Parlament Europejski-opracowanie - Traktat o Unii Europejskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Parlament Europejski-opracowanie  - Traktat o Unii Europejskiej - strona 1 Parlament Europejski-opracowanie  - Traktat o Unii Europejskiej - strona 2 Parlament Europejski-opracowanie  - Traktat o Unii Europejskiej - strona 3

Fragment notatki:

Parlament Europejski (14 TUE; 223 - 227, 229 - 234 TFUE)
Geneza i rozwój PE
Parlament Europejski został utworzony na mocy Traktatu Paryskiego jako Wspólne Zgromadzenie EWWiS i rozpoczął swoją działalność w 1952 roku.
Po utworzeniu EWG i Euratomu w 1957 roku został przekształcony w Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne, wspólne dla wszystkich trzech Wspólnot Europejskich.
W 1962 roku przyjął nazwę Parlament Europejski. Oficjalnie nazwa ta została użyta dopiero w JAE.
Przyczyn utworzenia instytucji o takim charakterze można wskazać kilka:
po II wojnie światowej występowało idealistyczne dążenie do przezwyciężenia wrogości między narodami europejskimi i do stworzenia trwałej struktury, która zapewniłaby stabilność dla współpracy w tym kierunku
państwa członkowskie wykazywały silne zainteresowanie tym, aby uporać się z procesem narastania wzajemnych zależności gospodarek europejskich; idea ta nasiliła się zwłaszcza w latach sześćdziesiątych po ustanowieniu i okrzepnięciu EWG
utworzenie PE miało być wyrazem dążenia do ustanowienia demokratycznej kontroli nad ponadnarodowym procesem ustawodawczym zachodzącym w ramach Wspólnot
było symbolem dążeń i aspiracji na rzecz realizacji koncepcji federacyjnej Stanów Zjednoczonych Europy Zachodniej
W procesie rozwoju PE można wyszczególnić kilka etapów:
pierwszy etap to lata 1952 - 1970, w których PE funkcjonował jedynie jako organ o charakterze konsultacyjnym; w stosunku do Komisji posiadał on uprawnienia do dyskusji nad jej działalnością oraz przyjmowania w uzasadnionych przypadkach wniosków o udzielenie jej formalnej nagany
drugi etap w latach 1970 - 1975 wyodrębnia się ze względu na przyznanie PE uprawnień budżetowych, pozwalających wspólnie z Radą decydować o celowości wydatków Wspólnot
etap trzeci rozpoczyna się w 1975 roku wraz z wprowadzeniem procedury rozjemczej; stosowana jest ona w odniesieniu do ustawodawstwa niosącego ze sobą skutki budżetowe w sytuacji konfliktu między uprawnieniami ustawodawczymi Rady a uprawnieniami budżetowymi PE
etap czwarty datuje się od roku 1979, kiedy to PE zostaje po raz pierwszy wybrany w wyborach powszechnych i bezpośrednich, stając się pierwszą i jak dotąd jedyną instytucją legitymizowaną bezpośrednio przez obywateli WE
etap piąty od 1980 roku wyodrębnia się ze względu na orzeczenie TS nazywane isoglucose, które nakładało na Radę obowiązek wysłuchania opinii PE w odniesieniu do wszystkich aktów prawnych przez nią stanowionych
początek etapu szóstego datuje się od 1987 roku, kiedy to wszedł w życie JAE wprowadzający dwie nowe procedury stanowienia prawa we Wspólnotach: zgody i współdziałania; pierwsza z nich upoważniała PE do wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatów Akcesyjnych oraz umów o stowarzyszeniu, druga - wprowadzając tryb dwóch czytań oraz możliwość proponowania poprawek do przedstawionego stanowiska Rady, jak również konieczność uzyskania przez Radę jednomyślności przy ich odrzucaniu - przyczyniła się do zwiększenia wpływu PE na kształt legislacji we Wspólnotach


(…)

… do przedstawionego stanowiska Rady, jak również konieczność uzyskania przez Radę jednomyślności przy ich odrzucaniu - przyczyniła się do zwiększenia wpływu PE na kształt legislacji we Wspólnotach
etap siódmy został zapoczątkowany podpisaniem w 1992 roku Traktatu z Maastricht, w którym została wprowadzona procedura współdecydowania składająca się z trzech czytań i przyznająca PE realną możliwość odrzucenia projektu aktu legislacyjnego
etap ósmy rozpoczął się w 1999 roku wraz z wejściem w życie postanowień Traktatu Amsterdamskiego, który wzmocnił prerogatywy nadzorcze PE poprzez wprowadzenie wymogu akceptacji izby dla nominowanego przewodniczącego Komisji; umocniono również legislacyjną rolę PE, przyjmując generalną zasadę odejścia od procedury współdziałania na rzecz procedury współdecydowania
etap dziewiąty zapoczątkował Traktat Nicejski, w którym ustalono nowy skład PE i wyznaczono mu rolę ustawodawcy w procesie legislacyjnym w UE
etap dziesiąty zapoczątkował Traktat Lizboński, wraz ze wszystkimi swoimi zmianami
Posłowie i ich status prawny w PE
posłowie wybierani są na okres 5 lat; kadencja posła rozpoczyna się wraz z otwarciem pierwszej sesji PE
zasada mandatu wolnego - posłowie są reprezentantami całego…
… czytanie aktu, którego elementem jest ponowne rozpatrzenie wniosku przez Komisję, na podstawie którego Rada przyjęła wspólne stanowisko
Komisja przesyła w ciągu miesiąca swoją opinię Radzie, która działając większością kwalifikowaną przyjmuje rozpatrzony wniosek Komisji; w przypadku zmiany wniosku dla jego przyjęcia wymagana jest jednomyślność Rady
procedura współdecydowania - jest najkorzystniejszą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz