Polityka Fiskalna - ekonomia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka Fiskalna - ekonomia - strona 1 Polityka Fiskalna - ekonomia - strona 2 Polityka Fiskalna - ekonomia - strona 3

Fragment notatki:

XI. POLITYKA FISKALNA Inwestycjonizm państwowy wywiera wpływ na trzy sfery gospodarcze: • alokacyjna  – dotyczy podziału zasobów gospodarczych między sektor prywatny i  publiczny; są to działania skierowane na:  gospodarowania dobrami publicznymi  ochronę społeczeństwa i środowiska przed ujemnymi efektami produkcji • redystrybucyjna  – dotyczy podziału dochodów społeczeństwa ukształtowanych pierwotnie  przez rynek, przeznaczając część z nich na wynagrodzenia dla sfery budżetowej oraz  finansowanie działań ochronnych • stabilizacyjna  – dotyczy wzrostu gospodarczego osiąganego przy optymalnym  wykorzystaniu zasobów POLITYKA FISKALNA  – polega na gospodarowaniu przez rząd dochodami i wydatkami dla  osiągnięcia określonych celów, a zwłaszcza stabilizacji gospodarczej przez przeciwdziałania  wahaniom cyklicznym oraz ograniczenie bezrobocia i inflacji. Polityka fiskalna realizowana jest  przez budżet państwa. Jest to podstawowy plan finansowy państwa opracowywany na jeden rok,  obejmujący z jednej strony dochody, a z drugiej wydatki. Na dochody budżetu państwa składają się: o podatki bezpośrednie i pośrednie (dochody podatkowe) o dochody niepodatkowe: dywidendy, cło, wpływy z prywatyzacji i dochody zagraniczne PODATKI  – przymusowe, bezzwrotne świadczenia pieniężne pobierane przez państwo od  podmiotów gospodarczych.  Podstawowymi podatkami bezpośrednimi są: • podatek od dochodów osób fizycznych i prawnych; w Polsce podatek dochodowy od osób  fizycznych jest progresywny (19%, 30%, 40%), a podatek od osób prawnych jest liniowy  (stały) • podatek od majątku Do podatków pośrednich zaliczamy: • podatek od wartości dodanej • VAT • akcyza Rząd ustalając wysokość podatków w sposób pośredni wpływa na globalny popyt. Wydatki budżetu państwa dzielą się na: o realne – zakup produktów i usług przez administrację państwową o transfery – płatności rządy na rzecz różnych podmiotów gospodarczych bez wzajemnego  świadczenia usług z ich strony Ostatecznym efektem wszystkich wydatków budżetowych jest wzrost globalnego popytu  (zagregowanego popytu). W danym roku budżet może wykazywać nadwyżki lub deficyty.  Nadwyżka  występuje, gdy podatki i inne wpływy łącznie są wyższe od rządowych wydatków.  Deficyt  ma miejsce, gdy wydatki są wyższe od podatków.  Gdy wydatki i podatki są równe – budżet rządu (państwa) jest  zrównoważony . BUDŻET PAŃSTWA Wydatki pokazane są jako wielkości stałe, niezależne od dochodu. Natomiast podatki netto są  proporcjonalne do dochodu i stanowią 20% jego wysokości. Tym samym przy niskim poziomie 

(…)

… są proporcjonalne do dochodu narodowego. Jeżeli t
oznacza stopę podatkową, wówczas:
NT = tY
(0 < t < 1)
YD = Y – NT = Y – tY = Y(1 – t)
Krańcowa skłonność do konsumpcji z dochodu rozporządzalnego oraz z dochodu narodowego:
C = c + cY
C = c + c(1 – t)Y – pomniejszone o podatek netto
KSK’ = KSK(1 – t) = c(1 – t)
KSK’ – krańcowa skłonność do konsumpcji z dochodu narodowego
KSK = c = MPC – krańcowa skłonność do konsumpcji z dochodu rozporządzalnego
MNOŻNIK ZRÓWNOWAŻONEGO BUDŻETU:
MNOŻNIK =
1
1 − KSK'
oznacza, że wzrost wydatków państwa, któremu towarzyszy taki sam
wzrost podatków, powoduje zwiększenie produkcji.
BUDŻET PAŃSTWA:
DEFICYT BUDŻETOWY = G – NT
G – wydatki rządowe
NT – podatki netto
Stan budżetu określany jest przez:
1) stopę podatkową t
2) wydatki państwa G
3) poziom dochodu Y
Stan równowagi…

- cła
- pożyczki
WYDATKI:
- wydatki społeczno – socjalne
- obrona narodowa
- transfery
- wydatki administracyjne
- obsługa długu
Polityka fiskalna w swoim działaniu opiera się na:
• polityce automatycznej – to wbudowane w nowoczesny system fiskalny automatyczne
stabilizatory (działają same):
- automatyczne zmiany we wpływach podatkowych
- zasiłki dla bezrobotnych i inne transfery socjalne
• polityce dyskrecjonalnej – wbudowany w system stabilizator przyczynia się do
zredukowania pewnej części wahań gospodarczych, ale nie jest w stanie wyeliminować tego
zakłócenia całkowicie i wówczas stosuje się narzędzia dyskrecjonalnej polityki fiskalnej:
- roboty publiczne i inne programy wydatków
- publiczne programy zatrudnienia
- programy wydatków transferowych
- stawki podatkowe
PAŃSTWO A POPYT GLOBALNY
AD = C…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz