opracowanie wykładu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Cele stawiane kanalizacji na terenach zurbanizowanych:utrzymanie warunków higienicznych (ścieki sanitarne zawierają fekalia, ścieki przemysłowe - niekorzystny wpływ na środowisko),zapobieganie szkodom związanym z wylaniem,zapobieganie szkodom związanym z podmakaniem terenów i obiektów,utrzymanie powierzchni komunikacyjnych w stanie używalności.
Elementy składowe systemu kanalizacyjnego:KANALIZACJA WEWNĘTRZNA: instalacje wewnętrzne w budynkach, przybory sanitarne.KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA: sieć lokalna, sieć komunalna, obiekty sieciowe (pompownie, zbiorniki retencyjne, przelewy burzowe, separatory, syfony, studzienki), oczyszczalnia ścieków (część mechaniczna, chemiczna i biologiczna).
Klasyfikacje systemów usuwania ścieków:ilość odprowadzanych ścieków: pełna (wszystkie ścieki), częściowa (np. tylko sanitarne), mieszana,zasięg terytorialny: lokalna, miejska, grupowa (kilka miast),konstrukcja kanałów: kryta, otwarta (powierzchniowa, rowy), mieszana,sposób przepływu ścieków: grawitacyjna, ciśnieniowa, podciśnieniowa (próżniowa), mieszana,rodzaj odprowadzanych ścieków: sanitarna, przemysłowa, deszczowa, ogólnospławna, funkcja systemu odprowadzania ścieków: ogólnospławna, rozdzielcza, półrozdzielcza, bezodpływowa (szamba, wozy asenizacyjne), odciążona (szamba, sieć zbiorcza), mieszana.
Maksymalne spadki den kanałów grawitacyjnych: Przy całkowitym wypełnieniu prędkość przepływu nie może przekroczyć: v = 3 m/s ← w kanalizacji sanitarnej i przemysłowej dla rur betonowych i kamionkowych, v = 5 m/s ← w kanalizacji sanitarnej i przemysłowej dla rur żelbetowych i żeliwnych, v = 7 m/s ← w kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej Minimalne spadki dna kanałów grawitacyjnych, stosowane (imin): 5‰ dla średnicy kanału 0,2m ← min w k. sanitarnej 4‰ dla średnicy kanału 0,25m ← min w k. deszczowej 3‰ dla średnicy kanału 0,3m ← min w k. ogólnospławnej 2,5‰ dla średnicy kanału 0,4m 2‰ dla średnicy kanału 0,5m 1,6‰ dla średnicy kanału 0,6m 1,2‰ dla średnicy kanału 0,8m 1,0‰ dla średnicy kanału 1,0m ← wyjątkowo dla kolektorów K1m: imin = 0,5‰ Ogólnie obowiązuje zasada: imin = Podstawowe parametry charakteryzujące opady deszczowe: - natężenie q (lub intensywność I) - ilość deszczu która spadła na zlewnie w określonym czasie, [dm3/sha] lub [mm/min], czas trwania t - czas od początku opadów do ich końca, [min] lub [s], zasięg terytorialny F - powierzchnia zlewni na która spadł opad, [km2]. Zasięg deszczu opisuje wór Rosłońskiego: F = 5 (5 - I)3, [km2]. Składniki czasowe deszczu miarodajnego Czas koncentracji kołowej (tk) - czas za zwilżenie powierzchni, wypełnienie nierówności terenu i dopływ do wpustu i kanału. Zależy od częstości (C), spadku, stopnia uszczelnienia terenu oraz rodzaju kanalizacji. Przyjmowany jest od 2 minut (kanały przy spadkach 4%) do 10 minut (kanały boczne na płaskim terenie). Czas retencji kanałowej (tr) - czas wypełnienia kanałów od „zera” do h obliczeniowego (3 do 6 mm). Szacowany jest na 4 do 8 minut w zależności od intensywności opadów, wielkości kanałów, spadków, itp. Czas przepływu w kanale (tp) - czas przepływu od początku sieci do punktu obliczeniowego. Zależy od odległości i prędkości przepływu.

(…)

… i poprzecznych terenu względem rzeki oraz układu ciągów komunikacyjnych. Podstawową zasadą jest lokalizowanie kanałów bocznych wzdłuż spadków terenu a kolektorów równolegle do warstwic terenu. Ustalanie ilości wód przypadkowych Wielkość dopływu zależy od charakterystyki kanalizacji (wielkości kanału, spadków, itp.). Szacuje się go przez pomiar natężenia przepływu ścieków sanitarnych w godzinach nocnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz