POIZ - materiały do ćw.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2576
Wyświetleń: 2982
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
POIZ - materiały do ćw. - strona 1 POIZ - materiały do ćw. - strona 2 POIZ - materiały do ćw. - strona 3

Fragment notatki:


"Organizacja – dwie lub więcej osób, współpracujących w ramach określonej struktury stosunków, aby osiągnąć określony cel lub zbiór celów, które są podstawowymi elementami organizacji. W ujęciu czynnościowym organizacja to proces organizowania, działanie, posiadające cechę zorganizowania, czyli spójny układ czynności, przedsięwzięć i funkcji przyczyniających się do powodzenia realizacji celu tego działania."
"Otoczenie ekonomiczne – fotografia kondycji gospodarki, czyli poziom i dynamika dochodów ludności i państwa, stan gospodarki i polityka finansowa państwa, podaż pieniądza, stopa inflacji, stopa procentowa, rynek pracy i bezrobocie, poziom, dynamika i struktura nakładów inwestycyjnych, poziom zadłużenia, poziom prywatyzacji."

Organizacja - dwie lub więcej osób, współpracujących w ramach określonej struktury stosunków, aby osiągnąć określony cel lub zbiór celów, które są podstawowymi elementami organizacji. W ujęciu czynnościowym organizacja to proces organizowania, działanie, posiadające cechę zorganizowania, czyli spójny układ czynności, przedsięwzięć i funkcji przyczyniających się do powodzenia realizacji celu tego działania.
Etapy cyklu zorganizowanego:
- sformułowanie celu,
- planowanie pracy,
- pozyskanie i alokacja zasobów,
- realizacja, kontrola.
Organizacja i jej otoczenie
Struktura fizyczna organizacji
Lokalizacja:
- przestrzenne położenie organizacji (geografia organizacyjna),
Rozkład przestrzenny:
- przestrzenne uporządkowanie przedmiotów fizycznych i działań ludzi, podporządkowane wymogom celów organizacji,
Architektura i wystrój:
- wnętrze i otoczenie należących do organizacji zakładów produkcyjnych, biur i urządzeń.
Znaczenie otoczenia firmy - podział otoczenia
Otoczenie firmy dzielimy na:
- bliższe (otoczenie konkurencyjne),
- dalsze (makrootoczenie).
Makrootoczenie - zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający z tego, że działa ono w określonym kraju i regionie, w określonej strefie klimatycznej, w danym układzie politycznym, prawnym, systemowym itp.
Otoczenie konkurencyjne - podmioty gospodarcze, które mają z przedsiębiorstwem powiązania kooperacyjne lub konkurencyjne.
Otoczenie ogólne - niesprecyzowane bliżej wymiary i siły, wśród których działa organizacja, które mogą mieć wpływ na jej działanie (wymiar ekonomiczny, techniczny, kulturowy, prawny, polityczny).
Otoczenie celowe - składa się z konkretnych organizacji lub grup osób, które mogą wpływać na przedsiębiorstwo (interesariusze).
Otoczenie zewnętrzne - wszystko to, co z zewnątrz może wpływać na organizację.
Otoczenie wewnętrzne - składa się z warunków i sił wewnątrz organizacji (zarząd, pracownicy, kultura organizacyjna).
Czynniki (sfery) w otoczeniu dalszym i bliższym podlegające analizie.
Otoczenie dalsze
Otoczenie ekonomiczne - fotografia kondycji gospodarki, czyli poziom i dynamika dochodów ludności i państwa, stan gospodarki i polityka finansowa państwa, podaż pieniądza, stopa inflacji, stopa procentowa, rynek pracy i bezrobocie, poziom, dynamika i struktura nakładów inwestycyjnych, poziom zadłużenia, poziom prywatyzacji.
Najważniejsze wskaźniki:
-stopa wzrostu (wpływa na wielkość i charakter szans i zagrożeń dla przedsiębiorstwa),
- stopa zwrotu kapitału (decyduje o efektywności inwestycji oraz posiadanego kapitału),


(…)

… lub obniżyć do granic tolerancji wszelkiego rodzaju zagrożenia (wypadki, choroby zawodowe) występujące w danej pracy.
Do najczęściej zalecanych środków zalicza się:
- zabezpieczenie maszyn i urządzeń,
- stosowanie odzieży ochronnej i zabezpieczeń osobistych,
- zapobieganie hałasowi i zanieczyszczeniu powietrza,
- przepisy prawne dotyczące np. norm higienicznych.
Różnica pomiędzy ergonomią a bhp:
- o ile bhp…
… Z., [1987], Organizatoryka, PWE, Warszawa.
Stoner J.A.F., [1998], Kierowanie, Wyd. PWE, Warszawa.
Wytyczne i miary sprawnego działania
Pojęcia wstępne:
- sprawca; działający podmiot (osoba), którego zachowanie jest celowe i powoduje określone skutki,
- funkcjonowanie; wywoływanie zmian (ludzie, maszyny),
- działanie; powodowanie zmian, zachowanie celowe, świadome i dowolne.
Prakseologia w ujęciu T. Kotarbińskiego:
Działaniami zajmuje się teoria działań, natomiast działaniami ocenianymi z punktu widzenia sprawności zajmuje się prakseologia. Przedmiotem prakseologii jest sprawność działania jednopodmiotowego i wielopodmiotowego (zespołowego, grupowego) w ramach trzech wątków:
- typologii sprawnego działania; zajmuje się wyjaśnieniem pojęć związanych ze sprawnością działań (charakter porządkujący…
… zmierzających do osiągnięcia zamierzonego celu:
- stosowanie metod naukowych,
- posiłkowanie się środkami metod naukowych,
- wyjaśnienie zjawiska,
- rozpoznanie zjawiska (obserwacja, chronometraż),
- wnioskowanie.
3. Etap przygotowania - przygotowanie wszystkich środków działania uznanych za niezbędne:
- sporządzenie planu,
- wynalezienie środków,
- przygotowanie środków,
- stworzenie warunków,
- budowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz