Podział funduszów masy

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział funduszów masy - strona 1

Fragment notatki:

PODZIAŁ FUNDUSZÓW MASY Celem postępowania upadłościo­wego jest zapewnienie właściwego podziału funduszów masy upadłości między wierzycieli upadłego przedsiębiorcy. Postępowanie musi przy tym być prowadzone tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą - aby dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane.
Przepisy ustawy przewidują, że wierzytelności i należności podlegające zaspo­kojeniu z funduszów masy upadłości dzieli się na kilka kategorii, przy czym prze­pisy wyznaczają kolejność realizacji należności poszczególnych kategorii. Tym samym przepisy stwarzają uprzywilejowanie pewnych kategorii wierzytelności i należności. Jeżeli suma przeznaczona do podziału nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich należności, należności dalszej kategorii zaspokaja się dopiero po zaspo­kojeniu w całości należności poprzedzającej kategorii, a gdy majątek nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich należności tej samej kategorii, należności te za­spokaja się stosunkowo do wysokości każdej z nich.
Do kategorii pierwszej ustawodawca zaliczył m.in. koszty postępowania upadło­ściowego, należności z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i cho­robowe, należności ze stosunku pracy. Kategoria druga obejmuje przede wszystkim podatki i inne daniny publiczne. Kategoria trzecia obejmuje inne wierzytelności, zaś kategoria czwarta - m.in. odsetki, a także sądowe i administracyjne kary grzywny.
Fundusze masy upadłości obejmują sumy uzyskane z likwidacji masy upadłości (m.in. sprzedaży ruchomości i nieruchomości) oraz dochód uzyskany z prowadzenia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa upadłego, a także odsetki od sum zdeponowa­nych w banku. Podziału funduszów dokonuje się jednorazowo lub kilkakrotnie w miarę likwidacji masy upadłości. Jednak należności pierwszej kategorii syndyk zaspokaja za zgodą sędziego komisarza w miarę wpływu do masy upadłości stosowanych sum.
Syndyk sporządza plan podziału funduszów masy upadłości, w którym okre­śla m.in. sumę do podziału, wymienia wierzytelności i prawa osób uczestniczących w podziale, określa sumę przypadającą każdemu z uczestników z podziału i skła­da go sędziemu komisarzowi. Plan ten wykonuje się niezwłocznie po zatwierdzeniu przez sędziego komisarza.
Po wykonaniu planu podziału, w wypadku upadłości likwidacyjnej sąd stwier­dza zakończenie postępowania upadłościowego. Postanowienie takie ogłaszane jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w prasie lokalnej i doręczone upadłemu, syndykowi oraz członkom rady wierzycieli. Sumy zatrzymane w depozycie wydane zostają upadłemu. Na syndyku, nadzorcy sądowym albo zarządcy ciąży obowiązek niezwłocznego wydania upadłemu jego majątku, ksiąg, korespondencji i dokumen­tów. Z dniem uprawomocnienia się powyższego postanowienia ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz