Pojęcie zobowiązania i jego źródła

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie zobowiązania i jego źródła - strona 1 Pojęcie zobowiązania i jego źródła - strona 2 Pojęcie zobowiązania i jego źródła - strona 3

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron.
POJĘCIE ZOBOWIĄZANIA Zobowiązanie - jest rodzajem stosunku cywilnoprawnego i oznacza stosunek obligacyjny (zobowiązaniowy). To sytuacja, gdzie uprawniony - wierzyciel może żądać od dłużnika -zobowiązanego, pewnego świadczenia, które to dłużnik jest zobowiązany wykonać (jest to odpowiednie zachowanie się dłużnika, wskazane w treści zobowiązania, na rzecz wierzyciela)
- art. 353 ; elementy:
1) Wierzytelność - to sytuacja prawna wierzyciela, polegająca na tym, że może on domagać się od dłużnika określonego zachowania (jest to uprawnienie wierzyciela), podstawowy element zobowiązania, prawo podmiotowe względne,
2) Dług - jest to lustrzane odbicie wierzytelności, jest to zespół obowiązków dłużnika, a wykonanie tych obowiązków ma na celu zaspokojenie interesu wierzyciela.
3) Świadczenie - przedmiot zobowiązania, wskazane treścią zobowiązania zachowanie się dłużnika zgodne z treścią zobowiązania i czyniące zadość interesom wierzyciela, może polegać na działaniu lub zaniechaniu - art. 353 § 2 ; podstawowy obowiązek dłużnika; świadczenie musi być możliwe do wykonania (patrz art. 387 ); rodzaje świadczeń: główne uboczne - występuje zawsze obok świadczenia głównego; wspomagają lub uzupełniają jego realizację; typy:
przedstawienie spisu masy majątkowej albo zbioru rzeczy - art. 459
złożenie rachunku z zarządu - art. 460
danie zabezpieczenia
odsetki podzielne niepodzielne - nie można wykonać go częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości - art. 379 § 2 oznaczone co do tożsamości - przedmiotem świadczenia jest rzecz indywidualnie oznaczona oznaczone co do gatunku - rzecz oznaczona jest tylko według cech rodzajowych - art. 357 4) Odpowiedzialność - są to ujemne następstwa prawne, przewidziane dla jakiegoś podmiotu w związku ze ziszczeniem się pewnych zdarzeń kwalifikowanych negatywnie przez system prawny, np. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez dłużnika. Jest to także uprawnienie do zastosowania przymusu dla zaspokojenia wierzyciela (w węższym znaczeniu); Odpowiedzialność osobista - dłużnik odpowiada całym swoim majątkiem za dług; ograniczona o. osobista w dwóch postaciach:
dłużnik odpowiada określoną częścią swojego majątku, wyodrębnioną według wskazanych w ustawie kryteriów - cum viribus patrimonii (czym dłużnik odpowiada)
wskazanie maksymalnej wysokości, jaka może byś uzyskana z majątku osoby odpowiedzialnej - pro viribus patrimonii (za co dłużnik odpowiada) Odpowiedzialność rzeczowa - wierzyciel może dochodzi zaspokojenia swojej wierzytelności z wartości, jaką stanowi indywidualnie oznaczona rzecz; uprawnienie wierzyciela ma w tym zakresie charakter bezwzględny;

(…)

… | np. przyrzeczenie publiczne (art. 919-924), zapis w testamencie (art. 968); jednak wedle panującej w prawie polskim zasady nie można bez zgody strony nikogo zobowiązać ani przyznać mu prawa; wedle koncepcji relatywnej dopuszcza się zobowiązania w drodze jednostronnej czynności prawnej tylko w przypadkach przewidzianych w ustawie; potwierdzenie w art. 3531 (zasada wolności umów, nie czynności…
… stosunku prawnego lub obowiązku zachowania się stron
orzeczenia konstytutywne - sąd swoimi orzeczeniami uzyskuje kompetencje do merytorycznego kształtowania stosunku cywilnoprawnego; konieczne do jego wydania jest wyraźne upoważnienie nie ustawowe
4) nowe zdarzenia:
czyny niedozwolone (art. 415 - 449)
bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 - 414)

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz