Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1834
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - strona 1 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - strona 2 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - strona 3

Fragment notatki:

9. PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Obowiązki związane z podjęciem działalności gospodarczej 1) obowiązek rejestrowy - wpis do rejestru przedsiębiorców (KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej)
2) uzyskanie numeru REGON
3) rozliczenie z ZUS
4) uzyskanie numeru NIP
5) zgłoszenie obowiązku podatkowego
6) prowadzenie określonych transakcji za pomocą rachunku bankowego
7) uzyskanie koncesji, zezwolenia, licencji Ewidencja działalności gospodarczej Rejestracja -ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy
-wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi
-przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do e.dz.g. lub w dniu określonym przez samego przedsiębiorcę we wniosku -ewidencja jest jawna
Wniosek - organem ewidencyjnym jest wójt/burmistrz/prezydent miasta
-wniosek musi zwierać:
a) oznaczenie przedsiębiorcy, nr PESEL, nr NIP
b) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy oraz adres zakładu głównego
c) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej
d) dane kontaktowe
e) wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej
-wniosek o wpis do e.dz.g. Est jednocześnie:
a) wnioskiem o wpis do rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
b) zgłoszeniem płatnika składek
c) wnioskiem o uzyskanie NIP
-wniosek może być przesłany listem poleconym lub e-mailem
-wniosek nie podlega opłacie -wniosek jest czynnością materialno-techniczną i składającemu przysługuje możliwość zaskarżenia decyzji organu ewidencyjnego Odmowa wpisu -organ ewidencyjny odmawia dokonania wpisu, jeżeli:
a) zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy
b) zgłoszenie zawiera braki formalne c) prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę Zawieszenie działalności gospodarczej - informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej i wznowieniu jej podlega wpisowi do e.dz.g.
-okres zawieszenia rozpoczyna się w dniu wskazanym we wniosku (nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku) i trwa do dnia złożenia wniosku o wznowienie działalności gospodarczej
-w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej
-w okresie zawieszenia przedsiębiorca może:
a) wykonywać czynności niezbędne do zachowania/ zabezpieczenia źródła przychodów


(…)

… społeczne
-podlegają one wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w KRS
-ponadto, jeżeli podmioty te podejmują działalność gospodarczą, podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców (wyjątek - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego)
-wśród osób prawnych wyróżnia…
…) jednostki badawczo-rozwojowe
e) spółdzielnie
-wpisowi do innych rejestrów podlegają:
a) stowarzyszenia b) fundacje
c) organizacje samorządu zawodowego i gospodarczego d) związki zawodowe -wniosek podlega opłacie sądowej i opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Inne obowiązki rejestracyjne -działalność gospodarcza podlega zgłoszeniu w odpowiednich organach administracji:
a) naczelnik

-działalność może podjąć w dniu złożenia wniosku lub w dniu późniejszym, wskazanym we wniosku
Podejmowanie działalności gospodarczej przez osobę prawną
Przedsiębiorstwa państwowe - są tworzone tylko w celu prowadzenia działalności gospodarczej -zostały utworzone po raz pierwszy w 1927r. rozporządzeniem Prezydenta RP, nadano im osobowość prawną
-wykształciły się z nich przedsiębiorstwa użyteczności publicznej…
… użyteczności publicznej Przedsiębiorstwa działające na podstawie odrębnych ustaw:
a) przedsiębiorstwo państwowe „Porty Lotnicze”
b) państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska”
c) państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych”
Osoby prawne - osobą prawną jest jednostka organizacyjna wyposażona w osobowość prawną przez przepisy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz