Opracowanie zagadnień z ekonomii 9

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie zagadnień z ekonomii 9 - strona 1 Opracowanie zagadnień z ekonomii 9 - strona 2

Fragment notatki:

41. Funkcje, organy NBP. Funkcje NBP w gospodarce rynkowej: Bank emisyjny - jedyny uprawniony do emisji pieniądza, Bank banków - bank wszystkich banków komercyjnych zgromadzonych na terytorium danego kraju, kilka płaszczyzn działalności: nadzoruje operacje banków komercyjnych , które są dokonywane w walucie krajowej oraz w walutach obcych, udziela bankom komercyjnym pożyczek na rozszerzenie działalności kredtowej, ustala stopy rezerw obowiązkowych regulując zgodnie z potrzebami gospodarki aktywność kredytową banków komercyjnych, Bank państwa : gromadzi dochody i realizuje wydatki budżetu państwa, zarządza długiem publicznym, dokonuje operacji otwartego rynku, gromadzi rezerwy złota i dewiz, Bank gospodarki narodowej - reguluje podaż pieniądza, utrzymując ją na poziomie dostosowanym do aktualnych potrzeb gospodarki, zapewnia dostępność i określa warunki kredytowania oraz reguluje wartość wymienną waluty - działania te zmierzają do zapewnienia stabilności i rozwoju gospodarki. Organy NBP : Prezes NBP - powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta na 6-letnią kadencję (maksymalnie dwie kadencje), Kompetencje: jest odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie NBP, jest przełożonym wszystkich pracowników, przewodniczy RPP i Zarządowi, reprezentuje NBP na zewnątrz, reprezentuje interesy naszego kraju w międzynarodowych instytucjach bankowych orazw międzynarodowych instytucjach finansowych, Rada Polityki Pieniężnej - przewodniczący - prezes NBP, 9 członków, nominowani po trzech przez Prezydenta, Sejm i Senat na 6-letnią kadencję. Kompetencje: ustalanie założeń polityki pieniężnej, składanie sprawozdań z jej realizacji, ustalanie i składa sprawozdania, ustalanie wysokości stóp procentowych, ustalanie zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków, ustalanie zasad operacji otwartego rynku, zatwierdzanie planu finansowego NBP. Zarząd - kieruje działalnością NBP, w skład wchodzi prezes jako przewodniczący, 6-8 członków, w tym 2 wiceprezesów. Kompetencje: Realizuje uchwały RPP oraz podejmuje uchwały w sprawach niezastrzeżonych w ustawie do wyłącznej kompetencji innych organów. 42. Polityka NBP wobec banków komercyjnych.  Patrz 39. 43. Pojęcie i cele integracji. Istota międzynarodowej integracji gospodarczej oznacza scalanie narodowych potencjałów ekonomicznych w jeden potencjał międzynarodowy. Cele i przyczyny integracji: Cel ogólny - pod pojęciem międzynarodowej integracji pojmujemy zespalanie narodów, państw, potencjałów gospodarczych, rynków i w ostatecznym efekcie różnych osób (biorąc pod uwagę ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz