Podział ekosystemów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział ekosystemów - strona 1 Podział ekosystemów - strona 2 Podział ekosystemów - strona 3

Fragment notatki:


Tundra  (fin. łysa góra) – bezleśne zbiorowisko roślinności w zimnym klimacie strefy arktycznej i  subarktycznej. Charakteryzuje się występowaniem gleb tundrowych, stale zamarzniętym  podglebiem i bardzo niską pokrywą roślinną, zdominowaną przez mchy i porosty. Lato jest krótkie (2 lub 3 miesiące), zima natomiast długa (od 8 do 9 miesięcy).  Śnieg zalega przez większą część roku (od 200 do 240 dni), ale jest go niewiele.  W tundrze żyje niewiele gatunków zwierząt, np.: wół piżmowy, zając polarny, Ze względu na rodzaj dominującej roślinności, wyróżnia się tundrę: mszysto-porostową,  krzewinkową i lasotundrę  Tundra mszysto-porostowa jest florystycznie najuboższa. Zdominowana przez zbiorowiska  przyziemnych mchów i porostów, z niewielkim dodatkiem traw i turzyc.  Tundra krzewinkowa występuje w miejscach suchych.  Lasotundra jest to strefa przejścia między tundrą a tajgą - jest to tundra mszysto-porostowa z  płatami niskiej tajgi  Tajga Borealny las iglasty, zwany w Europie i Azji – tajgą  Tajga jest powierzchniowo największym biomem leśnym na Ziemi, ale również największym  biomem lądowym na naszej planecie.  Klimat w tajdze jest surowy, ale łagodniejszy niż w tundrze. W Europie jest to klimat umiarkowanie  chłodny, natomiast na Syberii – kontynentalny i bardziej surowy.  Suma opadów waha się od 300 do 700 mm, przy czym większość przypada na zimę.  Krotki okres wegetacyjny sprawia,  że nie mogą utrzymać się tu drzewa szerokolistne. Gleby są kwaśne, niezbyt urodzajne, bielicowe lub bielicowo-glejowe.  Znaczne obszary są pokryte torfami.  Głównym drzewem tajgotwórczym jest świerk W tundrze rosną również sosny, jodły, modrzewie, brzozy, topole i wiele roślin zielnych, a także  krzewów i krzewinek.  Tajga jest lasem produkujący na Ziemi najwięcej drewna. Ogromna jest masa ściółki – przeważnie ok. 100 t/ha. WILGOTNY LAS RÓWNIKOWY (LAS DESZCZOWY) Klimat:  średnia temperatura  17°C, roczna suma opadów  240 cm, brak wyraźnej sezonowości. Gleby  laterytowe, bardzo ubogie na skutek szybkiego obiegu pierwiastków odżywczych Roślinność:  wielowarstwowy las zawsze zielony, z drzewami osiągającymi 70 m; brak runa.  Bogactwo gatunków roślin (wiele epifitów i zwierząt w koronach drzew. Ogromna różnorodność  gatunkowa (do 50 gatunków drzew na 1 ha). Duże partie lasów równikowych są okresowo lub  ciągle zalewane. LAS LIŚCIASTY STREFY UMIARKOWANEJ   Klimat:  temperatura w zimie  12°C, opady 75-200 cm x rok 1 Gleby  brunatne, akumulują równomiernie materię organiczną i zawierają dużo biogenów.  Roślinność:  Lasy głównie liściaste lub mieszane, bogate w gatunki drzew (zwłaszcza w Ameryce 

(…)

…, kwarcytach i gnejsach, dominuje Festuca supina i
Juncus
trifidus, natomiast na podłożu wapiennym trafia się m. in. dębik ośmiopłatkowy (Dryas octopetala).
(6) Piętro turni, zwane również subniwalnym (> 2300 m n.p.m). Jest ono z rzadka opanowane
przez rośliny,
głównie przez mchy, porosty i niektóre wysokogórskie rośliny naczyniowe, np. Festuca supina.
Większość tego piętra jest naga i pozbawione roślinności. W tym piętrze gór częstym zjawiskiem są
ruchy
osuwiskowe na zboczach (zwietrzelinowe i skalne).
Piętro niwalne, zwane również piętrem wiecznych śniegów, leży w Centralnych Alpach powyżej
3.000 m
n.p.m., natomiast w Alpach Zachodnich – powyżej 4.500 m.
Świat roślin jest tutaj ubogi. Spośród roślin naczyniowych najwyżej rośnie Ranunculus glacialis (do
4.275 m
n.p.m.) i Androsace alpina (do 4.200 m n.p.m.).

… lasów (np. w Polsce
grądy, olsy, buczyny, bory mieszane
PUSTYNIA
Gleby pustynne, szaroziemy, kasztanowe.
Roślinność: Wyróżniamy pustynie (w zasadzie bez roślinności) i półpustynie (roślinność pokrywa
10-30% powierzchni podłoża). U wszystkich organizmów występują adaptacje fizjologiczne
sprzyjające oszczędnej gospodarce wodnej. Rośliny charakteryzują ogromne i głębokie systemy
korzeniowe. Rośliny silnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz