Papiery wartościowe w działalności banków - Obligacje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Papiery wartościowe w działalności banków - Obligacje - strona 1 Papiery wartościowe w działalności banków - Obligacje - strona 2 Papiery wartościowe w działalności banków - Obligacje - strona 3

Fragment notatki:

PAPIERY W ARTOSCIOWE W DZIAŁALNOŚ CI BANKU Obligacje podobnie jak akcje mogą być :
imienne
na okaziciela.
W razie zbycia obligacji wszystkie uprawnienia i korzyści z nich wynikające przechodzą na nabywcę. W przypadku obligacji imiennych emitent w warunkach emisji może wprowadzić zakaz lub ograniczenie ich zbywania.
W oparciu o ustawę emitentami obligacji mogą być:
podmioty prowadzące działalność gospodarczą posiadające osobowość prawną;
gminy, związki międzygminne oraz miasto stołeczne Warszawa;
inne podmioty posiadające osobowość prawną, upoważnione do emisji obligacji na podstawie innych ustaw, np.: banki na podstawie ustawy Prawo bankowe, Skarb Państwa i NBP w oparciu o inne przepisy.
Wynikające z obligacji wierzytelności mogą być:
zabezpieczone całkowicie ( zastaw, hipoteka lub inny sposób określony w ustawie)
zabezpieczone częściowo
nie zabezpieczone.
Emitent obligacji odpowiada za zobowiązania wynikające z ich emisji całym swoim majątkiem.
Bony - to papiery wartościowe o charakterze pożyczkowym, o terminie wykupu nie przekraczającym 1 roku.
Wyróżniamy bony:
skarbowe
pieniężne.
Bony skarbowe emitowane są na podstawie zarządzenia Ministra Finansów, w odcinkach o z góry określonych nominałach, sprzedawane są zaś z dyskontem na przetargu organizowanym przez Narodowy Bank Polski. Wykup bonów skarbowych następuje po upływie terminu na jaki zostały sprzedane i według wartości nominalnej. Bony tego rodzaju emitowane są na okaziciela.
Z kolei bony pieniężne emitowane są przez Narodowy Bank Polski. Bony tego rodzaju mają określoną wartość nominalną oraz termin wykupu liczony od daty zakupu uwidocznionej na bonie. Oferowane są one na przetargach krajowych jednostkom organizacyjnym jak również osobom fizycznym. Z reguły, bony pieniężne emitowane są na okaziciela, jednak NBP może nadać im charakter imienny na życzenie posiadacza , jeszcze przed terminem jego wykupu.
POJĘCIE I RODZAJE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ UDZIAŁÓW
Papiery wartościowe są dokumentami stwierdzającymi istnienie określonego prawa majątkowego ( najczęściej wierzytelności ), utrwalonymi w taki sposób, że posiadanie dokumentu jest niezbędną przesłanką do dochodzenia lub przekazania tego prawa. W praktyce występują różne rodzaje papierów wartościowych, które można podzielić ze względu na :
przedmiot uprawnień w nich inkorporowanych
regulację obrotu papierami wartościowymi.
Ze względu na przedmiot uprawnień w nich inkorporowanych papiery wartościowe podzielić można na:


(…)

… akcjonariusza ( jego imię i nazwisko ), które ujmowane są w księdze akcyjnej. Mogą być wydane akcjonariuszom po zarejestrowaniu spółki, nawet przed pełną wpłatą kapitału akcyjnego. Przeniesienie praw z tych akcji wymaga ich wręczenia oraz pisemnego oświadczenia o woli zbycia ich określonemu nabywcy, co potwierdzone powinno być wpisem w księdze akcyjnej.
Akcje na okaziciela nie zawierają wskazania osoby…
… emitenta;
prawa do zamiany obligacji na akcje spółki będącej emitentem tych obligacji (obligacje zamienne );
prawa pierwszeństwa do objęcia emitowanych w przyszłości akcji spółki będącej emitentem tych obligacji ( obligacje z prawem pierwszeństwa ).
Papiery wartościowe występujące w banku oraz udziały można ująć w 4 grupach;
Finansowy majątek trwały(akcje i udziały)
Papiery wartościowe handlowe…
… zwrotowi w ostatniej kolejności. W przypadku upadłości lub likwidacji pożyczkobiorcy.
c. akcje i udziały w jed. zależnych .
d. akcje i udziały w jed. stowarzyszonych.
e. udziały mniejszościowe Banki komercyjne przejmując udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych „mogą aktywnie współpracować w zakładaniu przedsiębiorstw”.
Ustawa o rach. Nie definiuje pojęcia jednostek zależnych i stowarzyszonych…
… zastawne -skrypty dłużne oraz bony skarbowe i inwestycyjne itp.
*zmiennego dochodu , zależnego od zyskowności przedsięwzięcia w ,którego finansowanie zaangażowało środki uzyskane z emisji pap. wartościowych:
-akcje
-certyfikaty inwestycyjne
Ze względu na charakter lokaty ,wyodrębnić należy pap. wartościowe *pożyczkowe -stanowią formę pożyczki kapitału na określony czas ,po upływie którego podlega…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz