Podstawy dziedziczenia.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy dziedziczenia. - strona 1 Podstawy dziedziczenia. - strona 2 Podstawy dziedziczenia. - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWY DZIEDZICZENIA 3. Dziedziczenie testamentowe Pojęcie i treść testamentu_____________________________________________________ T e s t a m e n t - jednostronne, odwołalne w przepisanej formie rozporządzenie ostatniej woli ustanawiające dziedzica. Nazwą tą określa się także dokument, w którym oświadczenie to jest spisane.
K o d y c y l (codicilli libri) - każde rozporządzenie ostatniej woli, ale nie ustanawiające dziedzica
Przy sporządzaniu testamentu niemożliwe było zastępstwo
Testament jest do śmierci odwołalny:
AMBULATORIA EST VOLUNTAS TESTATORIS USQUE AD MORTEM. (wola testatora jest zmienna aż do śmierci)
AMBULATORIA ENIM EST VOLUNTAS DEFUNCITI USQUE AD VITAE SUPREMUM EXITUM. (wola spadkodawcy aż do jego śmierci winna pozostać nieskrępowana)
istota testamentu - ustanowienie dziedzica SINE HEREDIS INSTITUTIONE NIHIL IN TESTAMENTO SCRIPTUM VALET (jeśli ustanowienie dziedzica jest nieważne - cały testament jest nieważny)
jeśli oprócz ustanowienia dziedzica były inne rozporządzenia - mogły one pozostać ważne jako kodycyl. Przepisy formalne dotyczące testamentu:
ustanowienie dziedzica po łacinie w uroczystych słowach (od Teodozjusza II możliwe było korzystanie z języka greckiego )
ustanowienie dziedzica winno być dokonane na początku testamentu, jeśli było później - wszystkie postanowienia przed nim były nieważne
wola testatora co do dziedzica musiała być wyraźnie oznaczona CONSILIUM TESTANTIS CERTUM DEBET ESSE Możliwe było jednak użycie dowolnych sposobów na oznaczenie dziedzica
ustanowienie dziedzica winno być wypływem woli testatora
ustanowienie dziedzica nie mogło się odnosić do osoby nieoznaczonej - persona incerta przy tłumaczeniu należało zwracać uwagę na wolę testatora. Wątpliwości rozstrzygano na korzyść utrzymania testamentu (favor testamenti). Nieważność ustanowienia dziedzica powodowała nieważność całego testamentu.
Zdolność do sporządzania testamentu___________________________________________ Zdolność do sporządzania testamentu - t e s t a m e n t i f a c t i o a c t i v a tylko obywatele rzymscy sui iuris lub Latynowie. Także filius familias (w zakresie peculium castrense i quasi castrense) oraz Servus publicus populi Romani (niewolnik publiczny) - do połowy peculium.
testamenti factio activa musiał mieć testator w momencie sporządzania testamentu i w momencie śmierci - pomiędzy tymi mementami mógł ją czasowo utracić.


(…)

… do dziedzczenia___________________
Zdolność dziedzica ustanowionego w testamencie do dziedziczenia - T e s t a m e n t I f a c t i o p a s s i v a
obywatel rzymski, sui iuris bądź pozostający pod patria potestas
nasciturus może być ustanowiony dziedzicem w testamencie
Justynian zezwolił na ustanowienie dziedzicem cudzego pogrobowca - postumus alienus (wcześniej pretor udzielał mu bonorum possessio)
Osoba prawna nie mogła być dziedzicem z wyjątkiem:
państwa (Populus Romanus)
gmin miejskich (municipia)
zakładów dobroczynnych (piae causae)
te osoby prawne uzyskiwały pretorską bonorum possessio secundum tabulas, musiały istnieć w momencie sporządzenia testamentu
za Justyniana jeśli niewolnik otrzymał spadek - był automatycznie wyzwolony cudzy niewolnik - spadek mu zapisany otrzymywał jego pan
lex Voconia - kobiety nie mogły dziedziczyć po najbogatszej klasie obywateli
spadkobiercami nie mogły być osoby nieoznaczone (np. ten kto pierwszy przyjdzie na mój pogrzeb)
Formy testamentu_wedle prawa cywilnego (ius civile)_____________________________
Testamentum c o m i t i i s c a l a t i s
W okresie pokoju, wobec zgromadzenia ludowego
Przed zgromadzeniem kurialnym odbywającym się w Rzymie dwa razy do roku pod przewodnictwem najwyższego kapłana.
Forma publicznego stwierdzenia, wywołanie ustawy ludowej zmieniającej w konkretnym przypadku zasadę dziedziczenia ustawowego (ab intestato).
Powołany do spadku - dziedzic, obejmował rodzinne i sakralnoprawne stanowisko spadkodawcy
testamentum i n p r o c i n c t u
żołnierze, podczas wojny - in expeditione
Ustne oświadczenie woli żołnierza przed zebraniem wojska rzymskiego.
Forma…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz