzecim filarem systemu są dodatkowe formy zabezpieczenia emerytalnego - pracownicze programy emerytalne. Środki pieniężne zgromadzone w tym filarze pozwolą zapewnić dodatkowe dochody dla osób przebywających na emeryturze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz