Pojęcie administracji publicznej i prawa administracyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie administracji publicznej i prawa administracyjnego - strona 1

Fragment notatki:

I Pojecie administracji publicznej i prawa administracyjnego
Ujęcie
ADMINISTACJA PUBLICZNA Podmiotowe (organizacyjne)
naczelne i centralne organy administracji rządowej
terenowe organy administracji rządowej (wojewoda)
organy administracji samorządowej (JST) np. prezydent miasta, wójt gminy
inne podmioty wykonujące zadania z zakresu administracji powołane na mocy ustaw lub na zlecenie
Przedmiotowe (materialne)
Są to sprawy administracyjne, zadania i kompetencje w zakresie władzy wykonawczej - definicja pozytywna Działalność państwa, która pozostaje po wyodrębnieniu działalności ustawodawczej i sądowniczej - definicja negatywna Formalne
Jest to cała działalność organów administracji publicznej
Podział administracji publicznej na ujęcie podmiotowe i przedmiotowe ma istotne znaczenie z tego powodu, iż wiąże się z zasadą podziału władzy. Zasada podziału władzy polega na przydzieleniu określonych działań państwa określonym organom państwowym. Cechy administracji publicznej: jest ukierunkowana na interes publiczny (w PRL „interes społeczny”)
cechuje ją aktywność, inicjatywa (wykonuje zadania, które nie są szczegółowo określone ustawą np. budowa dróg), działanie ukierunkowane na przyszłość (administracja wykonuje ustawy, czyli to co ustawodawcza określa generale i abstrakcyjnie, administracja ma przekształcić w rzeczywistość)
administracja podejmuje konkretne środki do regulowania spraw jednostkowych i urzeczywistniania określonych przedsięwzięć (ta cecha odróżnia administracje od ustawodawstwa, które jest abstrakcyjne i generalne)
Władztwo (imperium) administracyjne - możliwość użycia przymusu bezpośredniego (czyli beż udziału sądu) przez organy administracji publicznej dla realizacji ich jednostkowych rozstrzygnięć (zarządzeń).
Delegacja władztwa : organy administracji publicznej w zakresie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
Akty administracyjne, w celu użycie bezpośredniego przymusu, korzystają z domniemania ważności . Podmiot, którego akt dotyczy, jest zobowiązany dostosować się do niego, a jedynie inny organ państwowy, z reguły organ wyższego stopnia, posiadający odpowiednie kompetencje, może taki akt znieść albo zastąpić innym aktem, zwalniając w ten sposób adresata aktu od obowiązku zastosowania się do aktu poprzedniego.
Klasyfikacja administracji publicznej Podział ze względu na kryterium środków stosowanych przez administrację publiczną dla realizacji jej zadań
administracja władcza (zwierzchnia) - realizacja zadań administracji publicznej poprzez wydawanie jednostronnych aktów prawnych (z wykorzystaniem atrybutu przymusu), czyli ingerencja w sferę prawną obywatela np. prawo o ruchu drogowym, wywłaszczenie, zobowiązania podatkowe.


(…)

… wykonania ustalonych prawem zadań organizatorskich wypełnianych w swoistych formach działania
Normy prawa materialnego (normy te dotyczą konkretnych działów administracji publicznej np. prawo budowlane, górnicze)
Normy prawa formalnego - procesowego (normy te bezpośrednio dotyczą toku działania organów administracyjnych)
Normy prawa ustrojowego (normy te bezpośrednio dotyczą organizacji aparatu
… jednocześnie instrumenty obrony przed ingerencją nie znajdującą podstaw w prawie
WNIOSEK: Kształtują prawa i obowiązki. PRZYKŁAD: prawo obywatela do uzyskania pozwolenia na budowę - obowiązek organu administracji publicznej wydania takiego pozwolenia przy spełnieniu przez obywatela wymagań stanowiących przez prawo budowy
określają tryb (sposób) dochodzenia określonych praw i roszczeń publiczno prawnych
precyzują, w jaki sposób i w jakich terminach ma być załatwiona konkretna sprawa obywatela czy określonej jednostki administracyjnej
WNIOSEK: Decydują o wszczęciu postępowania w sprawie, o terminie i trybie sprawy, o odwołaniach itd.; kształtują system organizacji procedur dochodzenia praw i nakładania obowiązków.
PRZYKŁA: decyzja odmowna na pozwolenie na budowę
kształtują system organizacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz