Parlamentarna kontrola rządu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Parlamentarna kontrola rządu - strona 1 Parlamentarna kontrola rządu - strona 2 Parlamentarna kontrola rządu - strona 3

Fragment notatki:


44. Parlamentarna kontrola działalności rządu Kontrola to porównanie stanu faktycznego ze stanem prawnie postulowanym, oraz wyciągnięcie opinii i wniosków, bez możliwości władczego wpływania na podmiot kontrolowany, gdyż wtedy zaczyna to być nadzorem Ogólne instrumenty kontroli: prawo żądania informacji - wynika z samej istoty funkcji kontrolnej (oraz z art. 153 RSejm) → komisje sejmowe mają prawo do zobowiązywania ministrów, kierowników naczelnych organów adm. rząd. oraz innych urzędów i instytucji państwowych do przedstawiania sprawozdań, udzielania informacji, uczestniczenia w posiedzeniach;
też w wielu ustawach zobowiązanie ministrów do przedkładania sprawozdań w określonym zakresie komisji lub całej izbie (np. związane z członkostwem w UE); prawo żądania wysłuchania : na szczeblu komisji sejmowej to: dezyderaty ( art. 159 RSejm ) - uchwała komisji zawierająca postulaty w określonej sprawie , przekazywana przez Marszałka adresatowi, którym może być RM , minister , prezes NIK , prezes NBP , Główny Inspektor Pracy i ma 30 dni na ustosunkowanie się do nich; nie ma mocy wiążącej; W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą komisja może ponowić dezyderat , przedłożyć Marszałkowi wniosek o zwrócenie odpowiedzi jako niezadowalającą lub zaproponować Sejmowi podjęcie uchwały czy rezolucji ; opinie ( art. 160 RSejm ) - zawiera stanowisko komisji w określonej sprawie do wszystkich centralnych organów i instytucji w systemie adm. rząd., a adresat musi zając stanowisko w terminie do 30 dni; komisja może podjąć takie działania jak przy dezyderatach; kontrola wykonywania ustaw i uchwał ( art. 161 RSejm ) - w sprawach związanych z wprowadzaniem w życie i wykonywaniem ustaw i uchwał , a zasady określa Prezydium; wizytacje oraz badania działalności ( art. 167 RSejm ) - zakładów i spółek z udziałem SP, przedsiębiorstw i instytucji państwowych; na posiedzeniu plenarnym Sejm może uchwalić ( art. 69 RSejm ): rezolucję - zawierającą wezwanie określonego organu państwowego do podjęcia wskazanego w rezolucji jednorazowego działania ; deklarację - zawierającą zobowiązanie do określonego postępowania ; rezolucję - zawierające wezwanie do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania ; rezolucję - zawierające stanowisko w określonej sprawie ; poszczególni posłowie mogą na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu...: art. 19 → żądać informacji i materiałów oraz wglądu w działalność organów adm. rząd. i samorządu oraz spółek SP, zakładów i przedsiębiorstw państwowych i samorządowych, o ile nie narusza to dóbr osobistych innych osób ;

(…)

…, ale prace komisji tak;
komisja może wystąpić z wnioskiem o pociągnięcie do odp. konstytucyjnej;
podobne uprawnienia Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej (art. 9 ust. o TS);
czy komisja to organ konstytucyjny? → raczej nie, bo organem konstytucyjnym jest organ o kompetencjach i strukturze w podstawowych zrębach określonych w Konstytucji;
procedury interpelacyjne - (art. 115) to indywidualne wystąpienia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz