Pojęcie bezrobocia i czynniki kształtujące zjawisko

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie bezrobocia i czynniki kształtujące zjawisko - strona 1 Pojęcie bezrobocia i czynniki kształtujące zjawisko - strona 2 Pojęcie bezrobocia i czynniki kształtujące zjawisko - strona 3

Fragment notatki:


Wpływ liczby osób czynnych zawodowo, osób w wieku produkcyjnym i liczby osób pracujących na stopę bezrobocia w Polsce
ROZDZIAŁ I Pojęcie bezrobocia i czynniki kształtujące zjawisko. Pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć osobę nie zatrudnioną i nie wykonującej innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nie uczącą się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) rejonowym urzędzie pracy, jeżeli:
Ukończyła 18 lat (z wyjątkiem młodocianych absolwentów).
Kobieta, która nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna 65 lat.
Nie nabyła prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej albo po utracie zatrudnienia nie pobiera świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub wychowawczego.
Nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych.
Nie podlega ubezpieczeniu emerytalno- rentowemu z tytułu stałej pracy jako domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.
Nie podjęła pozarolniczej działalności gospodarczej lub nie podlega- na podstawie odrębnych przepisów- obowiązkowi ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego.
Jest osobą niepełnosprawną, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia co najwyżej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie.
Nie jest tymczasowo aresztowana lub nie odbywa kary pozbawienia wolności.
Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumiemy ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto wiek od 18 do 64 lat, a dla kobiet od 18 do59 lat.
Tabela 1 Struktura bezrobotnych zarejestrowanych według płci i wieku w 1999r (dane GUS). Podstawowym kryterium podziału na aktywnych zawodowo i biernych zawodowo stanowi praca tzn. fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy. Do osób aktywnych zawodowo zaliczono osoby pracujące i bezrobotne:
Do pracujących zaliczono osoby, które w badanym tygodniu:
wykonywały pracę przynoszącą zarobek lub dochód albo pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej działalności gospodarczej.
nie wykonywały pracy (np.: z powodu choroby, urlopu, przerwy w działalności zakładu, trudnych warunków atmosferycznych ) ale formalnie miały pracę.
Tabela 2 Ludność aktywna zawodowo w wybranych krajach w 19

(…)

…- estymator wektora parametru strukturalnego jednorównaniowego modelu liniowego z wieloma zmiennymi objaśniającymi. Jest to estymator wektora parametrów strukturalnych, a X jest macierzą obserwacji dokonanych na zmiennych objaśniających, Y jest wektorem obserwacji dokonanych na zmiennej objaśnianej.
1
X11 X21 ...
Xk1 y1 α1 X=
1
X12 X22 ...
Xk2 Y=
y2 α=
α2 1
...
...
...
...
...
...
1
X1n X2n ...
Xkn n(k+1)
yn…
… gospodarstw państwowych i na działkach przyzagrodowych członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
Duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie.
ROZDZIAŁ II
Podstawy teoretyczne
1. Szacowanie parametrów strukturalnych klasyczną metodą najmniejszych kwadratów (KMNK).
Model ekonometryczny z wieloma zmiennymi objaśniającymi:
Metoda estymacji klasycznych modeli liniowych jest klasyczną metodą najmniejszych…
….
Współczynnik ten informuje, jaki procent średniej arytmetycznej zmiennej objaśnianej modelu stanowi odchylenie standardowe reszt.
2. Badanie współczynnika zbieżności ϕ2.
Współczynnik zbieżności ϕ2 i współczynnik korelacji wielorakiej R2 dopełniają się do jedności.
ϕ2 + R2 = 1.
Współczynnik zmienności wyraża się wzorem:
Współczynnik zmienności przyjmuje wartości z przedziału < 0;1〉
Informuje on, jaka część całkowitej zmienności zmiennej objaśnianej nie jest wyjaśniana przez model.
Współczynnik determinacji ma postać:
Współczynnik determinacji przyjmuje wartości z przedziału <0;1〉
Mówi on, jaką część całkowitej zmienności zmiennej objaśnianej stanowi zmienność wartości teoretycznych tej zmiennej. Wymaga się, aby R był większy od 0,9 a ϕ powinien być mniejszy od 0,10.
3. Trzecim etapem weryfikacji modelu…
… ekonometrycznego jest zastosowanie testu t Studenta do badania istotności parametrów strukturalnych w modelu ekonometrycznym
Mówimy, że parametr αi jest istotny gdy istotnie różni się od zera.
Stawiamy hipotezę H0: αi = 0. Weryfikujemy ją obliczając statystykę
W praktyce, gdy
to mówimy, że parametr jest istotny.
4. Test Durbina - Watsona służy do badania czy występuje autokorelacja składnika losowego.
Stawiamy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz