Polityka regionalna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka regionalna - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka podzielona jest na 7 rozdziałów i zawiera takie informacje, jak:
struktura przestrzenna gospodarki i zadania polityki regionalnej, uwarunkowania polityki regionalnej, podmioty polityki regionalnej, instrumenty polityki regionalnej, polityka regionalna w okresie transformacji, polityka regionalna w regionie łódzkim, szerzej o polityce regionalnej w Unii Europejskiej.

Dodatkowo notatka opatrzona jest spisem treści, bibliografią, załącznikami oraz tabelami.Politykaregionalna
Spis treści
ROZDZIAŁ I
Struktura przestrzenna gospodarki i zadania polityki regionalnej...........
3-6
ROZDZIAŁ II Uwarunkowania polityki regionalnej...................................................
6-9
ROZDZIAŁ III Podmioty polityki regionalnej............................................................
9-11
ROZDZIAŁ IV
Instrumenty polityki regionalnej.......................................................
11-13
ROZDZIAŁ V
Polityka regionalna w okresie transformacji........................................
13-15
ROZDZIAŁ VI
Polityka regionalna w regionie łódzkim...............................................
15-18
ROZDZIAŁ VII Szerzej o polityce regionalnej w Unii Europejskiej................................
18-20
BIBLIOGRAFIA.........................................................................
20
ZAŁĄCZNIKI..............................................................................
21-23
Tab. 2 PKB Ogółem w województwach w latach 1995-1999............................
21
Tab. 3 PKB na 1 mieszkańca w województwach w latach 1995-1999...............
22
Rys. 2 PKB w wybranych województwach ogółem w mln zł w latacb 1995-1999
23
ROZDZIAŁ I
Struktura przestrzenna gospodarki i zadania polityki regionalnej
Region jest to wyodrębniony na podstawie określonego kryterium obszar, wyróżniający się od pozostałych obszarów pewną wspólną cechą lub cechami. Wyróżnia się następujące kryteria odrębności regionu ze względu na jego cechy: region geograficzny, ekonomiczny, etniczny, kulturowy, historyczny, administracyjny i polityczny.
Wspólnotowa Karta Regionalizacji, która stanowi aneks do uchwalonej przez Parlament Europejski „Rezolucji o polityce regionalnej Wspólnoty i o roli regionów” określa region jako „terytorium, które z geograficznego punktu widzenia stanowi wyraźną całość, bądź stanowi kompleks terenów, które tworzą zamkniętą całość, a których ludność charakteryzują określone wspólne elementy, przy czym chciałaby ona utrwalić i rozwinąć pewne wynikające z nich właściwości, aby pobudzić postęp kulturalny, społeczny i gospodarczy.” Regionalizacja natomiast to polityka państwa oparta na koncepcji regionów. Jest ona powiązana z podziałem terytorialno-administracyjnym.
Ludność, a także zasoby naturalne są rozmieszczone nierównomiernie w różnych częściach kraju, powodując występowanie regionów lepiej i gorzej

(…)

… szkolnictwa wyższego)
Obecnie w Polsce nie ma jednej, wyodrębnionej instytucji rządowej odpowiedzialnej za politykę przestrzenną - a w jej ramach politykę regionalną - państwa. Cele strategiczne tej polityki - jednak bez możliwości ich operacyjnego wcielania w życie - określa Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. Ministerstwo Finansów, na podstawie ustawy budżetowej państwa, przekazuje środki finansowe gminom, województwom i powiatom. Pewne wpływy ma Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak już wskazywano, istotną rolę odgrywają resorty branżowe, z których wpływ na procesy rozwoju regionalnego wydaje się mieć Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Ministerstwa, które - wydawało by się - powinny prowadzić aktywną resortową politykę regionalną…
… Rolnictwa, Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa, Agencję Rozwoju Komunalnego oraz Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ponadto, pewną rolę pełni Krajowe Stowarzyszenie Agencji Rozwoju Regionalnego. Zakresy działania kilku z tych agencji pokrywają się, natomiast niedostateczna jest koordynacja ich działania. Agencje te wykorzystują…
…, w tym:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przeznaczony m.in. na wspomaganie regionów gorzej rozwiniętych pod względem infrastruktury transportowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, edukacji i zdrowia itp.;
- Europejski Fundusz Socjalny wspomagający zatrudnienie;
- Europejski Fundusz Ukierunkowania i Gwarancji Rolnych wspomagający rolnictwo;
- Finansowy Instrument Ukierunkowania Rybołówstwa wspierający…
… makroekonomicznej przyczyniało się do wzrostu oszczędności i inwestycji krajowych oraz zapewniało wysoki napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Nieuniknione dostosowania mikroekonomiczne będą mocno determinować rozwój regionalny. Najważniejszym problemem będzie trudna sytuacja na rynku pracy. Odrębnym wielkim problemem jest restrukturyzacja rolnictwa. Nadwyżka siły roboczej na terenach wiejskich wynosi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz