Polaryzacja u Drosophila-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polaryzacja u Drosophila-opracowanie - strona 1 Polaryzacja u Drosophila-opracowanie - strona 2 Polaryzacja u Drosophila-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 7:
DROSOPHILA MELANOGASTER:
-Dwuskrzydłe-organizmy wyspecjalizowane, ale posiadające uniwersalne czynniki regulacji różnicowania w czasie bruzdkowania i później
JAJO:
-otoczone przez osłonkę- CHORION
-w przedniej części otwór -MIKROPYLE przez który wchodzi plemnik, jest to miejsce zapłodnienia
-na powierzchni chorionu widać regularne urzeźbienie-odcisk komórek pęcherzykowych otaczających komorę jajową w obrębie której jest 16 komórek - jedna komórka jajowa a pozostałe to KOMÓRKI ODŻYWCZE - transkrypcja, transport substancji do kom.jajowej. Ich cała cytoplazma zostaje zepchnięta przez kanał do kom.jajowej. Ich resztki ulegają apoptozie. W skutek tego kom.jajowa rośnie, kom.odżywcze kurczą się.
-osie polarności zarodka wyznaczone są już w czasie oogonezy
-c.elegans- tylny biegun jaja wyznaczona przez miejsce wniknięcia plemnika -oddziaływanie centrioli i mikrotubul wniesionych przez plemnik z korteksem jaja- segregacja determinant, czynników matczynych nagromadzonych w cyt.-determinacja polarności zarodka
-o polarności decyduje oddziaływanie z komórkami folikularnymi
-umiejscowienie w komorze jajowej jest takie że w przyszłej przedniej części są kom.odżywcze, w tylnej kom.jajowa która rośnie , będzie to przyszła tylna część zarodka-determinacja przez oddziaływania przestrzenne w czasie oogenezy, realizowana w czasie bruzdkowania
-podziały do 10 cyklu są szybkie(ok.8 min),synchroniczne
-bruzdkowanie częściowe, powierzchniowe - bruzdkują same jądra, nie ma podziałów cytoplazmy, zasiedlają ją migrujące jądra w około 10-tym cyklu, w cyklu tym następuje też wyróżnicowanie KOMÓREK POLARNYCH które utworzą linię płciową
-od 11 cyklu (stadium średniej blastuli) następuje aktywacja genów zarodka - zwolnienie podziałów, genom zarodka przejmuje kontrolę nad rozwojem
-po 13-tym cyklu- CELULARYZACJA - tworzy się BLASTODERMA KOMÓRKOWA
-od 14 podziału podziały są asynchroniczne
-na jądra oddziałują czynniki matczyne nagromadzone w cytoplaźmie - realizacja zróżnicowania przestrzennego przez zróżnicowanie przestrzenne czynników matczynych nagromadzonych w oogenezie w rosnących oocytach - środowisko cytoplazmatyczne decyduje o losie jąder, przejawią różną ekspresję genetyczną
-przeobrażenie całkowite
-plan zarodka zachowany w larwie i ciele osobnika dorosłego
-w ciągłej cytoplaźmie wytwarza się segmentacja
-powtarzalna segmentacja przejawia się już w czasie bruzdkowania, przekłada się na segmentacje larwy i części ciała zarodka
-3 segmenty głowy , 3 seg.tułowiowe , 8 seg.odwłoka


(…)

…, białka te regulują transkrypcję-czynniki transkrypcyjne wchodzące do jąder i wpływające na ekspresję genów zarodkowych. Zachodzi to w około 11-tym cyklu
-zaczynają eksprymować geny z grupy GAP(geny przerwy)-ich mutacje powodują że nie rozwijają się pewne odcinki(kilka segmentów).Jest kilka genów ulegających ekspresji w postaci pasów obejmujących kilka przyszłych segmentów wzdłuż osi przodo-tylnej, ich ekspresja jest zróżnicowana pod wpływem czynników matczynych. Geny te produkują RNA, powstają na ich matrycy białka dyfundujące do cytoplazmy - tworzą się domeny poszczególnych białek zarodkowych grupy GAP. Szybko ustanawia się wzór ekspresji genów GAP wzdłuż osi zarodka na które działają białka genów z tej samej grupy, modyfikują ekspresję genów sąsiednich
- wzór ekspresji genów GAP wzdłuż osi zarodka przełoży się na ekspresję genów PAIR-RULE których ekspresja zapoczątkuje segmentacje zarodka. Jest to szereg genów z których każdy ulega ekspresji w domenie prostopadłej do osi przodo-tylnej w postaci 7 pasów. Ich domeny ekspresji nie nakładają się na siebie, poszczególne rzędy kom. blastodermy komórkowej maja powtarzalny wzór różnej ekspresji genów pair-rule w obrębie każdego parasegmentu(wyznacza…
… są przestrzennie - np. determinanty przednie i tylne nagromadzane są w postaci mRNA związanego z cytoszkieletem komórki, po zapłodnieniu ulega on translacji, powstają białka dyfundujące w cytoplaźmie i tworzące gradienty np.hunchback determinujące oś przodo-tylną
-mRNA bicoid- determinant przedniej części
-jądra trafiają w środowisko morfogenów powstałych na matrycy RNA matczynego nagromadzonego w oogenezie…
… dla kom.folikularnych do modyfikacji cytoszkieletu oocytu. (Oocyt w tym czasie rośnie).W wyniku tego sygnału następuje polaryzacja mikrotubul- ich rosnące końce `+' są skierowane w kierunku tylnej części, a końce `-` w kierunku centrów organizacji mikrotubul w kierunku przyszłej przedniej części oocytu. Mikrotubule zaczynają organizację w cytoplaźmie niektórych typów matczynego RNA. Są też RNA rozmieszczone…
… i zgrubienie mezodermy które będzie oddzielało następne segmenty; tworzenie zaburzone przez mutacje genów segmentowych
-geny segmentowe ulegają kaskadowej ekspresji, zróżnicowanej wzdłuż osi przednio-tylnej
-mutacja genów gap np. gurken, kruppel- brak segmentów 2-4
-mutacja genów pair-rule(ulegają ekspresji w postaci pasków) powoduje wylatywanie co drugiego parasegmentu- tylnej części jednego i przedniej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz