Podstawy prawne działalności samorządu terytorialnego w Polsce - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy prawne działalności samorządu terytorialnego w Polsce - wykład  - strona 1 Podstawy prawne działalności samorządu terytorialnego w Polsce - wykład  - strona 2

Fragment notatki:


Finanse lokalne wykład 3  18.03.2012r.    Podstawy prawne działalności samorządu terytorialnego w Polsce:  a)  umowy międzynarodowe (np. EKSL, EKSR)  b)  ustawy zasadnicze  - konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 rozdział VII  c)  ustawowe źródła prawa (np. ustawa o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie  wojewódzkim)  d)  akty prawa miejscowego (np. uchwały radnych)    Europejska Karta Samorządu Lokalnego:  a)  dokument przyjęty 15 października 1985 roku w Strasburgu przez państwa członkowskie Stałej Konferencji Gmin i  Regionów Europy, funkcjonującej w ramach Rady Europy (od 1994 jest to Kongres Władz Lokalnych i  Regionalnych)  b)  karta obowiązuje w Polsce od 1994 roku (nazwa przed sprostowaniem – EKST)    Europejska Karta Samorządu Regionalnego  - w Polsce nieratyfikowana.    Samorząd decentralizacja – proces przenoszenia części uprawnień władzy centralnej na ograny niższych szczebli określany  mianem decentralizacji.    Rodzaje / płaszczyzny decentralizacji wg. E. Rutkowskiego:  a)  decentralizacja ustrojowa (polityczna), która oznacza wyposażenie jednostek samorządu terytorialnego w  demokratycznie wybrane organy przedstawicielskie oraz taki status publiczno – prawny, który zapewnia  niezależność od państwa.  b)  decentralizacja administracyjna, polegającą na przyznaniu jednostkom samorządu terytorialnego zadań  administracyjnych instrumentów ich realizacji.  c)  decentralizacja finansowa, oznaczającą przekazywanie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego odpowiednich  wyborów publicznych oraz władza do dysponowania nimi.    Samorząd terytorialny to:  a)  obszar, który zajmuje gmina, powiat, województwo;  b)  mieszkańcy tworzący wspólnotę samorządową (w gminie i powiecie – władza lokalna, w województwie – władza  regionalna)  c)  władza wybierana demokratycznie organy gminy, powiatu i województwa.  d)  jednostki organizacyjne gminy, powiatu i województwa.  e)  systemy finansowe (finanse lokalne, regionalne)    Trójszczeblowy samorząd w Polsce:  a)  2479 gmin, w tym 65 miast na prawach powiatu (powiatów grockich)  b)  314 powiatów ziemskich  c)  16 województw.    Organy gminy:  a)  rada gminy – władza uchwałodawcza i kontrolna  b)  wójt, burmistrz, prezydent miasta – władza wykonawcza.    Podstawa prawna:  a)  ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządach gminnych    Dodatkowo gminy mogą 1 tworzyć jednostki pomocnicze:  a)  stołectwa  b)  dzielnice  c)  osiedla    Najważniejsze kompetencje rady gminy związane z finansami lokalnymi: 

(…)

…) .............................................................................
1
Jest to uprawnienie, a nie obowiązek powoływania przez radę gminy owych jednostek, wyjątkiem jest
powołanie obligatoryjne.
d)
.............................................................................
Organy powiatu:
a) władzę ustawodawczą i kontrolną w powiecie sprawuje rada powiatu, a władzą wykonawczą jest zarząd powiatu,
na czele którego stoi starosta
b) w powiecie grodzkim funkcje te sprawuje odpowiednio rada miejska, prezydent miasta lub burmistrz.
Podstawa prawna:
a) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (DZ. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.)
Organy powiatu ziemskiego
Rada powiatu
Zarząd powiatu
Starosta jako przewodniczący
Organy zarządu województwa
.............................
Zarząd Województwa
Szczególny ustrój miasta stołecznego Warszawy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz