Opracowane zagadnienia na test.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2142
Wyświetleń: 2443
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane zagadnienia na test. - strona 1 Opracowane zagadnienia na test. - strona 2 Opracowane zagadnienia na test. - strona 3

Fragment notatki:

Towar to: A. każde dobro ekonomiczne B. kategoria ekonomiczna występująca w gospodarce rynkowej
C. każdy produkt o wartości użytkowej Swobodny dopływ kapitału i siły roboczej do każdej dziedziny gospodarki / w warunkach wolnej konkurencji/ prowadzi do: A. wzrostu zatrudnienia
B. wzrostu stopy amortyzacji C. kształtowania się przeciętnej stopy zysku Reprodukcja rozszerzona: A. prawo ekonomiczne działające w krótkim czasie
B. następuje przejadanie majątku przy wzroście konsumpcji
C. w skali makro- niecały zysk jest konsumowany Podział pracy to: A. zjawisko ekonomiczne związane ze sprawiedliwym podziałem PNN
B. proces polegający na tym, że poszczególne jednostki specjalizują się w pewnych rodzajach pracy C. proces polegający na podziale wg zasady „każdemu wg wkładu pracy"
Tzw. Ekonomia normatywna: A. formułuje rady wartościujące, np. jak powinien być poziom dochodów B. opisuje zjawiska gospodarcze
C. zajmuje się jedynie konsekwencjami zmian warunków ekonomicznych
Stopa zysku A. rośnie zawsze, gdy rośnie masa zysku
B. to relacja zysku do całego włożonego kapitału C. to różnica utargu i kosztów wytwarzania
Wskaźnik elastyczności popytu Edl, to popyt jest; A. doskonale sztywny
B. nieelastyczny C. elastyczny Siły wytwórcze to: A. kapitał
B. postęp techniczny i społeczny C. sposoby i środki oddziaływania na przyrodę Popyt elastyczny to: A. występuje, gdy dane dobro nie ma substytutów
B. popyt reaguje na względną zmianę ceny przy rosnących dochodach
C. względna zmiana popytu jest większa od względnej zmiany ceny Towar to: A. każde dobro zaspokajające ludzkie potrzeby B. każdy produkt pracy ludzkiej
C. produkt przeznaczony na wymianę W gospodarce naturalnej pieniądz: A. warunkuje procesy wymiany
B.jest zbędny C. ma postać dobra konsumpcyjnego
Akumulacja: A. w skali makro część dochodu narodowego przeznaczona na przyrost konsumpcji
B. w skali makro- część dochodu narodowego przeznaczona na przyrost majątku narodowego C. odzwierciedla wartość zużytych środków pracy w skali mikro- i makro-
Stopa zysku, to: A. stosunek utargu do podniesionych kosztów
B. stosunek zysku do tzw. kosztów rzeczowych C. w warunkach konkurencji występuje tendencja do kształtowania się jej przeciętnego
poziomu
Dobra substytucyjne A i B, to:

(…)

… w majątku przedsiębiorstwa
Produkt krańcowy
A. dodatkowa produkcja otrzymana z kolejnej jednostki zasobu zmiennego B. optymalna wielkość produkcji C. przybiera zawsze wartości ujemne
Przeciętny koszt całkowity
A. suma przeciętnych kosztów stałych i przeciętnych kosztów zmiennych lub iloraz
kosztów całkowitych wielkości produkcji
B. iloczyn przeciętnych kosztów stałych i wielkości produkcji
C. suma kosztów jawnych i ukrytych
Długookresowa krzywa kosztów przeciętnych A. ma kształt odwróconej litery U
B. wskazuje minimum przeciętnych kosztów całkowitych dla każdej skali produkcji przy
danej technologii i niezmienności zasobów
C. wskazuje maksimum przeciętnych kosztów całkowitych
Centralizacj a kapitału
A. wynik tworzenia się spółek B. wynik akumulacji zysków C. forma własności
Istota spółek kapitałowych…
…. przedmiot badań ekonomii
C. dobra występujące w przyrodzie niewymagąjące pracy ludzkiej
W warunkach konkurencji doskonałej:
A. decyzja ekonomiczne podejmują poszczególne podmioty we własnym interesie,
ograniczone jedynie siłami podaży i popytu
B. wzrost produkcji rodzi automatycznie wzrost popytu
C. działanie rynku podlega stymulacji przez rząd
Przy popycie doskonale sztywnym
A. popyt nie reaguje na zmianę…
… rzeczowych
C. w warunkach konkurencji doskonałej występuje tendencja do kształtowania się jej
przeciętnego poziomu
Siły wytwórcze to: A. kapitał
B. postęp techniczny i społeczny
C.sposoby i środki oddziaływania człowieka na przyrodę
Akumulacja / skala mikro-/ to:
A. kapitalistyczny zysk pomniejszony o amortyzację B. środki na odtworzenie kapitału C. środki na powiększenie kapitału W warunkach reprodukcji…
… zysku
Towar to:
A. każdy produkt o wartości użytkowej
B. każde dobro ekonomiczne
C. kategoria ekonomiczna występująca w gospodarce rynkowej
W modelu konkurencji doskonałej:
A. przedsiębiorca sprzedaje po cenach zapewniających mu zysk
B. ceny poddane są kontroli rządu
C. przedsiębiorca musi przyjąć cenę, która ustali się na rynku
Z dobrami komplementarnymi mamy do czynienia gdy: A. reakcje popytu i ceny…
… narodowy netto
Zgodnie z tzw. prawem rynków Saya:
A. niezbędny jest interwencjonizm państwowy B. wzrost produkcji automatycznie wywołuje proporcjonalny wzrost popytu C. równowaga rynkowa zależy od przebiegu procesów podziału
Reprodukcja rozszerzona:
A. prawo ekonomiczne działające w krótkim okresie czasu B. następuje wzrost konsumpcji dzięki przejadaniu majątku C. w skali makro- nie cały zysk…
… na A maleje, to popyt na B rośnie C. cena na A maleje, to popyt na B maleje
Dochód narodowy brutto /MPS/: A. produkt globalny bez akumulacji
B. wskaźnik makroekonomiczny uwzględniający procesy odtwarzania
C. wskaźnik makroekonomiczny uwzględniający wartość przeniesioną i nowowytworzona
Ekonomiczne zagadnienia można zdefiniować następująco: A. obniżenie kosztów wytwarzania
B. rozdział ograniczonych środków…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz