podstawy prawa - wykład

Nasza ocena:

4
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1855
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podstawy prawa - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Zawiera w sobie wiele informacji z różnych obszarów prawa, a to wszystko na 23 stronach. Z tematem zaczynamy się zapoznawać od podziału norm i zdarzeń prawnych. Następnie zapoznamy się z rodzajami władzy sądowniczej w Polsce, również z działaniem Trybunału Konstytucyjnego. Następnie znajdzie się dział poświęcony Kodeksowi Cywilnemu, zdolności do czynności prawnych, przesłankami do ważności czynności cywilnoprawnych. W dokumencie nie zapomniano o bardzo ważnym aspekcie przedstawicielstwa. Bardzo dobrze opisane zostało prawo rzeczowe, tutaj znajdziemy m.in. informacje o zastawie umownym, rejestrowym, ustawowym oraz hipotece. Na końcu powiedziane będzie o księgach wieczystych. Z prawa rzeczowego przejdziemy do prawa administracyjnego i podziału aktów administracyjnych. Na sam koniec pozostaje natomiast prawo karne.

Prawo stanowione (prawo pisane) to zbiór norm ogólnych, pochodzących od organów publicznych, na których straży stoi przymus państwowy. Prawo stanowione tworzy Sejm, Prezydent, Rada Ministrów poprzez uchwalanie i wydawanie aktów normatywnych - ustaw i rozporządzeń.
Prawo zwyczajowe nie pochodzi od żadnej instytucji, lecz zostaje wykształcone przez społeczeństwo w toku historii. Jest stosowane jedynie gdy prawo przedmiotowe się do niego odwołuje lub gdy nie istnieje prawo pisane regulujące dany problem. Największe znaczenie ma w handlu międzynarodowym i stosunkach dyplomatycznych.
Prawo miejscowe jest tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego i obowiązuje jedynie na ograniczonym przez ich zasięg działania terenie.
Najważniejsze prawa człowieka: godność i wolność
Najważniejsze funkcje prawa: kontrola zachowań, rozdział dóbr i obciążeń oraz regulacja konfliktów.
Ustawodawca zmusza do stosowania się do przepisów poprzez system sankcji i gratyfikacji.
Reguły sprawiedliwości materialnej: „każdemu stosownie do potrzeb / zasług”
Tryby rozstrzygania konfliktu:
Umowny - strony konfliktu same dochodzą do porozumienia
Mediacyjny - strony we własnym zakresie wybierają mediatora, który proponuje rozwiązanie korzystne dla obu stron konfliktu
Arbitrażowy - tzw. sąd polubowny, strony mają wpływ na wybór arbitra, ale jego decyzja ma charakter władczy i podlega przymusowej egzekucji
Adjudykacyjny - formalne postępowanie sądowe, najdłuższa, najdroższa i najgorsza metoda rozwiązywania sporów stosowana jedynie do najpoważniejszych konfliktów
Norma prawna: HIPOTEZA → DYSPOZYCJA → SANKCJA. Podział norm:
Zakazujące
Nakazujące
Upoważniające
Mieszane
Podział norm ze względu na sposób obowiązywania:
Imperatywne
Semiimperatywne
Dyspozytywne
Zdarzenie prawne - postanie, ustanie lub zmiana treści stosunku prawnego (np. urodzenie się, zawarcie umowy, wyrządzenie szkody)
Hierarchia aktów normatywnych:
Konstytucja
Umowy międzynarodowe
Ustawy
Rozporządzenia
Zarządzenia
Akty prawa miejscowego
„ignorantia iuris nocet” - nieznajomość prawa szkodzi
Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania, jednak aby prawo obowiązywało musi być ogłoszone (np. Monitor Polski, Dziennik Ustaw)
Wykładnia służy ustalaniu znaczenia przepisów kiedy nie są jednoznaczne lub w przepisach brakuje uregulowania pewnych kwestii. Luki w prawie powstają przez niechlujstwo ustawodawcy oraz wyroki Trybunału Konstytucyjnego.
Do wypełniania luk w prawie służy analogia:
Analogia legis (z ustawy)
Analogia iuris (z prawa)
Sąd na użytek rozpatrywanej sprawy konstruuje normę prawną, zgodnie z aktualnym prawem (podobnie)


(…)

… konkursowej
Dwustronne
Umowy
Podział opiera się na ilości oświadczeń woli, które są potrzebne dla skutecznego dokonania czynności.
Przesłanki, od spełnienia których zależy ważność czynności cywilnoprawnej
Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osoby dokonującej czynności
Niesprzeczność czynności z prawem oraz z zasadami współżycia społecznego
Czynność prawna musi być wolna od wad oświadczenia woli
Wady oświadczenia woli:
Brak świadomości lub swobody (bezwzględna nieważność)
Pozorność (bezwzględna nieważność)
Błąd (możliwość uchylenia się od skutków prawnych)
Groźba (możliwość uchylenia się od skutków prawnych)
Ma być dokonana w formie ustalonej przez prawo, jeżeli kodeks cywilny w konkretnym wypadku uzależnia ważność czynności od zachowania formy szczególnej
Bezwzględna nieważność oznacza…
… wyobrażeniu u osoby składającej oświadczenie woli o rzeczywistym stanie rzeczy. Po to, żeby mógł być kwalifikowany jako wada oświadczenia woli, co do zasady błąd musi być na tyle poważny, żeby uzasadniał przypuszczenie, że gdyby osoba składająca oświadczenie woli nie działała pod wpływem błędu i oceniała sytuację rozsądnie, to nie złożyłaby oświadczenia tej treści. Od tej zasady istnieje wyjątek, że błąd…
… przepisów jest ich ogłoszenie
Trzy władze:
Ustawodawcza (legislatywa) - sejm, senat
Wykonawcza (egzekutywa) - prezydent, rada ministrów, prokuratura, policja
Sądownicza (jurysdykcyjna) - sądy, trybunały
W polskim systemie prawnym są trzy piony sądownictwa:
Sąd Najwyższy
Sądownictwo Powszechne
Sądy rejonowe
Sądy okręgowe
Sądy apelacyjne
Sądownictwo administracyjne
Wojewódzkie sądy administracyjne
Naczelny…
…. Pierwsza instancja to wojewódzki sąd administracyjny a druga to NSA. Postępowanie egzekucyjne w administracji jest to doprowadzenie do wykonania prawomocnej decyzji administracyjnej. Prowadzone jest odmiennie niż postępowanie egzekucyjne sądowe, ale przez organ określany jako egzekutora, w odniesieniu do należności podatkowych - poborca podatkowy. Inaczej wygląda egzekucja należności pieniężnych…
… być wymagalne.
Odnowienie (nowacja) - polega na tym, że dłużnik w celu umorzenia zobowiązania, zobowiązuje się za zgodą wierzyciela świadczyć co innego niż to do czego był pierwotnie zobowiązany albo nawet to samo, ale z innej podstawy prawnej. Strony zawierają nową umowę w miejsce pierwotnej.
Złożenie rzeczy do depozytu sądowego - dłużnik może się uwolnić od ciążącego na nim zobowiązania przez złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. Złożenie rzeczy do depozytu sądowego jest możliwe wyjątkowo, gdy spełnienie świadczenia bezpośrednio do rąk wierzyciela jest niemożliwe z tej przyczyny, że dłużnik nie wie kto jest wierzycielem, gdy wierzyciel nie chce przyjąć świadczenia albo gdy istnieje spór pomiędzy kilkoma osobami co do tego która z nich jest wierzycielem. Złożenie rzeczy do depozytu…
…, zobowiązuje się za zgodą wierzyciela świadczyć co innego niż to do czego był pierwotnie zobowiązany albo nawet to samo, ale z innej podstawy prawnej. Strony zawierają nową umowę w miejsce pierwotnej.
Złożenie rzeczy do depozytu sądowego - dłużnik może się uwolnić od ciążącego na nim zobowiązania przez złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. Złożenie rzeczy do depozytu sądowego…
… postaciach - jako zamiar bezpośredni oraz zamiar ewentualny. Zamiar bezpośredni to sytuacja w której sprawca chce popełnić przestępstwo. Ewentualny natomiast to sytuacja w której przewiduje, że jego zachowanie może doprowadzić do popełnienia przestępstwa i na to się godzi. Nieumyślność z kolei polega na naruszeniu reguł ostrożności wymaganych w relacjach danego rodzaju. Społeczna szkodliwość tego czynu…
… przez porozumienie. Sprawstwo polecające jest to sytuacja w której jedna osoba wykorzystując zależność od drugiej osoby zleca jej przestępstwo.
Podżeganie - polega na nakłanianiu osoby do popełnienia przestępstwa. Może dotyczyć tylko konkretnego przestępstwa. Wymagany jest tu zamiar bezpośredni.
Pomocnictwo - polega na ułatwianiu sprawcy popełnienia przestępstwa np. przez udzielanie rad, informacji, środków…
… do których respektowania strony się zobowiązują, a które mają na celu dodatkowe zabezpieczenie interesu wierzyciela i ułatwienie mu dochodzenia roszczenia. Do takich dodatkowych zastrzeżeń należy zadatek -określona suma pieniężna, rzadziej inna rzecz, jaką jedna strona wręcza drugiej przy zawarciu umowy. Zadatek pełni funkcję jaką określą strony, jeśli tego nie zrobią to przepis względnie obowiązujący określa rolę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz