Opis techniczny-odwodnienie terenu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opis techniczny-odwodnienie terenu - strona 1 Opis techniczny-odwodnienie terenu - strona 2 Opis techniczny-odwodnienie terenu - strona 3

Fragment notatki:

1.0. Opis techniczny     1.1. Przedmiot projektu     Przedmiotem jest projekt odwodnienia terenu hotelu, parkingu znajdującego się w pobliżu,  odcinek drogi dwujezdniowej, oraz przyległy teren częściowo zabudowany. 1.2. Cel projektu      Zapewnienie   poprawnych   technicznie   i   ekonomicznie   warunków   dla   sprawnego  odprowadzania wód opadowych z wyżej wymienionego obszaru. 1.3. Zakres projektu     Zakresem   jest   projekt   wstępny   kanalizacji   deszczowej   odprowadzającej   wody  opadowe  z  terenu ww. 1.4. Podstawa opracowania      Podstawą   opracowania   jest   temat   wydany   przez   Katedrę   Inżynierii   Sanitarnej   stanowiacy  podkład sytuacyjno-wysokościwy w skali 1:500.  1.5. Założenia projektowe     - na początku kolektora głównego przyjęto stały dopływ w wielkości 50 l/s wynikający  z upustu wód drenażowych , - w obliczeniach uwzględniono odprowadzenie wód z terenu dodatkowego w wielkości  0,75 ha i współczynniku ψ=0,6, -  w obliczeniach uwzględniono odprowadzenie wód z pasa o szerokości 20 m wokół  jezdni (około 1/3 pasa to tereny zabudowane o  współczynniku ψ=0,4, a pozostałe 2/3  to tereny zielone o  współczynniku ψ=0,15), - dla jezdni, dachu hotelu i parkingu przyjęto  współczynnik ψ=0,8, - przyjęto stały spadek terenu w kierunku wschodnim około 1% - minimalne przykrycie kanału równe 1,75 m, - przyjęto łączenie kolektorów sklepieniami, - przepływy obliczone będą dla stałych natężeń deszczu, przyjęto natężenie deszczu 126  l/ha 1.6. Opis istniejącego terenu     W skład odwodnionego terenu wchodzi: - teren   hotelu,   parkingu,   przyległe   tereny   zabudowane,     przemysłowe   oraz   odcinek  drogi dwujezdniowej z pasem rozgraniczającym, - odwadniany teren posiada stały spadek około 1% w kierunku wschodnim, - poziom wód gruntowych jest niski, - teren   leży   w   obszarze,   gdzie   wysokość   i   intensywność   opadów   deszczowych   jest  zbliżona do średniej krajowej, - teren   jest   odpowiednio   zniwelowany,   tak   że   danym   wpustom   odpowiadają  odpowiednie zlewnie zaznaczone na rysunku nr 1, - spadek podłużny jezdni jest zgodny ze spadkiem terenu i wynosi 1%, - spadek poprzeczny jezdni wynosi 2%. 1.7. Koncepcja odwodnienia     Zaprojektowano   system   kanalizacji   rozdzielczej,   wody   opadowe   odprowadzane   są   do  kanalizacji deszczowej. Główny kolektor deszczowy 1 usytuowany jest w najniższej części odwadnianego terenu i 

(…)

… zaprojektowano
studzienki.
Przyjęto zasadę, aby odległość pomiędzy studzienkami nie była większa niż 50m.
Przewody zostały tak zaprojektowane, aby max. wykorzystać rzeźbę terenu oraz min.
przykrycie wynosiło 1.75m.
Obliczenia ilości wód opadowych i wymiarowanie kanałów:
Ilość odpływających wód deszczowych obliczono metodą stałych natężeń deszczów, gdzie
ilość odpływających wód ze zlewni :
Q=q*f*y* F[dm3/s]
Q…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz