Oświetlenie stanowisk pracy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oświetlenie stanowisk pracy-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Oświetlenie stanowisk pracy.
Oświetlenie stanowisk pracy oddziałuje na samopoczucie i psychikę człowie­ka, a także ma zasadniczy wpływ na sprawne wykonywanie zadań wzrokowych oraz zmęczenie wzroku. Aby praca wzrokowa była optymalna, stanowisko pracy musi być oświetlone w sposób zapewniający wygodę widzenia. Wygoda widzenia występuje wtedy, gdy są spełnione co najmniej następujące warunki :
- zdolność rozróżniania szczegółów jest pełna
- spostrzeganie jest sprawne, pozbawione ryzyka dla człowieka
- spostrzeganie nie prowadzi do odczucia przykrości, niewygody, nadmierne­go zmęczenia, a przeciwnie- jest połączone z pewną przyjemnością. Wystąpienie wygody widzenia zależy, oprócz wrażliwości osobniczej, od czynników okreœlających cechy ilościowe i jakościowe oświetlenia. Do najważniejszych parametrów określających wymienione cechy oświetlenia należą: poziom natężenia oświetlenia, równomierność oświetlenia, rozkład luminancji, występowanie olśnie­nia, barwa światła, oddawanie barw, tętnienie i zmiany aperiodyczne światła.
Zapewnienie właściwych wartości podstawowych parametrów oświetlenia powinno decydować o spełnieniu podstawowych funkcji oświetlenia wnętrz, który­mi są:
-zapewnienie bezpieczeństwa ludziom przebywającym we wnętrzu - zapewnienie warunków do wykonywania zadań wzrokowych
- pomoc w kreowaniu otoczenia świetlnego sprzyjającego dobremu samopo­czuciu.
Niewłaściwe oświetlenie może być przyczyną zmęczenia wzroku, wypadku przy pracy (np. na skutek niedoświetlenia przeszkody lub przedmiotu pracy wzroko­wej), a także zmniejszenia wydajności pracy i strat finansowych przedsiębiorstwa, wy­nikających z wytwarzania wadliwych produktów (np. na skutek niewłaściwego odda­wania barwy zastosowanych źródeł światła na stanowiskach kontroli barwy).
Objawami zmęczenia wzroku, w przypadku osób o prawidłowym stanie na­rządu wzroku, są:
drażnienie oczu (swędzenie, pieczenie, czerwienienie, łzawienie oczu, itp.)
osłabienie widzenia (podwójne widzenie, zamazywanie się obrazu, itp.) bóle głowy.
Długotrwała praca w niewłaściwych warunkach oświetleniowych sprzyja -osłabieniu narządu wzroku i pojawianiu się lub pogłębianiu się wad wzroku.
Wśród wymienionych wcześniej podstawowych parametrów oświetlenia o występowaniu ryzyka zawodowego mogą decydować następujące parametry:
poziom natężenia oświetlenia równomierność oświetlenia
- występowanie olśnienia
tętnienie i zmiany aperiodyczne światła wskaźnik oddawania barw.
Natężenie oświetlenia
Natężenie oświetlenia (E) jest parametrem odzwierciedlającym gęstość po­wierzchniową strumienia świetlnego. Jednostką natężenia oświetlenia jest lux (Ix). Wartość liczbowa tego parametru określa,

(…)

… dorywczych oraz na klatkach schodowych i korytarzach, strefach komunikacyjnych itp. przyjmuje się, że równomierność oświetlenia powin­na wynosić co najmniej 0,4.
Można przyjąć, że jeżeli wyznaczona z pomiarów równomierność oświetlenia jest w stosunku do równomierności oświetlenia wymaganej przez normę:
- większa lub równa 0,65 (lub 0,4 dla stref komunikacyjnych, pracy dorywczej, schodów itp.):brak ryzyka…
…, np. przemysł precyzyjny, sale wykładowe
- klasę II - w pomieszczeniach, w których są wykonywane zwykłe prace, np. poczekalnie w biurach, prace przy maszynach do obróbki drewna itp.
- klasę III - w pomieszczeniach, w których są wykonywane proste prace, np. odlewnie, walcowanie, cegielnie, magazyny, strefy komunikacyjne.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz