PIELĘGNIARSKIE DZIAŁANIA PROZDROWOTNE ZAPOBIEGAJ ĄCE SZERZENIU SIĘ NARKOMANII I PALENIU PAPIEROSÓW W SZKOLE.

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PIELĘGNIARSKIE DZIAŁANIA PROZDROWOTNE ZAPOBIEGAJ ĄCE SZERZENIU SIĘ NARKOMANII I PALENIU PAPIEROSÓW W SZKOLE. - strona 1

Fragment notatki:

PIELĘGNIARSKIE DZIAŁANIA
PROZDROWOTNE
ZAPOBIEGAJ ĄCE
SZERZENIU SIĘ
NARKOMANII I PALENIU
PAPIEROSÓW W SZKOLE.
RUCH SZKÓŁ PROMUJ ĄCYCH ZDROWIE ROZWIJ A SIĘ W EUROPIE OD
15 LAT I OBEJ MUJ E OBECNIE 43 KRAJ E STOWARZYSZONE W
EUROPEJ SKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJ ĄCYCH ZDROWIE, KTÓRYM
WSPÓLNIE PATRONUJ Ą ŚWIATOWA ORGANIZACJ A ZDROWIA, RADA
EUROPY I KOMISJ A EUROPEJ SKA.
TE TRZY ORGANIZACJ E MIĘDZYNARODOWE WIĄŻĄ Z ROZWOJ EM
TEGO RUCHU NADZIEJ E NA LEPSZĄ J AKOŚĆ ŻYCIA LUDZI W
ZJ EDNOCZONEJ EUROPIE. POLSKA ZNALAZŁA SIĘ W GRONIE
PIERWSZYCH OŚMIU KRAJ ÓW, KTÓRE ZOSTAŁY PRZYJ ĘTE DO
ESS ZPZ J UŻ W 1992 R. SEKRETARIAT EUROPEJ SKIEJ SIECI SZKÓŁ
PROMUJ ĄCYCH ZDROWIE MIEŚCI SIĘ W HOLENDERSKIM INSTYTUCIE
PROMOCJ I ZDROWIA I PROFILAKTYKI CHORÓB.
KONCEPCJ A SZKOŁY PROMUJ ĄCEJ ZDROWIE „WYROSŁA” Z
OGÓLNYCH ZAŁOŻEŃ PROMOCJ I ZDROWIA, ROZWIJ ANEJ PRZEZ
ŚWIATOWĄ ORGANIZACJ Ę ZDROWIA ORAZ Z DOROBKU KILKU
MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJ I POŚWIĘCONYCH
SZKOLNEJ EDUKACJ I ZDROWOTNEJ . NIE MA J EDNEJ , OGÓLNIE
PRZYJ ĘTEJ DEFINICJ I TAKIEJ SZKOŁY. KAŻDY KRAJ
WYPRACOWUJ E SWÓJ MODEL S ZPZ W ZALEŻNOŚCI OD
UZNAWANYCH WARTOŚCI ORAZ WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ.
PRZYJ ĘTO, ZE S ZPZ MA TRZY
GŁÓWNE CECHY:
1.
EDUKACJ A ZDROWOTNA J AKO NIEODŁĄCZNY ELEMENT
PROGRAMU NAUCZANIA.
2.
ETOS ZDROWIA W SZKOLE – ŚRODOWISKO FIZYCZNE I
SPOŁECZNE, ATMOSFERA ORAZ POLITYKA I ORGANIZACJ A,
WSPIERAJ ĄCE EDUKACJ Ę ZDROWOTNA I SPRZYJ AJ ĄCE
ZDROWEMU STYLOWI ŻYCIA ORAZ DOBREMU
SAMOPOCZUCIU CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ .
3.
WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI I SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ.
W POLSCE KONCEPCJ A SZKOŁY
PROMUJ ĄCEJ ZDROWIE STALE SIĘ
Szkoła:
ROZWIJ A. PRZYJ ĘTO, ŻE:
• J EST ŚRODOWISKIEM, KTÓREGO SPOŁECZNOŚĆ NIE
TYLKO UCZY SIĘ I PRACUJ E , ALE TAKŻE ŻYJ E NAWIĄZUJ E KONTAKTY Z INNYMI, PRZEŻYWA PORAŻKI I
SUKCESY, ODPOCZYWA, BAWI SIĘ ITP. SZKOŁA J EST WIĘC
MIEJ SCEM, W KTÓRYM SPOŁECZNOŚĆ MA NIE TYLKO
WYWIĄZYWAĆ SIĘ Z OBOWIĄZKÓW, ALE TAKŻE POWINNA
DOBRZE SIĘ CZUĆ.
• J EST ELEMENTEM ŚRODOWISKA LOKALNEGO: OBA TE
ŚRODOWISKA WZAJ EMNIE NA SIEBIE ODDZIAŁUJ Ą.
• J EST MIEJ SCEM, KTÓRE PRZYGOTOWUJ E MŁODYCH
LUDZI NIE TYLKO DO NASTĘPNEGO ETAPU EDUKACJ I, ALE
PROMUJĄCA:
• TWORZĄCA WARUNKI (FIZYCZNE I SPOŁECZNE),
SPRZYJ AJ ĄCE OCHRONIE I POMNAŻANIU ZDROWIA.
• UMOŻLIWIAJ ĄCA AKTYWNE UCZESTNICTWO
SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ W DZIAŁANIACH NA RZECZ
ZDROWIA.
ZDROWIE:
• MA CZTERY WYMIARY: FIZYCZNY, PSYCHICZNY,
SPOŁECZNY I DUCHOWY, KTÓRE POWINNY BYĆ W
HARMONII.
• DECYDUJ E O J AKOŚCI ŻYCIA LUDZI OBOK WYKSZTAŁCENIA
I WARUNKÓW EKONOMICZNYCH.
CECHY SZKOŁY PROMUJ ĄCEJ
ZDROWIE
CECHY SZKOŁY PROMUJ ĄCEJ
ZDROWIE:
• AKCEPTUJ E FAKT ŻE ZDROWIE SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
MOŻE BYĆ TWORZONE PRZEZ POŁĄCZENIE EDUKACJ I
ZDROWOTNEJ I INNYCH DZIAŁAŃ, KTÓRE PODEJ MUJ E
SZKOŁA ABY CHRONIĆ I POPRAWIĆ ZDROWIE
WSZYSTKICH, KTÓRZY SIĘ W NIEJ ZNAJ DUJ Ą.
• TROSZCZY SIĘ W RÓWNYM STOPNIU O ZDROWIE
PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW.
• UCZNIOWIE I PRACOWNICY SĄ ŚWIADOMYMI I AKTYWNYMI
UCZESTNIKAMI PROCESU PROMOCJ I ZDROWIA.
• EDUKACJ A ZDROWOTNA MA OKREŚLONY CZAS W ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz