Podatkowa księga przychodów i rozchodów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatkowa księga przychodów i rozchodów - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) : prowadzą podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowani na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) albo podatkiem liniowym (19%), którzy nie przekroczyli limitu 1.200.000 euro zobowiązującego ich do prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. Pełna księgowość). Oznacza to, że ta forma opodatkowania jest możliwa dla osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność
gospodarczą, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych i partnerskich.
W KPiR muszą znajdować się wszystkie dowody stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej.
Takimi dowodami są:
- faktury
- noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania błędu zawartego w innym dowodzie.
- dowody przesunięć
- dowody opłat pocztowych i bankowych
W przypadku sprzedaży nieudokumentowanej dowodem, sporządza się dzienny dowód wewnętrzny w kwocie wskazującej na dochód z danego dnia - o ile nie jest prowadzona ewidencja sprzedaży lub ewidencja przy zastosowaniu kas rejestrujących (kasy fiskalne) Ewidencja przy pomocy kas rejestrujących (kas fiskalnych). Podatnicy używający kas rejestrujących dokonują zapisów w KPiR na podstawie danych z każdej doby uzyskanych z kasy rejestrującej po odjęciu towarów zwróconych.
Przychody osób fizycznych: Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
Wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynkowych świadczeń o tym samym charakterze, uwzględniając ich stan i stopień zużycia.
Przychody z działalności prowadzonej przez osoby opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych: Za przychód z działalności uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów oraz udzielonych bonifikat.
Przy sprzedaży towarów i usług za przychód uważa się przychód pomniejszony o podatek VAT.
Przychodami są m.in.: - odpłatne zbycie środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą
- dotacje, subwencje, dopłaty i inne bezzwrotne świadczenia
- różnice kursów walutowych
- otrzymane kary umowne
- odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z działalnością gospodarczą
- wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań
- przychody z najmu, dzierżawy, poddzierżawy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz