Oskarżyciel prywatny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oskarżyciel prywatny - strona 1 Oskarżyciel prywatny - strona 2

Fragment notatki:

OSKARŻYCIEL PRYWATNY ( Rozdział 6, Art. 59- 61 )- pokrzywdzony, który w sprawach o przestępstwa przekazane przez przepisy prawa karnego materialnego do ścigania z oskarżenia prywatnego wnosi i popiera takie oskarżenie. Nie występuje, gdy sprawcą jest osoba podlegająca orzecznictwu sądów wojskowych. Zakres podmiotowy 1. pokrzywdzony 2. osoby najbliższe pokrzywdzonego w razie jego śmierci ( Art. 61 ) ( jeśli był oskarżycielem prywatnym ) Następstwo prawne- tak jak przy oskarżycielu posiłkowym subsydiarnym ( Art. 61 ). Przesłanki 1. przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego ( Art. 59 §1 ) 2. dokonanie odpowiedniej czynności procesowej a. wniesienie skargi prywatnej ( Art. 487, 488 )- może to być: i. akt oskarżenia ( Art. 487 ) ii. skarga składana Policji pisemnie bądź ustnie do protokołu ( Art. 488 §1 ). iii. można połączyć z aktem oskarżenia powództwo cywilne b. złożenie oświadczenia o przyłączeniu się do wszczętego już przez innego pokrzywdzonego postępowania prywatnoskargowego przez pokrzywdzonego tym samym czynem, w terminie- do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej ( Art. 59 §2 ) c. oświadczenie o podtrzymaniu oskarżenia wniesionego uprzednio przez prokuratora, od którego ten ostatni odstąpił, jako prywatnego ( Art. 60 §4 ) d. zob. następstwo prawne. Ingerencja prokuratora 1. może on, jeśli wymaga tego interes społeczny : ( Art. 60 §1 ) a. wszcząć postępowania ( gdy brak skargi prywatnej ) albo, i. pokrzywdzony może włączyć się wtedy do postępowania jako oskarżyciel posiłkowy uboczny b. przystąpić do postępowania już wszczętego ( gdy jest skarga prywatna ), wówczas: ( Art. 60 §2 ) i. postępowanie toczy się z urzędu ( jako publicznoskargowe ) ii. skarga prywatna przechodzi w stan drzemiący ( actio dormiens ) iii. oskarżyciel prywatny staje się ex lege oskarżycielem posiłkowym ubocznym 2. jeśli prokurator odstąpi następnie od oskarżenia, to skutki zależą od tego, czy wcześniej wniesiono skargę prywatną a. jeśli nie było skargi prywatnej- ( Art. 60 §4 ) i. pokrzywdzony może w terminie zawitym 14 di od daty powiadomienia go o odstąpieniu prokuratora od oskarżenia, złożyć: - akt oskarżenia lub - oświadczenie, że podtrzymuje oskarżenie jako prywatne, ii. jeśli takiego oświadczenia nie złoży, sąd umarza postępowanie ( ← brak skargi uprawnionego oskarżyciela ( Art. 17 §1 pkt 9 ). b. jeśli była skarga prywatna ( Art. 60 §3 ) i. postępowanie toczy się z oskarżenia prywatnego ( jako prywatnoskargowe ) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz