Organizacja administracji terenowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja administracji terenowej - strona 1

Fragment notatki:

ORGANIZACJA ADMINISTRACJI TERENOWEJ WPROWADZENIE 2 znaczenia terminu „organizacja administracji terenowej”: jako część organizacji administracji publicznej, składającej się z jednostek organizacyjnych administracji rządowej (wojewoda sprawujący władzę administracji ogólnej i organy administracji niezespolonej) oraz jednostek administracji samo rządu terytorialnego → strukturalne ujęcie (administracja w sensie podmiotowym); jako zorganizowana działalność powołanych lub upoważnionych prawnie podmiotów, podjętej w celu realizacji ustawowo określonych zadań publicznych → funkcjonalne ujęcie (administracja w sensie przedmiotowym); pierwsze znaczenie daje jedynie statyczny opis zjawiska, drugie pozwala dojrzeć relacje pomiędzy różnymi podmiotami. W przepisach ustawy o administracji rządowej w województwie (art. 1 i 2) jest 2-gie znaczenie; przedmiotowe rozumienie przez ustawodawcę „administracji" oznacza m.in. jedność działań organizacyjno-ustrojowych i materialnoprawnych podmiotów reali­ zujących administrację ; jedność = spójny system zasad budo­ wy i funkcjonowania szeroko rozumianego aparatu administracji publicznej: zasada prawnej legitymizacji działania organów zasada optymalnej pojemności kompetencyjnej organów zasada identyfikacji dobra wspólnego zasada rozdzielności kompetencji zasada ważenia interesów państwa, wspólnot i obywateli zasada określenia form organizacyjnego działania zasada określenia form prawnego działania zasada oznaczenia organizacyjno-prawnych skutków administrowania zasada oznaczenia materialnoprawnych skutków administrowania zasada realizacji dobra wspólnego funkcja tych zasad to współzależność w procesie realizowania dobra wspólnego mimo odmiennego przedmiotu odniesienia (z jednej strony relacje organizacyjne, z drugiej strony stosunki materialnoprawne), przy czym zasada dobra wspólnego spina te wszystkie zasady, będące środkiem do jej zrealizowania; zasada prawnej legitymizacji działania organów - to nie tylko zakaz realizacji wartości leżących poza systemem prawnym demokratycznego państwa prawa oraz nakaz realizacji wskazanych w ustawodawstwie wartości, ale także ustawowe zidentyfiko­ wanie podmiotu administrującego z jednej strony i podmiotu wyznaczającego sytuację prawną osoby fizycznej bądź prawnej z drugiej; zasada realizacji dobra wspólnego - wyznacza rację istnienia i funkcjonowania systemu admini stracji publicznej; całkowicie odmienne założenia dla administracji terenowej niż dla systemu rad narodowych - jednostki samorządu terytorialnego wyko­ nują zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, mają prawo własności i osobowość prawną, a ich samodzielność

(…)

…. rząd. lub jednostek samorządu terytorialnego a dotych­czasowymi gminami warszawskimi, związkiem komunalnym m.st. Warszawy lub powiatem warszawskim;
uznanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin (uchwalone po 1.01.1995 r.) za wiążący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy;
dotychczasowy planu zagos­podarowania m.st. Warszawy będzie pełnił funk­cję studium…
… pozostałych;
organy samorządu wojewódzkiego nie są wobec powiatu i gminy organami nadzoru lub kontroli oraz nie pełnią funkcji organów wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym;
utrzymano podział właściwości jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne oraz zlecone, a także odrębność organów odwoławczych (samorządowe kolegium odwoławcze i wojewoda);
jednostki samorządu terytorialnego…
… systemu organizacyjnego samorządu terytorialnego: samorządowe kolegium odwoławcze, regionalna izba obrachunkowa oraz pozostałe organy nadzoru w systemie samo­rządu terytorialnego (wszystkie działają poprzez swoje organy);
na system ten składają się:
gmina - powstała z mocy prawa wspólnota samorządowa mieszkańców gminy,
powiat - powstała z mocy prawa lokalna wspólnota samorządowa,
województwo - powstała…
… samorządu terytorialnego - stowarzyszenie osób prawnych powołane w celu wspierania idei samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, tworzone przez zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego,
samorządowe kolegia odwoławcze - powołane na podstawie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych, są to państwowe jednostki budżetowe, będące w rozumieniu ustawy (k.p.a.) organami wyższego…
… publicznej oraz przystępować do takich spółek jeśli ich działalność jest promocyjna, edukacyjna i wydawnicza, służąca rozwojowi województwa;
właściwość samorządowych kolegiów odwoławczych - sprawy z za­kresu administracji publicznej, należące do właściwości jednostek samorządu tery­torialnego rozstrzygane jako II instancja, a także rozpatrywanie zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania…
… mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gmin­nych jednostek organizacyjnych);
Jednostki pomocnicze gminy. statut gminy określa zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia tych jednostek, a odrębny statut nadaje rada gminy jednostce określający organizację i za­kres działania tej jednostki;
sołectwo - zebranie wiejskie, dzielnica (osiedle) - rada (liczba taka jak radnych) → organy stanowiące;
sołtys wspomagany radą sołecką, zarząd z przewodniczącym na czele - organy wykonawcze;
Związki międzygminne. organ stanowiący (i kontrolny) - zgromadzenie związku → skład: wójtowie i burmistrzowie gmin związku, albo inna osoba za zgodą rady; statut związku może dawać jednej gminie więcej niż jeden głos;
organ wykonawczy - zarząd → skład: członkowie zgromadzenia, wybrani…

Założenia systemu organizacyjnego administracji samorządowej:
obligatoryjna przynależność mieszkańców do wspólnot samorządowych;
poszanowanie prawa własności jednostek samorządowych i innych samorządowych osób prawnych;
zasada pomocniczości;
ustawowa gwarancja samodzielności samorządu;
sądowa ochrona samorządów;
zakres działania poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego nie narusza samodzielności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz