Plan miejscowy, plan zagospodarowania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Plan miejscowy, plan zagospodarowania-opracowanie - strona 1 Plan miejscowy, plan zagospodarowania-opracowanie - strona 2 Plan miejscowy, plan zagospodarowania-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Co sprawdzić w planie miejscowym ?
Dla konkretnej działki (po upatrzeniu), należy sprawdzić, czy można na
niej budować i jakie jest przeznaczenie okolicznych terenów.
Informacje na ten temat można znaleźć w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
Plan miejscowy to przepis prawa miejscowego uchwalany przez radę miasta lub
gminy.
Jest on dostępny w wydziale architektury urzędu gminy.
Plany miejscowe:
- może bezpłatnie obejrzeć każdy zainteresowany,
- może także poprosić o wypis i wyrys z planu, ale za to
trzeba już zapłacić; w zależności od gminy - od kilkunastu
do stu złotych (wysokość opłaty jest ustalana przez radę
gminy).
Objaśnienia:
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej;
MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej z usługami;
MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami;
UO - tereny usług oświaty;
ZP - zieleń parkowa;
KUG - ulica główna;
- linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach;
- linie zabudowy obowiązujące;
- linie zabudowy nieprzekraczalne;
- drzewa;
KUD - ulica dojazdowa;
- stacje transformatorowe;
- linie energetyczne niskiego napięcia;
KUL - ulica lokalna;
- linie energetyczne średniego napięcia;
- wodociągi;
- kanalizacja sanitarna;
- kanalizacja deszczowa;
- gazociągi;
- budynki istniejące;
- budynki projektowane.
Z planu miejscowego można dowiedzieć się:
- czy działka znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej, czy
też ma inne przeznaczenie (rolne, leśne, usługowe, produkcyjne itp.),
- czy oprócz domu mieszkalnego mogą tam powstać (na działce lub w
bezpośrednim sąsiedztwie) także obiekty usługowe lub produkcyjne,
- jakie są wymogi co do charakteru i gabarytów zabudowy, czyli: czy
może tu powstać dom wolno stojący, bliźniak czy szeregówka, ile może mieć
kondygnacji, jaką powierzchnię zabudowy, kształt dachu (na przykład
dwuspadowy) i kąt nachylenia połaci dachu, położenie kalenic względem ulicy
itp.,
- czy działka leży w strefie ochrony konserwatorskiej (jeśli tak, to
niewykluczone, że będzie trzeba dostosować architekturę projektowanego
budynku do istniejącej zabudowy),
- jaki jest przebieg projektowanych ulic, czy istniejące drogi będą
poszerzane, jakie są linie zabudowy (może się okazać, że część działki
przeznaczona jest pod ulicę, a na pozostałej nie da się nic wybudować, bo z
uwagi na linie zabudowy trzeba by się cofnąć z budynkiem aż do granicy
sąsiada, a sąsiad nie musi się na to zgodzić),
- czy w okolicy planowane są obiekty, które mogłyby okazać się uciążliwe
(szkoła, stadion, cmentarz, targowisko) lub wręcz szkodliwe (autostrada,
fabryka, składowisko odpadów) albo zmieniające charakter okolicy (na przykład
osiedle domów wielorodzinnych),
- czy działka leży w strefie ochronnej, czyli pasie terenu, na którym
obowiązuje całkowity lub częściowy zakaz zabudowy; strefy takie ustanawia się
najczęściej wokół parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, ujęć wody,
linii wysokiego napięcia,

(…)

… z
obszarem objętym planem, w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu
publicznego o znaczeniu lokalnym;
uzgadnia projekt planu z:
a) wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu w zakresie
odpowiednich zadań rządowych i samorządowych,
b ) wojewódzkim konserwatorem zabytków,
c) organami właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie
przepisów odrębnych,
d)d) właściwym zarządcą drogi…
… oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich
zgodności z przepisami prawnymi.
Koszty sporządzenia planu miejscowego obciążają budżet gminy, z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Koszty sporządzenia planu miejscowego obciążają:
1) budżet państwa - jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią
konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu
krajowym;
2) budżet województwa - jeżeli jest on w całości lub w części
bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o
znaczeniu wojewódzkim;
3) budżet powiatu - jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią
konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu
powiatowym;
4) inwestora realizującego inwestycję celu publicznego - w części, w
jakiej jest on bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji…
… zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego w ścianach
zwróconych w stronę tej granicy oraz 3 m do najbliższego narożnika, ryzalitu
lub wykuszu budynku.
Okapy i gzymsy nie mogą pomniejszać odległości od granicy działki
budowlanej o więcej niż 0,5 m, natomiast balkony lub loggie o więcej niż 1 m.
Ogrodzenie działki nie powinno przekraczać granicy działki oraz linii
rozgraniczającej ulicy lub placu bądź innej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz