Podział nauk w ramach prawoznawstwa- Wykład.

Nasza ocena:

4
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 7616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział nauk w ramach prawoznawstwa- Wykład. - strona 1

Fragment notatki:

Tematem wykładu jest podział nauk w ramach prawoznawstwa. Notatka ma 3 strony, format docx. W jej treści można spotkać się z następującymi zagadnieniami: nauki filozoficzne o prawie, nauki pozytywne o prawie, teoria prawa, dogmatyki prawnicze, nauki historyczno-prawne, Austin, Bergbohm, Jellinek, ontologia prawa, nauka o bycie, czym jest prawo, aksjologia prawa, nauka o wartości, epistemologia , nauka o poznaniu, problemy prawoznawstwa, jak definiować prawo, definicja prawa, relacja prawa do innych systemów normatywnych takich jak moralność, obyczaj czy religia, budowa aparatu pojęciowego, analiza języka prawnego, pojęć prawnych, analiza rozumowań prawniczych, analiza procesów tworzenia, stosowania i wykładni prawa, problematyka metod badawczych stosowanych w prawoznawstwie, skuteczność prawa, nurt analityczny w filozofii prawa, nurt empiryczny, nurt metodologiczny, historia prawa, historia państwa, prawo rzymskie, prawo karne, prawo cywilne, administracyjne, rozwiązywanie problemów interpretacyjnych, walidacyjnych, systematyzacyjnych, polityka prawa, nauki systemowe i pozasystemowe, charakter propedeutyczny, podstawowe metody analizy prawa, językowo-logiczne, socjologiczne, psychologiczne, metody ekonomiczne, metody aksjologiczne.

Podział nauk w ramach prawoznawstwa.
Różne klasyfikacje nauk prawnych. U źródeł podstaw nauczania prawa leży koncepcja podziału nauk prawnych zaproponowana przez niemiecką szkołę historyczną (Savigny, Puchta);
- nauki filozoficzne o prawie
- nauki pozytywne o prawie - dzielą się na nauki systematyczne i historyczne;
Typy nauk prawnych nauczanych obecnie na uniwersytetach kontynentalnej Europy:
- filozofia (teoria) prawa
- szczegółowe nauki o prawie (dogmatyki prawnicze)
- nauki historyczno-prawne
Podstawy nowoczesnej filozofii prawa stworzył pozytywizm prawniczy. Kształtował się on w toku XIX wieku. Dwa główne ośrodki to:
- Anglia (Austin)
- Niemcy (Bergbohm, Jellinek)
Projekt ogólnej nauki o państwie i prawie - miała zajmować się ogólnymi problemami państwa i prawa; nie analizowała instytucji państwowo-prawnych konkretnego państwa, ale traktowała państwo i prawo jako fakt uniwersalny;
Filozofia prawa - trudno podać definicję; teoria prawa, ogólna refleksja o państwie i prawie; ontologia prawa (nauka o bycie - „co to jest?”), aksjologia prawa (nauka o wartości - „jaką wartość ma?”), epistemologia („w jaki sposób poznajemy?”)można scharakteryzować tę dyscyplinę poprzez katalog typowych dla niej problemów, które się w jej ramach bada i stara się rozwiązać. Są to m.in.:
- definicja prawa
- relacja prawa do innych systemów normatywnych takich jak moralność
- obyczaj czy religia
-budowa aparatu pojęciowego
- analiza języka prawnego, pojęć prawnych
- analiza rozumowań prawniczych
- analiza procesów tworzenia, stosowania i wykładni prawa
- problematyka metod badawczych stosowanych w prawoznawstwie
- kwestie społecznego działania prawa, jego skuteczności;
W ramach filozofii prawa można wyróżnić trzy nurty badawcze:
- analityczny - problematyka logiczno-językowa (analiza języka prawnego i rozumowań prawniczych);
- empiryczny - zagadnienia społecznego działania prawa (empiryczne badania skuteczności prawa, świadomości prawnej…)
- metodologiczny - analiza metod stosowanych w prawoznawstwie, metody i techniki badawcze
Nauki historyczno-prawne:
- jednostkowe fakty
- powszechna historia państwa i prawa (polskie…)
- prawo rzymskie - opiera się na nim współczesne prawo kontynentalne
- historia doktryn polityczno-prawnych -

(…)

…, utajona, bezpośrednia, pośrednia), metoda eksperymentu, badanie panelowe (powrót do tej samej populacji), badanie dokumentacyjne, metoda wywiadu, ankiety, badanie opinii publicznej; opracowanie materiału badawczego: statystyki, analiza jakościowa/ilościowa;
-psychologiczne - teorie naukowe; introspekcja(przeżycia wewnętrzne), metoda behawioralna(zachowania ludzkie - stany psychiczne), psychoanaliza…
… pojęciowa, teorie naukowe;
Trzy podstawowe metody analizy prawa:
- językowo-logiczne - rola wiodąca; wykorzystują do analizy prawa metody, technikę i aparat pojęciowy, logikę oraz osiągnięcia metodologii nauk; logika formalna (Arystotelesa; sformalizowane rachunki zdań nazw), logika nieformalna (teorie argumentacji - pro; contra), logiki deontyczne( rachunek logiczny, który zajmuje się operacjami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz