Polityka Społeczna - zasady i style

Nasza ocena:

5
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3360
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka Społeczna - zasady i style - strona 1 Polityka Społeczna - zasady i style - strona 2 Polityka Społeczna - zasady i style - strona 3

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: umiędzynarodowienie polityki społecznej, cechy charakterystyczne europejskiego modelu socjalnego, szanse i zagrożenia związane z realizacją zreformowanego europejskiego modelu socjalnego, model socjalny, leksykon polityki społecznej, styl liberalny, styl opiekuńczy.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: styl bodźcowy, styl rygorystyczny, wartości polityki społecznej, modele polityki społecznej, typologia Komisji Europejskiej, strategia iizbońska, Europa 2020, definiowanie zdrowia, formy handlu ludźmi, la strada - fundacja przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu.

POLITYKA SPOŁECZNA- dr. M Zamojska
Polityka społeczna a międzynarodowa polityka społeczna: definicja, zakres, ujęcie historyczne i teoretyczne -wprowadzenie
1. R. Gabryszak - Umiędzynarodowienie polityki społecznej
Przepływ BIZ i implikacje dla polityki społecznej - pytanie kontrolne: jakie relacje występują między państwami narodowymi a korporacjami ponadnarodowymi?
Umiędzynarodowieniu działalności gospodarczej sprzyja globalizacja, liberalizacja przepływów kapitałowych i towarowych. Głównymi pracodawcami stają się duże korporacje ponad- i wielonarodowe(KTN-y). Inwestują tam gdzie jest tańsza siła robocza, liberalne przepisy ochrony środowiska, niskie podatki, możliwość uzyskania ulg i subwencji. Wiąże się to z zagrożeniami, stąd potrzeba dostosowywania do działalności KTN polityki gospodarczej i społecznej. Ich ekspansja przyczynia się często do osłabienia zastanej struktury rynku. Będą one odgrywać w najbliższym czasie znaczącą rolę w kształtowaniu warunków rozwoju poszczególnych krajów i regionów świata.
W ostatnich latach doszło do nasilenia BIZ w skali całego świata (najwięcej BIZ do Chin). Ogromną większość tych inwestycji realizują KTN, zdobywając coraz większe udziały na rynkach poszczególnych krajów i rynku globalnym. Kontrolują coraz więcej zasobów kapitału, technologii i wiedzy. Coraz bardziej decydują w którym kraju powstaną nowe zakłady produkcyjne i usługowe oraz nowe miejsca pracy, a z którego kraju zostanie wycofany kapitał i pracownicy stracą pracę. KTN wymuszają na rządach korzystne dla siebie zmiany przepisów ubezpieczenia społecznego czy prawa pracy. Stąd też zarzuca się im, że dążą do nadmiernej eksploatacji pracowników i środowiska naturalnego, pogłębienia nierówności społecznych, wykorzystywania rozwijających się gospodarek jako śmietnika produktów i procesów już nieakceptowanych
w bogatszym świecie. Mówi się że inicjują „wyścig do dna” przeciwstawiając sobie rządy i pracowników.
Państwa posiadają jednak spore atuty w relacjach z nimi (m.in. kontrolowane przez nie zasoby, surowce naturalne, siła robocza, dostęp do rynku i stali klienci, dogodne położenie geograficzne państwa). Mają również instrumenty prawne, za pomocą których skutecznie mogą ograniczyć lub ułatwić dostęp KTN do tych zasobów. W sytuacji uzależnienia się wielu państw od kapitału zagranicznego coraz częściej dochodzi raczej do współpracy, niż rywalizacji, państw i KTN. Państwom zależy na rozwijaniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa, gdyż to zapewnia dochody, dostęp do rynków zbytu, pobudzenie koniunktury. Współpraca ta sprzyja to rozwojowi i zwiększeniu zysków KTN. Konflikty w sytuacji rozbieżnych interesów występują na płaszczyźnie: ekonomicznej, politycznej, społecznej. Spora część korporacji

(…)

… o wprowadzeniu tego modelu w życie? Próby w Karcie Praw Podstawowych i Europejskiej Karcie Podstawowych Praw Pracowniczych, ale w dużym stopniu taki model jest swoistym marzeniem.
c) Ucieczka miejsc pracy za granicę w ramach outsourcingu i offshoringu - pytanie kontrolne: Jakie są implikacje dla polityki społecznej związane z przenoszeniem miejsc pracy za granicę w ramach outsourcingu i offshoringu?
Występuje…
… i Austria - motywacyjno - korporacyjny
Państwa Południa - model rudymentalny
POLITYKA SPOŁECZNA W STRATEGII LIZBOŃSKIEJ
Podstawowym przesłaniem strategii lizbońskiej była modernizacja polityki zatrudnienia, zmiany na rynku pracy, ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, promowanie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
„Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym” - 2010
Ubóstwo…
… na likwidację ubóstwa i wykluczenia.
„Nowe ubóstwo” - Nierówności społeczne stale rosną, izolacja części społeczeństwa, kurczący się rynek pracy, szara strefa zatrudnienia rośnie, trwałe bezrobocie;
Europejski Fundusz Społeczny - powołany w celu wsparcia wspólnotowej polityki społecznej krajów UE.
Celem EFS jest pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości…
… aktywności zawodowej, zmniejszenie zdolności obszarów wykluczenia, upowszechnienie edukacji, wzrost spójności terytorialnej.
Nowa strategia UE Europa 2020
Na strategię składają się 3 priorytety ( mające przyczynić się do stworzenia konkurencyjnej społecznej gospodarki)
1. Inteligentny rozwój- gospodarka oparta na wiedzy i innowacji
2. Rozwój zrównoważony- wspieranie gospodarki efektywnej, korzystającej…
… społecznego; państwo stymuluje rynek prywatny; podział na korzystających z pomocy państwa i elity, państwo pomaga w ostateczności i dopiero wtedy kiedy jednostka nie może sobie pomóc sama; przestrzega się zasad wolności jednostki, równego tratowania, wolnego rynku, , woluntaryzmu i uniwersalizmu; neutralna postawa systemu podatkowego wobec zobowiązań alimentacyjnych podatnika; nie uwzględnia
się sytuacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz