Opłata eksploatacyjna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opłata eksploatacyjna  - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Opłata eksploatacyjna- zobowiązanie o charakterze podatkowym typu centralno lokalne.
Regulowana przez:
1.Ustawa Ordynacja Podatkowa
2.Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze
Przedmiotem opłaty eksploatacyjnej jest koncesjonowane wydobycie kopalin, działalność
związana z wydobywaniem kopalin bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej
warunków. Podmiotem uprawnionym do otrzymania opłaty są:
1.Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 40%
2.Gmina na terenie której jest prowadzona działalność górnicza- 60%
Stawki opłaty eksploatacyjnej mają charakter kwotowy i są zróżnicowane w zależności od:
-rodzaju wydobywanej kopaliny użytecznej
-charakteru prowadzonej działalności górniczej
-charakteru eksploatacji złoża
-czasu na jaki została wydana koncesja
Odrębne stawki dotyczą przypadków działalności górniczej prowadzonej bez koncesji, lub z
naruszeniem zasad koncesji. Stawki opłaty eksploatacyjnej są ustalane przez Radę Ministrów
w drodze rozporządzenia w taki sposób aby ich wysokość nie przekraczała dolnych i górnych
granic stawek określonych przez Ministra Środowiska dla danego rodzaju kopaliny
użytecznej. Stawki tej opłaty mogą być podwyższone w przypadku wydobywanej kopaliny
użytecznej bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków. Stawka tej
opłaty może wzrosnąć nawet 80 razy. Stawkę tą ustala się jako iloczyn stawki opłaty
eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości wydobytej kopaliny w okresie
rozliczeniowym(w okresie kwartalnym). Opłata ta płatna jest za okresy kwartalne bez
wezwania na rachunki bankowe gminy i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w terminie 1 miesiąca po zakończeniu każdego kwartału.
Opłata środowiskowa(ekologiczna) – W ustawie o Prawie Ochrony Środowiska nakłada się
na przedsiębiorców obowiązek zgłaszania wszelkich źródeł emisji zanieczyszczeń oraz
odprowadzania odpowiednich opłat na korzystanie ze środowiska naturalnego. Opłatę
wpłacają przedsiębiorcy na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego danego
województwa. Przedsiębiorcy dokonują wpłat samodzielnie po obliczeniu ilości
wprowadzanych do środowiska gazów i pyłów. Obowiązkiem przedsiębiorstwa jest
prowadzenie ewidencji określającej ilość emitowanych zanieczyszczeń oraz metody
naliczania opłat.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz