ordynacja wyborcza notatki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ordynacja wyborcza notatki - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka na temat: ordynacja wyborcza, zwiera takie informacje, jak: naród, parlament, prawo wyborcze, system wyborczy, ustrój, prawo podstawowe, posiadanie prawa wyborczego, przesłanki negatywne, czynne prawo wyborcze, bierne prawo wyborcze, przymiotniki wyborcze – zasady, zarządzanie wyborów (prezydent), komisje wyborcze, państwowa komisja wyborcza, okręgowe komisje wyborcze, obwodowe komisje wyborcze, krajowe biuro wyborcze, komitety wyborczy, rozwiązanie komitetów wyborczych, mąż zaufania.

Ponadto w notatce znajdują się następujące zagadnienia: kampania wyborcza, kampanie w programach telewizyjnych i radiowych, finansowanie kampanii, głosowanie, możliwość dopisania do listy, tajność głosowania, warunki ważności głosów, uznanie ważności głosu, ustalenie wyników głosowania w okręgach wyborczych, ustalanie wyników głosowania i wyborów, wyniki głosowania, ważność wyborów, protesty bez rozpoznania, wygaśniecie mandatu przed upływem kadencji.

Notatka pozwoli na uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z omawianego zagadnienia z przedmiotu prawo.

ORDYNACJA WYBORCZA
Prawo wyborcze - art. 4
NARÓD - ogół obywateli polskich posiadających prawa wyborcze (przynajmniej czynne)
Demokracja: a) bezpośrednia - inicjatywa ustawodawcza
b) pośrednia - referendum
wybory 5 przymiotnikowe
PARLAMENT (posłowie 360, senatorowie 100) przedstawiciele narodu, prezydent nie jest przedstawicielem narodu - jest on przedstawicielem RP
PRAWO WYBORCZE znaczenie podmiotowe - konkretne uprawnienie jednostki (czynne lub bierne)
znaczenie przedmiotowe - ogół norm prawnych regulujących przygotowanie i ustalenie wyników wyborów
SYSTEM WYBORCZY - ogół norm prawnych i pozaprawnych określających przygotowanie, przeprowadzanie i zwłaszcza - ustalanie wyników wyborów
Funkcja prawa wyborczego /w znaczeniu przedmiotowym/ :
kreacja - tworzenie parlamentu (wykreowanie nowego organu)
programowo - polityczna - wyrażanie poglądów podmiotu władzy zwierzchniej
legitymizacyjna - udzielanie mandatów do sprawowania władzy integracja - integracja ogólnie określonego podmiotu władzy zwierzchniej przez wyłonienie przedstawicieli
USTRÓJ - trójpodział i równowaga władzy /instrumenty hamujące i ograniczające wzajemne działanie poszczególnych władz/
Władza (podział wg Johna Locke Manteskiusza
ustawodawcza
wykonawcza
sądownicza
PRAWO PODSTAWOWE:
W aspekcie formalnym: prawa zawarte w konstytucji
W aspekcie materialnym: te prawa, które mają podstawowe znaczenie dla ochrony interesów państwa i służą realizacji innych praw
Apartyda - bezpaństwowiec, osoba bez ojczyzny
POSIADANIE PRAWA WYBORCZEGO:
18 lat
obywatelstwo: urodzenie z rodziców - obywateli (zasada krwi), nadanie zasada prawa ziemi (nabycie np. naturalizacja), z mocy prawa jest to ustawa o repatriacji
zrzeczenie się praw obywatelskich wymagana zgoda prezydenta
PRZESŁANKI NEGATYWNE:
ubezwłasnowolnienie
całkowite i częściowe - prawomocny wyrok sądu cywilnego
pozbawienie praw publicznych - wyrok pozbawienia wolności powyżej 3 lat + szczególne potępienia
Pozbawienie praw wyborczych, zakaz sprawowania stanowisk kierowniczych i tych związanych z odpowiedzialnością państwową, utrata odznaczeń honorowych i posiadanego stopnia wojskowego
pozbawienie praw wyborczych przez Trybunał Stanu - za delikty konstytucyjne
CZYNNE PRAWO WYBORCZE:
posiadanie obywatelstwa
zdolność do czynności prawnych - ukończenie 18 roku życia do dnia wyborów
zamieszkanie w danej gminie (wybory samorządowe)
obywatele UE - stałe zamieszkanie w danym miejscu
BIERNE P

(…)

… decyzję o odmowie rejestracji listy Okręgowej
Decyzję można zaskarżyć do właściwego miejscowo sądu okręgowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia
Sąd Okręgowy ma 3 dni na rozpatrzenie skargi w postępowaniu nieprocesowym w składzie 3 sędziów
Jeśli skarga jest uzasadniona to wówczas OKW rejestruje listę
Jeśli skarga jest nieuzasadniona to wówczas brak odwołania
PKW najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów…
… publicznej i ogłasza w DzU RP najpóźniej w 5 dniu od dnia zarządzenia wyborów.
REJESTR WYBORCÓW - obejmuje wszystkie osoby uprawnione do głosowania, stale zamieszkujące daną gminę (prowadzony stale przez gminę)
SPIS WYBORCÓW - spis sporządzony na podstawie rejestru, dla potrzeb konkretnych wyborców lub referendum, obejmujący osoby uprawnione do głosowania w danym obwodzie głosowania (prowadzony przez gminy…
… nad przestrzeganiem prawa wyborczego oraz nad prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców i nad sporządzeniem spisu wyborczego - KRAJOWE BIURO WYBORCZE
= powołanie komisji okręgowych oraz rozwiązywanie komisji okręgowych i obwodowych (Komisje obwodowe powołuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta)
= wydawanie wiążących wytycznych dla komisji okręgowych i obwodowych
= uchylanie uchwał okręgowych komisji wyborczych…
… lub nadmiaru mandatów)
do SENATU
# określona z góry liczba senatorów dla poszczególnych okręgów
JEDNOLITA WOJEWÓDZKA NORMA PRZEDSTAWICIELSTWA - iloraz mieszkańców województwa przez liczbę mandatów
USTALANIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYBORÓW
# próg wyborczy - klauzula zaporowa - uzależnia udział komitetów wyborczych w podziale mandatów od uzyskania określonego odsetka głosów w całym kraju
Zwolnienie z Progu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz